Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady ransomwarového útoku: hodnocení rizik a zavedení minimálního bezpečnostního standardu
Syrovátková, Lucie ; Alena,, Rybáková (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zavedení kybernetické bezpečnosti v malé společnosti v důsledku ransomwarového útoku, a to na základě požadavků Minimálního bezpečnostního standardu, který slouží jako podpůrný materiál pro subjekty, které nespadají pod regulaci Zákona o kybernetické bezpečnosti. Stanoveného cíle je dosaženo pomocí tří hlavních částí této práce. Úvodní část slouží jako teoretická podpora pro zbývající část práce a obsahuje hlavní pojmy a oblasti, které jsou v práci dále rozvinuty či využity. Analytická část je zaměřena na popis možného vektoru ransomwarového útoku a jeho následky a dále na zhodnocení současného stavu, které spočívá v porovnání stávající situace s požadavky Minimálního bezpečnostního standardu a v identifikaci neshod. Třetí část obsahuje navržení nápravných opatření, vytvoření bezpečnostních politik přizpůsobených možnostem společnosti a ekonomické zhodnocení.
Mapování opatření pro kybernetickou bezpečnost: Od legislativy k technické implementaci
Hopp, Jiří ; MSc, Mezera Michal, (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci jsem se zaměřil na vytvoření systematické pomůcky pro mapování technických opatření k legislativním požadavkům a povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V práci jsem provedl analýzu řešené problematiky, ze které vyplynuly možnosti tvorby nástroje a blížící se změny v legislativních požadavcích na základě směrnice Evropské unie NIS2. V praktické části jsem popisoval tvorbu nástroje v podobě tabulky, který byl vyhovující požadavkům zadavatele a mapoval technická opatření k jednotlivým bodům současných i z NIS2 plynoucích legislativních požadavků. Na základě rozhovoru se zadavatelem jsem konstatoval, že byly úspěšně dosaženy stanovené cíle práce a vytvořený nástroj bude využíván v reálném prostředí.
Budování bezpečnostního povědomí na fakultě podnikatelské
Volfová, Jana ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na budování bezpečnostního povědomí na Fakultě podnikatelské. Skládá se ze tří základních částí, a to části teoretické, analytické a části s vlastními návrhy. Teoretická část obsahuje vysvětlení a objasnění některých základních pojmů, procesů a analýz, aby čtenář práci rozuměl. Část analytická obsahuje jak popis vybrané organizace, tak i konkrétní provedení analýz, které byly představeny v teoretické části. Poslední část, kterou je část praktická, obsahuje mimo jiné také vlastní návrhy průběhu zvyšování povědomí na fakultě a benefity tohoto procesu.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Závodný, Jiří ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny analýzy daného podniku, jeho vnitřního a vnějšího prostředí, analýzy používaného informačního systému a v poslední části také návrhy změn pro zlepšení, zefektivnění a zjednodušení práce s daným informačním systémem.
Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod
Mráčková, Kateřina ; RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, PhD., DBA (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která jsou zhodnocena. Práce se opírá o teoretická východiska uvedena v první části a vychází z norem řady ISO/IEC 27000.
Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS
Foltýn, Adam ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou uvedeny pojmy a vysvětlena teoretická východiska, jejichž znalost je nutná k realizaci dalších částí práce. V analytické části je popsán současný stav společnosti vzhledem k informační bezpečnosti. V rámci části návrhu vlastního řešení je provedena analýza rizik, na jejímž základě jsou poté navrhnuty vhodné varianty zabezpečení emailové komunikace včetně ekonomického zhodnocení.
Systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku
Mikulec, Marek ; Zvončák, Vojtěch (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
S příchodem Health 4.0 vzniklo nové odvětví využívající chytrých zařízení typu smart phone a doplňků wearable pro specifické účely zdravotnických výzkumů. Práce si klade za cíl navrhnout, implementovat a otestovat systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku, který bude vyhovovat požadavkům na výzkum v duchu Health 4.0. Práce prezentuje konkrétní implementaci řešící daný problém. K řešení se využívá open source projekt AWARE framework a data z Fitbit API. Výsledný systém umožňuje shromáždit a nasdílet 36 měřitelných metrik z mobilního telefonu a náramku. Zajišťuje efektivní přístup k získaným datům a klade zásadní důraz na zajištění jejich bezpečnosti. Systém byl následně otestován pro vyhodnocení behaviorálních poruch v REM (Rapid Eye Movement) spánku ve smyslu Health 4.0.
Systémové řešení bezpečnosti informací v organizaci
Palička, Jan ; Dohnal, Matěj (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovává problematiku zavedení ISMS ve společnosti Netcope Technologies, a. s., která se věnuje výrobě síťových karet pro vysokorychlostní akceleraci. Práce je rozdělena na dvě logické části. V první části je uveden teoretický základ práce, včetně vybraných metod pro zavedení bezpečnosti informací. Ve druhé části potom analýza společnosti a navrhovaná opatření.
Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí
Sommer, Vojtěch ; Kornelly, Aleš (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy bude vypracován návrh bezpečnostních opatření, díky kterému by se mělo snížit riziko hrozeb pod akceptovatelnou hranici a zároveň by společnost neměla být nadále v rozporu s již zmíněnou normou.
Informační strategie firmy
Jedličková, Marie ; Zahradníček, Pavel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu informační strategie ve společnosti působící na českém trhu patřící do sektoru malých a středních podniků. První část práce představuje teoretická východiska problematiky. Druhá část práce je věnována podrobným analýzám současného stavu společnosti a jejího potenciálu, aby pak bylo možné v třetí části navrhnout vhodné změny, které budou v podniku implementovány v rámci informační strategie. Navržené změny budou v souladu s celkovou strategií společnosti a povedou k lepší podpoře budoucího rozvoje společnosti na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.