Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 311 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptibilita lipana podhorního (Thymallus thymallus) po vysazení v závislosti na technologii odchovu
Pospíšil, Kryštof
Diplomová práce je zaměřena na adaptaci lipana podhorního po vysazení. V rámci práce byly porovnávány 3 různé technologie odchovu násady. Skupinově označená násada byla sledována na pstruhovém revíru Oslava 6 na 4 lokalitách v letech 2021-2022. Zpětný odlov značených lipanů se uskutečnil pomocí elektrolovu a lovu na umělou mušku. Během odlovů byly získány fyzikálně-chemické parametry vody a délko-hmotnostní parametry odlovených ryb, pro následné zjištění koeficientu vyživenosti podle Fultona, koeficientu AT dle Spurného. Ze zaznamenaných dat byla následně vypočtena abundance a biomasa rybího společenstva. Při elektrolovu byl odebrán ze všech lokalit zoobentos a po laboratorní determinaci byla vypočtena jeho abundance a biomasa. Míra adaptace vysazených lipanů byla posuzována z procentuálního zastoupení potravní složky z obsahu žaludku. Obsah žaludku byl odebrán neletální metodou za pomocí sací žaludeční pumpy nebo upravené stříkačky. Z výsledků vyplývá, že se násada z každé technologie odchovu přizpůsobila na potravní nabídku, ale ze získaného objemu dat mohou být výsledky zkreslené.
Finanční gramotnost na základních školách
Klán, Vojtěch
Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem finanční gramotnosti u žáků druhého stupně vzdělávání ve státech Visegradské čtyřky. Nejprve byla provedena analýza dokumentů domácích a zahraničních zdrojů dané problematiky, kde jsou shrnuty jednotlivé výukové plány vybraných zemí a vymezeny základní pojmy. Na základě poznatků byl sestaven online dotazník, který byl zaslán vybraným školám každého státu. Dotazník je složen z 20 otázek, které reprezentují jednotlivé oblasti problematiky a byl přeložen úředního jazyka pro dané země. Také byla zpracována obsahová analýza strategických dokumentů. Získaná data byla následně statisticky vyhodnocena v přiložených grafech. Závěr práce je věnován výsledkům a možnostem, jak pozvednout úroveň finanční gramotnosti. Bylo zjištěno, že žáci se nejlépe orientují v problematice finančních služeb a vědomosti žáků neodpovídají výukovým plánům jednotlivých zemí. Závěrem je představeno několik doporučení, jak znalosti prohloubit a zefektivnit jejich osvojení.
Analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice
Žalmánek, Ondřej ; Hendrychová, Tereza (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice Autor: Ondřej Žalmánek Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Úvod a cíl: V českém zdravotním systému hrají významnou roli zdravotní pojišťovny, jejichž hlavním úkolem je zajišťovat úhradu zdravotních služeb formou zdravotního pojištění. Cílem práce byla analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice se zaměřením na náklady na léčivé přípravky (LP) a zdravotnické prostředky (ZP) vydané na lékařský předpis v letech 2018-2020. Metodika: Data o hospodaření zdravotních pojišťoven byla získána z výročních zpráv za roky 2018-2020, které zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách. Zpracována byla data o celkových nákladech na vybrané zdravotní služby související s preskripcí LP a ZP a o výdajích na LP a ZP vydané na lékařský předpis vystavený u poskytovatelů daných zdravotních služeb. Pro možnost porovnání byla data přepočítána vždy na jednoho pojištěnce. Data byla zpracována pomocí softwaru Microsoft Excel a vyhodnocena metodami deskriptivní a komparativní statistiky. Výsledky: Zdravotní pojišťovny měly ve sledovaném období 2018-2020 stabilní počty pojištěnců. Nejvíce prostředků na...
Problematika zdaňování příspěvkové organizace
ČERNÁ, Ludmila
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování příspěvkové organizace s důrazem na oblast daně z příjmů právnických osob a silniční daň. Cílem je analyzovat specifické oblasti zdaňování na příkladu konkrétní příspěvkové organizace za účelem identifikace možných chyb a stanovení případných doporučení. Rovněž je analyzováno hospodaření příspěvkové organizace, které je hlavním podkladem pro stanovení daňové povinnosti. Analýza je zaměřena zejména na hlavní a doplňkové činnosti včetně systému klíčování režijních nákladů. Následně je zpracován metodický postup v rámci stanovení daně z příjmů právnických osob a silniční daně, na kterém jsou demonstrovány hlavní odlišnosti či problematické oblasti oproti podnikatelským subjektům. Na základě provedené případové studie byly syntetizovány problematické oblasti v rámci zdaňování příspěvkových organizací, např. daňové odpisy, kalkulace silniční daně, prokazatelnost uplatnění odpočtu na dani. Tyto oblasti jsou rovněž podloženy vypracovanými doporučeními v oblasti evidence profinancování odpočtu na dani, vytvořením dodatku ke směrnici k majetku nebo zavedením dílčích středisek u ostatní doplňkové činnosti. Práce rovněž poskytuje zpětnou vazbu na efektivitu hospodaření organizace prostřednictvím ukazatelů autarkie a rentability, pracuje s případným odebráním vykonávané činnosti nebo je kalkulován dopad zvýšení cen za služby v ostatní doplňkové činnosti na výsledek hospodaření a daň z příjmů.
Struktura populací prasete divokého (Sus scrofa) a efektivita jejich lovu
Polášek, Tomáš
Struktura a početnost populace divokých prasat (Sus scrofa) je klíčem k možnosti odhadnout budoucí stavy a je nezbytná pro správné hospodaření s divokými prasaty. Ve 2 volných honitbách a jedné oboře byla prováděna v letech 2016–2019 analýza struktury populace divokých prasat, který pracoval s pohlavní a věkovou strukturou, či hmotnostními kategoriemi. Výzkum byl prováděn na 18 společných lovech a bylo uloveno celkem 1109 divokých prasat. Analýza prokazuje stále nerovnoměrný poměr pohlaví ve prospěch samic a ukazuje na neefektivní hospodaření v kategorii selat. V honitbách také není správná věková struktura a celková skladba tak dává možnost k vyšší reprodukci.
Odpadové hospodářství společnosti Tramontáž, spol. s r.o.
Zvárová, Barbora
Tématem a cílem předkládané bakalářské práce je analýza odpadového hospodářství vybraného podniku. Na základě analýzy jeho dopadu na činnosti firmy navrhnout opatření pro další rozvoj a zhodnotit, zda má odpadové hospodářství malého podniku pozitivní nebo negativní důsledky. S využitím poznatků odborné literatury jsem vypracovala přehled legislativních požadavků, povinností firem v odpadovém hospodářství. V druhé části práce je charakterizováno odpadové hospodářství vybraného podniku a vymezen jeho dopad na hospodaření firmy.
Hospodaření s majetkem města
Hanáčková, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá problematikou majetku a rozpočtu a je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, v níž si rozebereme pojmy město a orgány měs-ta. Teoretická část je zaměřena na majetek a jeho hospodaření. Je zde zmíněn rozpočet jako nástroj hospodaření a finanční analýza. Druhou částí je praktická a zde je provedena analýza majetku na základě rozvahy a členění rozpočtu. Důležitá je i finanční stránka města, kdy je vypracována finanční analýza a v neposlední řadě také SWOT analýza.
Zadluženost obcí v Moravskoslezském kraji
Kořínková, Pavlína
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení zadluženosti obcí Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím vybraných ukazatelů zadluženosti bude sledován vývoj hodnot v průběhu tří let a posouzen stav zadluženosti těchto obcí. Kromě toho bude možné posoudit také to, který ze tří sledovaných let byl pro obce nejnáročnější a naopak. V závislosti na vybraných ukazatelích budou identifikovány dvě zadlužené obce, u kterých budou zkoumány možné příčiny jejich vyšší zadluženosti. V práci bylo zjištěno, že se obě tyto sledované obce zadlužily kvůli velmi nákladným investicím, které však přispívají dlouhodobému rozvoji obce a životnímu prostředí. Na základě těchto zjištění bude ostatním obcím doporučeno investovat především do takových projektů, které jsou přínosné i pro následující generace a rozvoj obcí. Obce by měly pečlivě připravovat a promýšlet nové projekty, optimalizovat podmínky úvěrů a úroky, a investovat ideálně do takových projektů, které budou do budoucna generovat příjmy. Těmito opatřeními se obce mohou vyhnout rizikovým rozhodnutím a případnému zadlužení.
Sbírka příkladů z finanční matematiky pro SŠ ekonomického zaměření
STEHLÍKOVÁ, Andrea
Cílem této bakalářské práce bylo sestavit sbírku řešených příkladů z finanční matematiky pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Řešené příklady jsou zaměřeny na mzdy, hospodaření domácnosti a investiční produkty (konkrétně na spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření a doplňkové penzijní spoření). Východiskem pro tvorbu úloh byly Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro obchodní školy. Při tvorbě úloh byl kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí s RVP pro obchodní školy.
Hospodaření příspěvkové organizace
VOŠAHLÍKOVÁ, Marie
Cílem této diplomové práce bylo vypracování návrhu na zlepšené využívání finančních prostředků v příspěvkovém školském zařízení. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se snaží stručně vysvětlit tématiku související s hospodařením příspěvkové organizace a základní pojmy používané ve finanční analýze, neziskovém sektoru a školském zařízení. Praktická část je zaměřena na rozbor hospodaření příspěvkové organizace a použita byla finanční analýza. Zdroje financování, výdaje školy a výsledky hospodaření jsou mapovány za období 2016-2020. V závěru práce je zhodnocení a doporučení pro zlepšené hospodaření s finančními prostředky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 311 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: