Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh marketingové strategie v elektronickém obchodě
Kulhánek, Jan ; Paďourová, Veronika (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem marketingové strategie elektronického obchodu www.vune24.cz. Obsahem jsou teoretická východiska pro popisovaný problém a analýza vybrané společnosti. Návrh marketingové strategie je zaměřen především na strategii produktovou, cenovou, distribuční a propagační. Obsaženo je i ekonomické zhodnocení návrhu.
Vliv zateplení objektu na návrh zdroje tepla
Šverák, Jakub ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zateplení objektu na návrh zdroje tepla. Teoretická část popisuje historický vývoj stavebnictví, počátky zateplování a základní pojmy spojené s výpočtem tepelných ztrát. V úvodu praktické části jsou popsány možné způsoby návrhu vytápění a stavebně-technický popis novostavby bytového domu Cacovická. Hlavní část řeší „Vliv zateplení na návrh zdroje tepla“, který je proveden ve dvou odlišných variantách. Závěrem práce je porovnání obou variant a vyhodnocení nákladově nižší varianty.
Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích
Šetina, Ondřej ; Ouroda, Vlastislav (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické části je popsána základní terminologie a historické události vzniku města České Budějovice a vznik jednotlivých městských částí a jsou zde uvedeny i příslušné mapové podklady. V aplikační části se již řeší, jak se stavby vyvíjely a měnily v průběhu jednotlivých časových období. Vývoj výstavby je rozdělen do čtyř časových úseků (do roku 1918, v letech 1918 - 1948, v letech 1948 - 1993 a od roku 1993 do současnosti). V každém období je popsán historický vývoj, popsáno stavebně-konstrukční řešení staveb, architektonické řešení staveb a jsou zde uvedeny konkrétní příklady staveb a lokalit. V této části se také řeší možný budoucí rozvoj rezidenční výstavby s ohledem na územní plán a limity rozvoje. Cílem práce je zpracovat přehled o historickém vývoji, konstrukčních prvcích staveb ve zvolené lokalitě od samého počátku výstavby dané lokality po současnost a nastínit možný budoucí rozvoj města.
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy.
Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích
Šetina, Ondřej ; Ouroda, Vlastislav (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické části je popsána základní terminologie a historické události vzniku města České Budějovice a vznik jednotlivých městských částí a jsou zde uvedeny i příslušné mapové podklady. V aplikační části se již řeší, jak se stavby vyvíjely a měnily v průběhu jednotlivých časových období. Vývoj výstavby je rozdělen do čtyř časových úseků (do roku 1918, v letech 1918 - 1948, v letech 1948 - 1993 a od roku 1993 do současnosti). V každém období je popsán historický vývoj, popsáno stavebně-konstrukční řešení staveb, architektonické řešení staveb a jsou zde uvedeny konkrétní příklady staveb a lokalit. V této části se také řeší možný budoucí rozvoj rezidenční výstavby s ohledem na územní plán a limity rozvoje. Cílem práce je zpracovat přehled o historickém vývoji, konstrukčních prvcích staveb ve zvolené lokalitě od samého počátku výstavby dané lokality po současnost a nastínit možný budoucí rozvoj města.
Vliv zateplení objektu na návrh zdroje tepla
Šverák, Jakub ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zateplení objektu na návrh zdroje tepla. Teoretická část popisuje historický vývoj stavebnictví, počátky zateplování a základní pojmy spojené s výpočtem tepelných ztrát. V úvodu praktické části jsou popsány možné způsoby návrhu vytápění a stavebně-technický popis novostavby bytového domu Cacovická. Hlavní část řeší „Vliv zateplení na návrh zdroje tepla“, který je proveden ve dvou odlišných variantách. Závěrem práce je porovnání obou variant a vyhodnocení nákladově nižší varianty.
Návrh marketingové strategie v elektronickém obchodě
Kulhánek, Jan ; Paďourová, Veronika (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem marketingové strategie elektronického obchodu www.vune24.cz. Obsahem jsou teoretická východiska pro popisovaný problém a analýza vybrané společnosti. Návrh marketingové strategie je zaměřen především na strategii produktovou, cenovou, distribuční a propagační. Obsaženo je i ekonomické zhodnocení návrhu.
Nástup Adolfa Hitlera k moci v politicko-společenském kontextu
HOREJŠ, Pavel
Bakalářská práce Nástup Adolfa Hitlera k moci v politicko-společenském kontextu si klade za úkol zmapovat cestu A. Hitlera k moci. Od počátků v mnichovských pivnicích až po jeho jmenování říšským kancléřem. Cílem práce je poukázat na společenské podmínky a důvody, které A. Hitlerovi napomohly v uchopení moci. Největší pozornost bude věnována jeho diktátorskému ovládnutí hnutí NSDAP, aktivním pokusům o převzetí moci a politickému vzestupu ve 20. letech, následnému politickému růstu na přelomu 20. a 30. let a v neposlední řadě také jednáním o jeho jmenování říšským kancléřem. Práce se bude zabývat i samotným životem A. Hitlera a situací v Německu po 1. světové válce.
Pater Jiří Jiljí Bouz, svědectví oběti komunistického režimu v zrcadle archivních dokumentů
BEDNÁŘ, Jaroslav
Práce se zabývá životem Jiřího Jiljího Bouze, oběti komunistického režimu. V první části je popsán život J. J. Bouze, jeho formování, studium, osobnosti, které ho významně ovlivnily, v druhé části jeho působení, jako teologa a učitele na Třeboňsku, člena několika spolků a organizací. Ve třetí části je popis jeho prvého a druhého zatčení, soudního procesu, uvěznění, návratu na "svobodu", vzpomínky pamětníků, návštěva Kanady a pronásledování Státní bezpečností. Ve čtvrté části je popis soudní rehabilitace. V páté části se věnujeme závěrečnému období jeho života ve vybraných úsecích. V přílohách, v textové části, příloha č. I. a č. II., jsou pro srovnání uvedeny osudy dvou osobností, které významně ovlivnily život J. J. Bouze, konkrétně bratra Václava Aleše Bouze (mučednická smrt v době fašistické totality) a spolupracovníka a přítele děkana Jana Jordána Dostála (nucená emigrace před pronásledováním komunistickou totalitou).
Fantasy - teorie žánru a jeho edukační aspekty
HOKR, Boris
Tato diplomová práce se zabývá podstatou žánru fantasy ve světovém i zahraničním kontextu, stejně jako možnostmi jeho didaktického využití. Cíle je dokázat, že fantasy má svou historii a místo v literárních dějinách, že může obohatit své čtenáře v rovině estetické, vědomostní, zkušenostní a zážitkové. Zároveň si práce klade za cíl popsat pozici fantasy v tzv. fantastice. Úvodní část práce blíže osvětluje pojem fantasy, nabízí přehled historie žánru a jeho současné rozčlenění. V dalších kapitolách je fantasy představena jakožto žánr schopný adaptace i na mimoliterární oblasti současné kultury, fantasy jakožto zdroj poznání a sebevýchovy v životě mladých lidí a nabízí i podrobnější zastavení u české podoby žánru s přihlédnutím ke styčným i rozlišovacím bodům oproti fantasy světové (převážně anglo-americké). Didaktický potenciál je vždy v příslušných pasážích vyzdvihnut a zcela je mu věnována čtvrtá až šestá kapitola. Závěr přináší výsledky výzkumu zaměřeného na žánr fantasy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.