Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chrlič
Čížek Uxová, Nikol ; Lukášová, Helena (oponent) ; Helia De Felice, Jennifer (vedoucí práce)
Apropriace gotiky do současného umění, formou dočasné site-specific instalace ve sklepním prostoru. Instalace se skládá ze čtyř samostatných děl, které spojuje společná tématika, která se opírá o vlastní zkušenosti a vytváří tak vlastní chrámové prostředí.
Morfologie zbroje
Bařák, Hynek ; Zálešák, Jan (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem velmi inspirován středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, která je zásadní a takový základní kámen mé tvorby. Zbrojí jsem fascinován, pro svou v pozdnějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila funkci ochrannou, ale reprezentativní, a můžeme ji brát jako umělecké dílo, sochu. Po technické stránce hodně experimentuji s různými technikami, ve většině případu nikdy nezůstávám u jedné. Pracuji s vrstvami, podkladem, s kresbou i malbou zároveň. Různým vymýváním, vyrýváním se vracím zpět a odkrývám spodní vrstvy, reaguji na ně, následně přemaluji, prostě experimentuji.Je to i taková archeologie zpět do starých vrstev obrazu. Objevovaní, spojení, provázání původních vrstev s novými. Z malířů mě inspirují především Josef Bolf, Vladimír Kokolia, Jaroslav Róna, Giger, Wolfli, Jackson Pollock.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
Gothic Art in Bohemia and its mediation to pupils of primary school.
Kurucová, Nina ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Fišerová, Zuzana (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá gotickým umením v Čechách. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá, teoretická časť po stručnom úvode, obsahujúcom základné informácie o gotickom slohu postupne spracováva Kláštor sv. Anežky, ktorý sa radí k prvým ranogotickým stavbám v Čechách. Ako architektonický prvok z obdobia vrcholnej gotiky sú spracované najmä chrliče a maskaróny na Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. Diela Majstra Theodorika, ako predstaviteľa maľby tohto obdobia, tvoria záver teoretickej časti. Didaktickú časť popisuje didaktický projekt pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ktorý nadväzuje na jednotlivé druhy gotického výtvarného umenia - architektúra, sochárstvo, maliarstvo. Úvod tematického celku tvorí návšteva Kláštora sv. Anežky Českej. V prvej výtvarnej úlohe žiaci tvoria priečelie mestského gotického domu. Počas druhej úlohy sa žiaci venujú stredovekým fantazijným tvorom a ich modelácii z hliny. Posledná výtvarná úloha tvorí prenos kresby z predlohy diel Majstra Theodorika pomocou mriežky a následnú maľbu. Výtvarná časť dopĺňa a uzatvára celú prácu. Zameriava sa na autoportrét a prvý sochársky autoportrét - bustu Petra Parléřa v trifóriu pražskej katedrály. Prirodzeným vyústením celej práce je umelecký objekt, autoportrét autorky. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Gotika, katedrála, klenba, Kláštor sv....
Raně středověká sakrální architektura Písecka - revize a analýza
NOVODVORSKÝ, Petr
Písecko patří mezi jihočeské regiony, na jejichž území byla v raném středověku vyvíjena značná stavební aktivita. Tehdejší snaha o kolonizaci neosídlené a rozsáhlé lesnaté krajiny dala vzniknout několika důležitým kulturním centrům. Nejstarší z nich vniklo na konci 12. století v Milevsku. Vlivný velmož Jiří zde nechal založit klášter, který obsadil konventem premonstrátského řádu. Při klášteře existovala stavební huť, která ovlivňovala stavební činnost širokého okolí. Jejím přičiněním tak v krajině vyrostlo množství venkovských kostelů, jejichž tvarosloví často o participaci huti vypovídá. Kolem poloviny 13. století vniká na jihu Čech další důležité kulturní centrum, spojené s šířením panovnické moci a zakladatelskou činností krále Přemysla Otakara II. Založení města Písku a zásadní rozšiřování hradu Zvíkova vyžadovalo vybudování další jihočeské stavební huti, literaturou označované jako písecko-zvíkovská. Její vliv zasáhl i do okolí Milevska, ve kterém se nachází kostely v této práci analyzované a mapované formou katalogu. Její součástí zároveň bude revize problematiky tzv. písecko-zvíkovské stavební hutě tak, jak byla v českém bádání formulována před více než čtyřiceti lety. Na základě stavebně-historických průzkumů a formální analýzy staveb by mělo dojít k upřesnění otázky vlivů stavebních hutí a k pokusu o zasazení jihočeských staveb do odpovídajícího středoevropského kontextu.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
Stavební historie kostela sv. Jiljí v Milevsku
POUZAROVÁ, Johana
Kostel sv. Jiljí v Milevsku - stavební historie a uměleckohistorické souvislosti Bakalářská práce se bude zabývat stavební historií kostela sv. Jiljí, který se nachází v areálu bývalého premonstrátského kláštera v Milevsku. Nejprve se autorka zaměří na nejstarší stavební historii kostela, jejímž dokladem je mohutná západní věž a část severního zdiva. Stavební historie kostela sahá až do 12. století, poté proběhla velká přestavba v gotickém slohu. Dále se práce zaměřuje na stavební dějiny, urbanistickou stránku objektu a uvedení do souvislostí doby vzniku stavby. Hlavním těžištěm textu pak bude dochovaný presbytář kostela s vývojově důležitou klenbou, která dala v českých dějinách umění název jednomu z klenebních vzorců (tzv. milevského typu). Autorka se zaměří na rozbor tohoto klenebního vzorce a s pomocí novější české i zahraniční literatury se pokusí klenbu zasadit do souvislostí s pražskou parléřovskou a jihočeskou poparléřovskou architekturou. Práce se tedy rovněž věnuje srovnání formálních souvislostí s dalšími sakrálními stavbami, které nesou podobné, ne-li stejné klenutí jako je tomu u kostela sv. Jiljí.
Gothic and Realistic Features in the Works of Flannery O´Connor and Carson McCullers
ZÁHOROVÁ, Zuzana
Diplomová práce se zaměřuje na komparativní analýzu děl dvou autorek americké jižanské literatury - Flannery O'Connor a Carson McCullers. Zvláštní důraz je kladen na posouzení vztahu gotických a realistických prvků v jejich dílech. Východiskem analýzy je charakteristika jižanské gotické literatury (hlavně místa a prostředí), na jejímž základě jsou stanoveny hlavní znaky tohoto žánru. Samostatné kapitoly jsou věnovány životní zkušenosti obou autorek. Vlastní komparativní analýza je zaměřena na charakteristiku postav a jejich vztahů, funkci prostředí, význam groteskních prvků, spojení tragična a komična, vliv minulosti, úlohu náboženství a otázku dobra a zla.
Vitráž jako východisko pro výtvarnou řadu na ZUŠ
KŘEPELKOVÁ, Lenka
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a projektovou. Teoretická část se nejdříve obecně zabývá vitráží jako prvkem v architektuře a pozornost je věnována také vývoji lidového malířství na sklo v Čechách, které bylo nedílnou součástí historického vývoje sklomalby u nás. Dále se práce zaměřuje na vitráž coby námět ve výtvarné kultuře. Jedná se o vývoj zasklívání okenních otvorů od nejstarších zmínek a důkazů o používání těchto metod až po moderní impulzy 20. století. Druhá část práce je věnována výtvarným činnostem ve výtvarné výchově a také pojednává o rámcovém vzdělávacím programu této výchovy. Okrajová pozornost je směřována i k projektovému vyučování na ZUŠ a historickému vhledu do této problematiky. Projektová část představuje vitráž jako specifický námět výtvarné řady v rámci výtvarných činností na ZUŠ. V první části řeší organizaci, přípravu a částečnou realizaci vyučovacích jednotek. Ve druhé části projektové práce jsou popsány jednotlivé výukové lekce a jejich reflexe. Součástí je také obrazová fotodokumentace uskutečněných hodin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.