Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu
Pochylý, Petr ; Vlašic, František (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. Poslední část této práce obsahuje návrh konstrukčního řešení.
Vliv plazmatem aktivované vody na klíčivost a kvalitu kukuřice
Kovařík, Martin ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Kozáková, Zdenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem plazmatem aktivované vody na klíčivost kukuřice. Po kontaktu vody s plazmatem mění voda své chemické složení a získává tím nové vlastnosti, které jsou využitelné v zemědělství. Teoretická část se dělí do dvou základních částí. Na začátku první části je stručně charakterizované plazma a poté se tato část již zabývá plazmatem aktivovanou vodou (PAW), její aktivací, fyzikálními a chemickými vlastnostmi a v závěru této části i jejímu využití. Druhá část teoretické části se pak věnuje klíčivosti rostlin, vnějšími vlivy ovlivňujícími klíčivost a statistickému vyhodnocení klíčivosti. V závěru teoretické části se tato práce věnuje ekotoxicitě rostlin. Náplní experimentální části byla příprava PAW, její následná aplikace na semena kukuřice a studium jejího vlivu na klíčivost a kvalitu rostliny. PAW byla vytvořena pomocí tří různých plazmových systémů z destilované a kohoutkové vody a efekt jednotlivých PAW na semena byl porovnáván s efektem jednotlivých kontrolních vzorků. Zjištěné výsledky naznačují pozitivní vliv PAW na klíčení semen, ale konečná hypotéza by vyžadovala rozsáhlejší pokusy v různých prostředích, především v půdě.
Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny
Lokaj, Lukáš
Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala v laboratoři, a to klíčení rostlin, zatímco v druhé části byl realizován pokus v polních podmínkách na pozemcích Školního zemědělského podniku na lokalitě Žabčice v letech 2020–2022. Sledovaly se vlivy ošetření osiva SAP na klíčení, vzcházení a výnos plodin. Hodnoceny jsou u pšenice, ječmene, kukuřice a řepky 4 varianty pokusu, a to osivo neošetřeno, osivo ošetřeno SAP, osivo mořeno a osivo mořeno a ošetřeno SAP. Osivo ošetřeno SAP bylo vyklíčeno rychleji u všech plodin. U pšenice odrůdy Luana a kukuřice odrůdy Celong SAP zvýšil výnos téměř o 0,5 t/ha, u řepky o 0,7 t/ha. Na ječmen a kukuřici odrůdy Alombo působil SAP negativně.
Vliv vnějších faktorů na růst vybraného druhu z rodu (Digitaria)
PAUROVÁ, Natálie
Fonio je možná nejstarší původní obilovina pěstovaná v západní Africe. Fonio má vysoký obsah vitamínů, minerály, vlákniny a sirných aminokyselin - metioninu a cysteinu. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky pro klíčení a růst semen vybraného zástupce z rodu Digitaria v laboratorních i polních podmínkách a zhodnotit tak možnost pěstování v ČR. V laboratorních podmínkách byl hodnocen vliv sucha, zasolení, přítomnosti hliníku, zamokření, intenzity světla, skladování a teploty na klíčivost semen fonia. Dále byla hodnocena laboratorní vzcházivost rostlin v různých substrátech a z různých hloubek setí a založen polní pokus s různým termínem výsevu. Jako nejvhodnější teplota pro klíčení semen fonia je 30°C za tmy. Semena fonia byla odolná vůči zasolení do koncentrace 200mM chloridu sodného. Přítomnost hliníku neměla průkazný vliv na klíčení. Fonio vykazuje velmi dobrou odolnost vůči zamokření. Klíčení semen fonia nebyla ovlivněna stresem sucha do koncentrace roztoku PEG 15%. Klíčivost nebyla snížena uložením při teplotě 21°C po dobu 3 měsíců. Vzcházivost semen fonia průkazně neovlivnil typ substrátu ani hloubka setí.
Fyziologická a ekologická míra specificity orchidejí a mykorhizních hub
ŠTERNEROVÁ, Linda
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku specifičnosti mykorhizních hub u vybraných druhů z čeledi Orchidaceae. Práce je složena ze dvou částí, z literární rešerše a z návrhu vlastního vědeckého projektu.
Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin
VACKOVÁ, Tereza
Byla sledována úspešnost přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin. Klíčivost semen tří vybraných druhů Trifolium pratense, Achillea millefolium a Carlina acaulis byla sledována v různých typech narušení na pastvině konkrétně v krtinách, mraveništích, narušení od prasat a umělých gapech. Zároveň byly sledovány i faktory prostředí ovlivňující přežívání semenáčků. Pozorovaná mikrostanoviště se v půdních podmínkách významně lišila a nejlépe se dařilo semenáčkům druhu Trifolium pratense v narušení od prasat.
Alelopatický potenciál rostlin konopí setého (\kur{Cannabis sativa})
KLEJNA, Tomáš
Cílem práce bylo porovnat účinky klíčících semen, čerstvých květů a vodných extraktů z čerstvých a sušených částí (listů a květů) rostlin konopí setého na klíčení semen modelových plodin - pšenice seté, ovsa setého, hořčice bílé, lupiny úzkolisté, jetele plazivého a salátu hlávkového v laboratorních podmínkách. Po 3 dnech klíčení byla měřena celková délka kořínků a prýtů. V jednotlivých variantách byl vyhodnocován relativní alelopatický efekt, průměrná klíčivost a statistická průkaznost. Sledován byl i vliv vzdálenosti klíčících semen od vzorků konopného materiálu. Vliv klíčících semen konopí se s výjimkou ovsa setého neprokázal jako příliš významný. Vliv částí a vodných extraktů rostlin konopí byl tento: -statisticky významný inhibiční účinek vodného extraktu sušeného květu na klíčení pšenice seté -statisticky významný inhibiční účinek čerstvých květů a extraktu ze sušených listů kvetoucích rostlin na klíčení ovsa setého, zde je navíc statisticky významný vliv vzdálenosti klíčících semen od vzorku konopného matriálu -statisticky významný inhibiční účinek čerstvých květů a extraktů čerstvých i sušených listů na klíčení hořčice bílé, zde je i vliv na hodnoty klíčivosti -prakticky žádný nebo až stimulační vliv na klíčení bobovitých rostlin, konkrétně lupiny úzkolisté a jetele plazivého -statisticky významný inhibiční účinek čerstvých květů a extraktu čerstvých listů na klíčení hlávkového salátu, opět s vlivem na průměrnou klíčivost
Factors limiting the distribution of the mycoheterotrophic plants in fragmented landscape
KOTILÍNEK, Milan
This thesis investigates the influence of habitat, dispersal abilities and evolution on distribution of mycoheterotrophic plants represented by six orchid species. Several methods including seed trapping, in situ seed germination, fungal barcoding, gene flow study and stable isotopes analyses were used to examine this topic. The final synthesis of these approaches shows lower limitation by dispersal abilities and stronger limitation by habitat.
Studying the regulation of expression of genes involved in barley malting quality
Hoffmannová, Viktorie ; Svobodová, Leona (vedoucí práce) ; Lipavská, Helena (oponent)
Ječmen setý (Hordeum vulgare L.) je obilnina a hojně pěstovaná zemědělská plodina s rozšířením v různých klimatických oblastech světa. Využívá se zejména jako krmivo nebo ve sladovnictví. Tato práce se konkrétně zaměří na studium procesu sladování na molekulární úrovni, což zahrnuje zejména geny pro enzymy účastnící se degradace zásobních proteinů, škrobu a mimo jiné i složek tvořících stěny buněk endospermu. Práce bude sledovat, jak všechny tyto složky interagují během procesu sladování a následujících fází výroby piva. Je známo, že parametry sladovnické kvality jsou podmíněny více geny, jejichž exprese je regulována. Tyto regulační dráhy budou také zahrnuty v této práci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.