Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv tanečního stylu streetdance na rozvoj osobnosti dětí a mládeže
KROUPOVÁ, Iva
Tato práce se zabývá otázkou, jestli má taneční styl street dance vliv na rozvoj osobnosti dětí a mládeže. A pokud tento styl opravdu ovlivňuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže, tak jakým způsobem. Tato otázka vznikla na základě předsudků, s nimiž se street dancová kultura stále potýká. Práce je pojatá jako propojení smysluplného trávení volného času se street dancovou kulturou.Obsahuje dvě části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a popisem street dancové kultury, které tato práce obsahuje. Druhá část je praktická, zjišťující pomocí dotazníkového průzkumu, jak tento taneční styl ovlivňuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže a zdali výsledek oponuje dlouholetým předsudkům. Na základě procentuálního vyhodnocení daných faktů je stanoven závěr.
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Doskočilová, Renata ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce s názvem Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním, zkoumá vliv zdravotního znevýhodnění na sourozenecké konstelace. Vliv zdravotního znevýhodnění je zkoumán v oblasti pracovního zaměření, trávení volného času a pozice intaktního sourozence v sourozenecké konstelaci. Data získaná polostrukturovanými rozhovory jsou uspořádána podle obsažených informací a souvislostí do těchto třech kategorií. Cílem práce je zjistit, zda jsou ve stanovených oblastech sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Souhrnem informací čerpaných z rozhovorů podle požadovaných kategorií jsou získána data s kódy. Tato data se následně porovnávají s teoretickými základy a formují se v odpovědi na výzkumné otázky. Závěry výzkumného šetření potvrzují, že ve zkoumaných oblastech jsou sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Míra ovlivnění vychází z individuálních dispozic každého z respondentů. Na základně výsledků šetření jsou v závěru práce navrženy další postupy pro zpracování souvisejících výzkumů. Ideou diplomové práce je také vyjádření a poskytnutí podpory osobám v podobných životních situacích. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotní znevýhodnění, sourozenecké konstelace, rodiče a děti, pracovní zaměření, volný čas
Působení médií při rozhodování veřejnosti o možnostech trávení volného času
Michnová, Kristýna ; Köppl, Daniel (vedoucí práce) ; Šťastná, Lucie (oponent)
Cílem práce "Působení médií při rozhodování veřejnosti o možnostech trávení volného času" je zjistit, prostřednictvím jakých komunikačních kanálů veřejnost zjišťuje informace o možnostech trávení volného času. Ve své teoretické části uvede čtenáře do problematiky působení médií na společnost, především na rodinu, děti a rodiče. Dále pojednává o střediscích volného času, aby byl čtenář seznámen s jejich charakteristikou pro dobrou orientaci v praktické části. Hovoří také o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu, které jsou potom v rámci praktické části aplikovány v návrhu komunikační strategie Domu dětí a mládeže Praha 9. Experimentální část je postavena na průzkumu trhu realizovaném kvantitativní metodou, konkrétně dotazníkovým šetřením. Zabýval se působením médií na volný čas osob ve třech lokalitách - v Praze, na Zlínsku a Mikulovsku. Tyto tři lokality byly vybrány jako zástupci různě velkých měst, přičemž předpoklad je takový, že by se volnočasové chování jejich obyvatel mohlo lišit. Analytická část prezentuje výsledky průzkumu trhu, které mohou sloužit jako základ pro plánování komunikačních aktivit středisek volného času. V samém závěru je navržena komunikační strategie pro DDM Praha 9, která vychází z výsledků průzkumu.
Životní styl subkultury mládeže straight edge
NOVÁČEK, Cyril
Práce se zabývá životním stylem subkultury mládeže straight edge. Tato subkultura je charakteristická svým odmítavým postojem k alkoholu, drogám, tabákovým výrobkům, sexuální promiskuitě a sociálním cítěním. Práce se nejprve věnuje tématu životního stylu včetně problematiky postojů a hodnot nebo volného času. Dále reflektuje subkultury, jejich místo ve společnosti, specifika a mapuje odborné studium (post) subkulturních teorií. Následně podrobně popisuje subkulturu straight edge a čtenáře mimo jiné vybízí k zamyšlení, zdali tato subkultura může plnit funkci náhražky náboženství. Kvalitativní výzkum pak analyzuje životní styl stoupenců subkultury, jejich pohled na subkulturu, vztah se společností a sebeprezentaci. Posléze se práce snaží poukázat na etický a ideologický rozměr straight edge a zabývá se otázkou komercionalizace subkultur.
Volnočasové aktivity v současných rodinách.
HOLÁ, Stanislava
Ve své bakalářské práci se zabývám volnočasovými aktivitami v současných rodinách. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků k tomuto tématu. Pozornost je věnována volnému času a jeho významu v životě člověka vzhledem k jeho životnímu stylu, způsobům trávení volného času v rodinách. Praktická část vychází z poznatků získaných v současných rodinách metodou dotazníkového šetření, řízeného rozhovoru. Zjištěné údaje jsou sumarizovány do tabulek a znázorněny v podobě grafů. Výsledky šetření prokazují nedostatek volného času rodičů {--} zejména žen ve srovnání s dětmi, převahu pasivního trávení volného času v současných rodinách. Na základě těchto výsledků jsou v závěru formulována doporučení směřující k efektivnímu využití volného času, ke zlepšení celkového životního stylu v současných rodinách.
Hudební výchova jako mimoškolní aktivita
ŠIMOTOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá možnostmi hudebního vzdělávání v domech dětí a mládeže v jižních Čechách. Zaměřili jsme se na nabídku hudebních aktivit, materiální vybavení, formy výuky a možnosti prezentace výsledků práce. Dále se v práci uvádí srovnání se soukromou hudební školou Yamaha, která působí v pěti jihočeských městech a je tedy konkurencí hudební výuce v domech dětí a mládeže. V příloze jsou uvedeny fotografie a jiné další materiály, které dokreslují zpracované téma.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.