Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Free Riding as a Possible Source of Conflict in Group Work
Iten, Naomi ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Tématem této bakalářské práce je problematika výskytu free ridingu (parazitování na práci ostatních) ve skupinové práci, vývoj jeho působení a dopad na skupinu a její členy. V práci rozebírám samotný jev a prostředí, ve kterém se odehrává. Jeho možné příčiny a projevy s ohledem na free ridera i ostatní členy skupiny. Dále také zkoumám tento jev v prostředí vybraných studentů Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledkem je převážně negativní postoj k free ridingu a radikální i méně rezolutní představy řešení. Na základě získaných dat, mínění studentů a teoretických poznatků, poskytuji doporučení, které by mohly pomoci free ridingu předcházet nebo jej částečně odstranit. Data k vypracování doporučení, získávám prostřednictvím dotazníku a na prezentování získaných údajů, využívám popisnou statistickou analýzu.
Analýza vlivu zaměstnanců na systém odměňování. Proč je praxe odlišná od závěrů neoklasické ekonomie trhů práce ?
Michailidis, Dimitrios ; Brožová, Dagmar (vedoucí práce) ; Mikuláštík, Robert (oponent)
Ve své práci se zabývám analýzou vlivu zaměstnanců na systém odměňování. Zkoumám, proč se systém v praxi liší od neoklasické teorie mzdy, přesněji se odměňování neřídí striktně podle teorií mezní produktivity. Pomocí ekonomické teorie, odhaluji jednotlivé příčiny této odlišnosti. První část tvoří náhled do historie vývoje odměňování od antiky až po současný hlavní ekonomický proud v odměňování a vybírá ty nejpodstatnější principy. V druhé části hledám příčiny rozdílů mezi neoklasickou teorií a praxí. Práce se drží hlavního předpokladu, a tím je, že zaměstnanec je jedinečná osobnost s vlastními cíly a preferencemi. Systém odměňování je odlišný proto, že se mu snaží přizpůsobit, a ať už v pozitivním smyslu, že si zaměstnanci přejí být určitým způsobem odměňováni, tak i negativním, aby přiměl (motivoval) zaměstnance k tomu, co mají dělat a aby to dělali lépe. Významnou roli v tomto zkoumání hrají nedokonalé informace. Následně je na základě teoreticky zjištěných poznatků vypracovaná analýza odměňování ve společnosti Philips ČR s.r.o. Ta je rozdělena na dvě části: na analýzu samotného systému, a na průzkumu mezi zaměstnanci. Tato analýza si klade za cíl v praxi ověřit jednotlivá tvrzení obsažená v práci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.