Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická efektivnost investičního záměru projektu veřejného projektu
Doležal, Filip ; Dráb, Aleš (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou povodní, protipovodňových opatření a stanovování škod po povodních. První část je zaměřena na povodně a protipovodňová opatření, dále na hodnocení ekonomické efektivnosti a metodiky na stanovení škod a ukazatelů pro určení ekonomické efektivnosti. Také jsou zde vysvětleny cenové indexy a analýza citlivosti. Druhá část rozebírá investiční projekt výstavby poldru Krounka – Kutřín. Jedná se o projekt protipovodňové ochrany na řece Novohradce, který je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství a rozpočtu státního podniku Povodí Labe. Je popsané chráněné území, nemovitý majetek a obyvatelstvo. Jsou stanoveny škody na nemovitém majetku v cenové úrovni 2022 a určena ekonomická efektivnost celého projektu.
Liptovská Mara as a potential threat to lives and property in the event of an accident
FABINY, Adrián
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická časť tejto práce je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zabezpečenia, charakteristiku územia, ktoré je najviac a bezprostredne ohrozené v prípade narušenia vodného diela. V praktickej časti bola vypracovaná analýza rizík a po jej analýze bol vypracovaný návrh opatrení na zvýšenie úrovne zabezpečenia Vodného diela Liptovská Mara.
Zabezpečení akceschopnosti operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje při jeho ohrožení vybranými typy mimořádných událostí
DUBSKÁ, Šárka
Tato práce se zabývá ohrožením pracoviště operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje při vzniku vybraných mimořádných událostí, kterými jsou povodně a únik nebezpečných látek. Seznámení s druhy mimořádných událostí, s charakteristikou nebezpečných látek a s funkcí pracoviště operačního a informační střediska HZS Jihočeského kraje a místním popisem, vede k pochopení řešeného problému. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí výzkumu týkající se zabezpečení akceschopnosti operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje. Výsledky stanovených hypotéz byly dosaženy provedeným výzkumem, na jehož základě byla H1vyvrácena a H2 potvrzena. H1: Pro ochranu před povodní je důležitá nadmořská výška objektu a umístění operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje v rámci tohoto objektu. H2: Pro únik nebezpečné látky je dostačující systém klimatizace s uhlíkovými filtry. Ověření operacionalizovaných hypotéz H1, H2 napomohlo splnění cíle práce, navrhnutí možnosti zabezpečení akceschopnosti operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje při jeho ohrožení povodní nebo únikem nebezpečné látky. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že nejlepším opatřením pro zkoumané mimořádné události je vytvoření plnohodnotného záložního pracoviště Za teoretické přínosy bakalářské práce lze uvést rozbor proběhlých a pravděpodobných mimořádných událostí ve vybrané oblasti, popis, funkce a úloha operačního a informačního střediska HZS ČR a klasifikace nebezpečných látek. Praktickým přínosem bakalářské práce je navržené vhodné zabezpečení operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje při ohrožení únikem vybraných nebezpečných látek a povodní. Provedený výzkum by mohl mít další návaznosti při ohrožení jiných mimořádných událostí.
Analýza přístupu a chování obyvatelstva k provádění evakuace ve městě Písek
ANDĚLOVÁ, Adriana
Bakalářská práce se zabývá oblastí ochrany obyvatelstva a zaměřuje se zejména na jeden z jejích hlavních úkolů - evakuaci. Teoretická část vychází především z odborné literatury a právních předpisů, které jsou nedílnou součástí tohoto tématu. V úvodu této části je stručně popsána historie a vývoj ochrany obyvatelstva. Následuje vymezení pojmu "integrovaný záchranný systém", popis jeho složek a dokumentace. Dále jsou zde důkladně charakterizovány základní úkoly ochrany obyvatelstva. V závěru teoretické části je rozebrána i problematika povodní, včetně prvních záznamů ve městě Písek, která se váže k výzkumné části této bakalářské práce. Cílem výzkumné části této práce byla důkladná analýza odpovědí od 27 respondentů na předem připravený rozhovor a následné vyhodnocení a komparace zjištěných odpovědí. Bylo posuzováno chování a znalosti obyvatel žijících v záplavovém území města Písek během evakuace při povodních. Rozhovor se skládal ze dvou částí, kdy v první informativní části byli respondenti seznámeni s tématem rozhovoru a byly zde zaznamenány údaje o pohlaví respondentů, jejich věkové kategorii a zda zažili povodně ve městě Písek v roce 2002. Druhá část, výzkumná, obsahovala 8 otázek týkajících se evakuace při povodních. Všechny otázky byly sestaveny tak, aby byly pro každou tázanou osobu srozumitelné a mohla na ně odpovědět na základě svých zkušeností. Veškeré rozhovory byly anonymní a respondentům nebyly v průběhu pokládány žádné doplňující dotazy. Komparace odpovědí a jejich následné zhodnocení je uvedena v diskusi. Bylo zjištěno, že obyvatelé města Písek nejsou dostatečně obeznámeni, jak postupovat a chovat se při povodních. Jejich vědomosti nejsou dostačující a bylo by dobré povědomí o evakuaci při povodních zvýšit - například odborně vedenými přednáškami pro veřejnost či větším důrazem na výuku této oblasti ve školách. Závěr obsahuje další možné využití bakalářské práce v praxi.
Úkoly a povinnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v ochraně obyvatelstva
PETŘEKOVÁ, Daniela
Cílem práce bylo provést výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva zaměřený na úkoly a činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. K tomu bylo využito studia zákonů, vyhlášek a odborné literatury zaměřující se na oblast ochrany obyvatelstva společně s využitím informací získaných u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, v Institutu ochrany obyvatelstva, při studiu Ochrany obyvatelstva se zaměřením na CBRNE na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na internetových stránkách zaměřujících se na tuto oblast. V teoretické části diplomové práce byly rozebrány příslušné zákony, další právní předpisy, odborná literatura a jiné informační zdroje z oblasti ochrany obyvatelstva. Jedná se například o varování a informování obyvatelstva, evakuaci, ukrytí, dekontaminaci a individuální ochranu. Dále jsou zde popsány informace k vybraným mimořádným událostem. V praktické části byly zpracovány zápisy z exkurze v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, ze školení velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Jihočeském kraji a odborných konzultací u členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a u vybraných členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dubičné. V rámci praktické části byla navázána spolupráce s autory vybraných internetových zdrojů, kteří poskytli souhlas s uvedením QR kódu jejich stránky v praktické části. Prostřednictvím Statistického sledování událostí byla vyhodnocena činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v ochraně obyvatelstva. Byl vytvořen soubor, který umožní vzdělávání členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva společně s podporou činnosti členů jednotek při plnění daných úkolů.
Výskyt extrémních hydrologických jevů v povodí horní Ostravice
Cermanová, Eliška ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Matoušková, Milada (oponent)
Hlavním cílem této práce je vyhodnocení srážko-odtokových poměrů s bližším zaměřením na výskyt extrémních hydrologických jevů v horním povodí řeky Ostravice. První část práce je věnovaná literární rešerši o metodách hodnocení povodní a sucha, doplněná rešerší o současných poznatcích týkajících se změn srážko-odtokového režimu. Tato část je zakončená popisem fyzickogeografických poměrů zájmového povodí ilustrovaných mapovými výstupy. V druhé praktické části jsou dostupná data průměrných denních průtoků a denních srážkových úhrnů z ČHMÚ analyzovaná v období 1970-2020. Pettitovým testem homogenity bylo období rozděleno na dvě části (1970-1995 a 1996-2020) pro analýzu změny sezonality odtokového režimu a extrémních jevů. Pozornost je také věnovaná změně poměru základního a přímého odtoku pomocí indexu základního odtoku a odtokového součinitele. Pro detekování změny charakteristik frekvence výskytu, doby trvání a intenzity extrémních jevů byla použitá metoda prahové hodnoty a metoda nedostatkových objemů. Ve výsledku byl detekovaný posun sezonality výskytu povodní do dřívějších měsíců, a značný nárůst počtu a trvání období sucha. Rostoucí trend vykazuje také podíl základního odtoku, naopak trend odtokového součinitele je klesající. Klíčová slova: hydrologické extrémy, průtok, povodně, sucho, povodí,...
Vliv klimatické změny na hydrologické extrémy v horských povodích
Čermák, Daniel ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Jeníček, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem nízkých průtoků v horských povodích Česka v kontextu s předpokládanou klimatickou změnou. K analýze jsou vybrána povodí Zdobnice, Vydry a Mumlavy. V první části jsou vyhodnocena historická meteorologická a hydrologická data od roku 1961 do roku 2019 získaná od ČHMU. Práce se dále soustředí na odhad možné změny hodnot průtoků ve vzdálené budoucnosti (do roku 2100) v důsledku změny klimatu. K těmto účelům je použit konceptuální model HBV, který je pro svoji robustnost pro tyto typy analýz široce využívaný. Pro vyhodnocení dopadů možných změn bylo definováno dvanáct alternativních scénářů, které byly vytvořeny na základě výsledků globálních a regionálních klimatických modelů vztažených přímo ke každému povodí. Kalibrace modelu byla provedena pomocí automatické funkce GAP optimization. Na základě nejlepších výsledků je kalibrační období nastaveno pro roky 1980 - 1998. Výsledky práce ukazují, že předpokladem pro klimatickou změnu je přibližný nárůst teploty o 1,5 řC - 4,5 řC. Zároveň je podle klimatických modelů předpovídána změna srážkových úhrnů o -10% až +10%. V důsledku těchto klimatických změn nastává v povodích posun sezonality odtoku. Tento posun je nejvíce patrný v povodí Zdobnice. Z hlediska nedostatkových objemů, které jsou v práci použity pro vyhodnocení...
Obraz přírodních a antropogenních katastrof v současném audiovizuálním prostoru - (hlavní české zpravodajské relace ČT, Nova, CNN Prima News)
Doubravová, Zuzana ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Bakalářská práce s názvem Obraz přírodních a antropogenních katastrof v současném audiovizuálním prostoru (hlavní české zpravodajské relace ČT, Nova, CNN Prima News) se zabývá sledováním mediálních výstupů v hlavních zpravodajských relací České televize, TV Prima a TV Nova ke katastrofám. Teoretická část se nejprve zaměřuje na definici pojmu katastrofa a dále poskytuje stručný historický náhled na počátky pokrývání katastrof v audiovizuálním zpravodajství, zachycuje hlavní proměny problematické prvky novinářské role během jejich pokrývání. V neposlední řadě sleduje novodobé technologie užívané k jejich pokrytí a popisuje psychologické dopady audiovizuálních zpravodajských výstupů ke katastrofám. Hlavním předmětem zkoumání v analytické části je způsob pokrývání a mediální obraz povodní 2020 v České republice, australských požárů 2019 až 2020 a hurikánu Laura 2020 ve Spojených státech amerických, a to v hlavních zpravodajských relacích České televize, televize Prima a Televize Nova. Součástí je i stručná charakteristika zpracovávaných relací a vybraných katastrof. Cílem práce je uvést problematiku do kontextu, provést analýzu odpovídajících segmentů ve vybraných relacích a vzájemně je porovnat. Práce využívá obsahové analýzy a komparace. Jedná se o případovou studii.
Analýza recentní fluviální dynamiky horského toku pomocí metod UAV
Šolc, Jakub ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Hartvich, Filip (oponent)
5 Abstrakt V posledních desetiletích se obor fluviální geomorfologie ubírá k co nejpodrobnějšímu a nejkomplexnějšímu popisu procesů, jež probíhají ve fluviálních systémech. Velkým přínosem v analýze fluviálních procesů byl nedávný vývoj bezpilotních leteckých systémů UAV (Unmanned Aerial Vehicle), díky kterým lze získat velmi podrobná data k analýze změn. Tato diplomová práce se zabývá analýzou recentní fluviální dynamiky horského toku pomocí metod UAV. Rešeršní část práce shrnuje současné teoretické a metodologické poznatky ze studia fluviální dynamiky a představuje obecné principy UAV monitoringu a jeho využití ve fluviálně-geomorfologickém výzkumu. Recentní fluviální dynamika byla hodnocena v zájmovém úseku Javořího potoka na Šumavě, kde je katedrou fyzické geografie a geoekologie již dlouhodobě prováděna výzkumná činnost. V hydrologických letech 2016 až 2020 byly na základě analýzy hydrometeorologických dat identifikovány příčinné odtokové události s dopadem na fluviální dynamiku. Celkem se ve zkoumaném období vyskytlo čtrnáct událostí, jejichž kulminační průtok přesahoval prahovou hodnotu stanoveného korytotvorného průtoku Q = 5,041 m3 ·s−1 . Na základě provedené fotogrammetrické rekonstrukce koryta ve třech časových etapách (2015, 2018, 2020) byly vyhodnoceny geometrické, morfologické a objemové...
Změny krajinného pokryvu v Krušných horách a jejich možný vliv na srážko-odtokový proces
Kratochvílová, Petra ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Královec, Václav (oponent)
Změny krajinného pokryvu v Krušných horách a jejich možný vliv na srážko-odtokový proces Abstrakt Ke změnám krajinného pokryvu dochází již od vzniku Země, ale stále více představují tyto změny, hlavně antropogenního charakteru, velký problém v řadě míst po celém světě. Je proto nezbytné sledovat, jak krajinný pokryv a jeho změny ovlivňují jednotlivé přírodní procesy a výsledky studií využít při prevenci, popř. nápravě možných důsledků těchto změn. Stále více vědních oborů se proto také zabývá zkoumáním této problematiky. Tato práce se zabývá hodnocením změn krajinného pokryvu a jeho vlivem na srážko- odtokový proces se zaměřením převážně na horská povodí, kde se tento vliv projevuje nejvýrazněji, jednak při ovlivnění vodní bilance povodí, tak také ovlivnění reakce na extrémní hydrologické jevy. Zjištěné poznatky jsou aplikovány na povodí horní Chomutovky v Krušných horách, kde se v rámci práce hodnotí změny krajinného pokryvu na podkladě ortofotomap z let 1975, 1987 a ze současnosti (2010). Změny jsou vizualizovány pomocí digitální vektorizace a barevného odlišení ploch jednotlivých typů krajinného pokryvu, dále zpracovány do podoby mapového díla a následně kvantifikovány. Podle výsledků jsou stanovení možní hlavní činitelé ovlivňující srážko-odtokové procesy v povodí Chomutovky. Z rešerše odborné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.