Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů
Polčák, Marek ; Vaněk, František (oponent) ; Horák, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje kritická síla. Zkouška tlakem může být ovlivněna vícero faktory, které zpravidla souvisí s uchycením vzorku do stroje. Cílem práce je navrhnout přípravek, kte-rý bude sloužit k upnutí vzorku do testovacího stroje a zlepšení výsledků zkoušky.
Kompletní technologie výroby součástky charakteru ojnice.
Hanáček, Jiří ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Návrh technologie výroby ojnice pro kusovou výrobu se zaměřením na frézování, za pomoci řídícího systému Heidenhain iTNC 530, CAD/CAM software SolidWorks a SolidCAM.
Konstrukce hydromechanického strojního svěráku
Václavek, Marek ; Pavlík, Jan (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na konstrukční návrh strojního svěráku s hydromechanickým posilovačem upínací síly. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: rešerše metod upínání obrobků a přípravků s důrazem na svěráky, představení a popis konstrukčního návrhu a výpočty nutné pro konstrukční návrh.
Návrh robotické linky pro svařování ocelového rámu
Kysela, Martin ; Kubela, Tomáš (oponent) ; Pochylý, Aleš (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh linky pre robotické oblúkové zváranie oceľového rámu. Sú uvedené tri koncepčné návrhy riešenia a z nich zvolený najvhodnejší variant. Následne sú vypracované viaceré konštrukčné návrhy, ako návrh prípravku, oplotenia, zásobníkov materiálu a sú zvolené jednotlivé komponenty a zariadenia potrebné pre správne fungovanie výrobnej bunky. Návrh je vypracovávaný s ohľadom na bezpečnosť obsluhy pracoviska. Výstupom je 3D model výrobnej linky, jeho implementácia a sprevádzkovanie výrobného procesu v simulačnom programe Process Simulate, overenie funkčnosti a logiky programu výrobnej bunky. Overíme zvárateľnosť zadaného dielu, zistíme výrobný takt, odstránime chyby, kolízie a v závere je vypracované technicko-ekonomické zhodnotenie.
Racionalizace výroby segmentu tvářecího nástroje
Pilař, Radek ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby tvářecího segmentu, který se vyrábí ve firmě OMNI-X CZ. Seznámení se s výrobkem „tvářecí segment“, nastínění problematiky výroby tvářecího segmentu s možností vylepšení výroby. Práce je následně zaměřena na vypracování upínacího přípravku, který má zajistit lepší podmínky výroby. Mezi hlavní body práce patří výpočet řezných sil, upínacích sil přípravku a doporučené hodnoty velikosti upnutí s následným ekonomickým vyhodnocením. Cílem diplomové práce je naznačit možný směr racionalizace výroby tvářecích segmentů pro firmu OMNI-X CZ.
Optimalizace kyvadlové nápravy automobilu
Vávra, Radek ; Blaťák, Ondřej (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizaci zadní kyvadlové nápravy automobilu Škoda 130 RS. Hlavním cílem této práce je snížení hmotnosti zavěšení. Je provedena kinematická analýza a optimalizace kinematiky. Konstrukční část spočívá v návrhu zavěšení na základě silových účinků působících na kolo. Poslední část práce se zabývá analýzou napjatosti nového zavěšení.
Konstrukce modulu simulátoru pro analýzu tření a opotřebení zubů při čištění
Snopek, Lukáš ; Streďanská, Alexandra (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem modulu pro tribologický simulátor Bruker UMT TriboLab, který bude využit při výzkumu v oblasti analýz opotřebení tvrdých zubních tkání a výplňových materiálů v důsledku čištění zubů. Cílem této práce byl návrh podmínek experimentu, konstrukce modulu, tvorba výkresové dokumentace, výroba a následná realizace validačního experimentu. Podmínky experimentu byly stanoveny na základě rešerše a k vytvoření optimálního konstrukčního řešení byly průběžně vyráběny prototypy pomocí metody 3D tisku. Nakonec byly na základě výkresové dokumentace vyrobeny dva upínače zubního kartáčku a dva upínače vzorku zubní výplně. Následnou montáží upínačů a realizací experimentu na tribometru byla ověřena jejich funkčnost, čímž je možné prohlásit všechny cíle za úspěšně splněné. Nyní tyto upínače budou součástí několika výzkumných úkolů v oblasti orální biotribologie.
Trendy vývoje upínání řezných nástrojů
Servus, Tomáš ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Tato studie definuje a blíže specifikuje stávající trendy v upínání stopkových nástrojů, zejména pro frézování a vrtací operace. Práce popisuje možnosti aplikace upínačů stopkových nástrojů pro jednotlivé způsoby obrábění a stručně definuje jejich principy. V experimentální části se projekt zabývá materiálovým rozborem hydraulického a tepelného upínače, v technicko-ekonomickém hodnocení porovnává vybrané upínače z hlediska jejich technických vlastností a také pořizovacích nákladů.
Konstrukční návrh stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu
Zerzánek, Ondřej ; Zeizinger, Lukáš (oponent) ; Čípek, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu a přípravků k tomu potřebných. Problém je řešen primárně za pomoci hliníkových profilů a nakoupených nebo vyrobených součástí. Při řešení je brána v úvahu omezená možnost výroby. Výsledkem práce je modelový návrh s výkresy a kritické zhodnocení návrhu. Je to užitečný příklad, jak se dá vyrobit stojan pro měření krutu, namísto zakoupení komerčně prodávaného za vysokou cenu.
Design of Clamping Fixtures for Common Rail Manufacturing Process Change
Macháček, Kamil ; Tuna, Jaroslav (oponent) ; Ramík, Pavel (vedoucí práce)
Work deals with change of manufacturing process of Common Rail System high pressure storage rail. Work also deals with new design and modification of clamping fixture for machining of hot forged rails by ELHA machining center.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.