Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání organizace dohledu nad finančním trhem v jednotlivých zemích Evropské unie
Bízek, Tomáš ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ve své diplomové práci si dávám za cíl popsat modely dohledu nad finančním trhem v jednotlivých státech Evropské unie a porovnat je. Dále o analýzu jejich vývoje v období 2001-2015. Nakonec se pokouším o odhad jejich budoucího vývoje. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou část obsahují první tři kapitoly, praktickou část poslední dvě kapitoly. V první kapitole se věnuji charakteristice finančního trhu, teoretickému vymezení dohledu, regulace, orgánu dohledu, dohlížených orgánů, ale také smyslu dohledu a jeho cílům. Přesně vymezená terminologie je zásadní pro jakoukoliv odbornou práci věnující se dohledu nad finančním trhem. Ve druhé kapitole se věnuji třem základním modelům dohledu nad finančním trhem, které rozeznávám v členských státech Evropské unie. Ve třetí kapitole se věnuji orgánům dohledu, jejich odpovědnosti a nezávislosti. Ve čtvrté kapitole popisuji organizaci dohledu v každém členském státě Evropské unie od roku 2001 do roku 2015. Dále tato kapitola slouží jako sběr pramenů pro následující kapitolu. V páté kapitole analyzuji a porovnávám modely dohledu nad finančním trhem členských států Evropské unie se strukturou a velikostí finančního trhu každého členského státu. Dále analyzuji a porovnávám vývoj v organizacích dohledu všech členských států za období...
Finanční trh a jeho právní aspekty
Špaček, Tomáš ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení do podkapitol. První kapitola definuje finanční trh a zabývá se jeho dělením. Protože jsou právní aspekty finančního trhu tradičním předmětem vědy finančního práva, jsou i základní pojmy z této oblasti notoricky známé. První podkapitola první kapitoly proto popisuje pouze základní dělení, které je na finanční trh aplikováno. Druhá podkapitola první kapitoly pak využívá toho, že je k dispozici šíře odborné literatury z oblasti finančního trhu k tomu, aby srovnala existující definice finančního trhu. Druhá kapitola se zabývá osobami, které působí na trhu finančních nástrojů. Jak může vyplývat z určitého pojetí subjektů finančního trhu, bylo by možné za ně považovat mnoho různých osob. Tato kapitola proto tento rozsah omezuje tím, že se věnuje vybraným osobám, předmětem jejichž činnosti jsou služby poskytované na trhu finančních nástrojů. Nejvíce se tato kapitola soustředí na obchodníka s cennými papíry, protože on je tím, kdo investorům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu. Třetí kapitola pak rozebírá samotné finanční, respektive investiční nástroje. Čtvrtá kapitola se týká hlavních...
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
Postavení spotřebitele v oblasti distribuce pojištění v digitální době
Ryza, Tomáš ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Martiník, Pavel (oponent)
Postavení spotřebitele v oblasti distribuce pojištění v době digitální: Platná regulace ČR ve světle základních pravidel kapitálových trhů Abstrakt Tato práce se zabývá postavením spotřebitele v oblasti distribuce pojištění v digitální době. Hlavní výzkumnou otázkou této práce je postavení spotřebitele při distribuci pojištění. Konkrétně práce popisuje, co vše spotřebitelovo postavení ovlivňuje a jestli je toto postavení adekvátní distribuci pojištění v digitálním světě. Pandemie transformaci do digitálního prostředí nenastartovala, ale pouze urychlila. Jednotlivé pojišťovny se snažily přes digitální prostředí prodávat již před ní. A to se ne vždy povedlo úplně "čistě". V minulosti tato pochybení samozřejmě byla spojena i s běžným "face to face" prodejním procesem. Jelikož v minulosti byla největší pochybení spojena s investičním životním pojištěním, snaží se tato práce jako vedlejší otázku zodpovědět, jak si vede spotřebitel ve srovnání s regulací podnikání na kapitálových trzích. Struktura práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, které jsou řazeny logicky od obecného pojetí spotřebitele po nejvíce exponovanou oblast životního prostředí. První kapitola úvodem popisuje pojem spotřebitele a koncepce upravující jeho postavení na finančním trhu. Druhá kapitola se zaměřuje na obecné vymezení pojmu...
Faktory ovlivňující finanční gramotnost dětí
WEDLOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti u dětí ve věku 6-15 let a faktorů, které úroveň finanční gramotnosti ovlivňují. První kapitola charakterizuje finanční gramotnost a její význam. Druhá kapitola popisuje objektivní a subjektivní faktory finanční gramotnosti a uspořádává poznatky získané studiem literatury, vč. dílčích výzkumů. Třetí kapitola je věnována problematice rozvíjení finanční gramotnosti v rámci základního vzdělávání v ČR.
Využití technické analýzy při obchodování na finančním trhu
SOUKUP, Josef
Cílem této bakalářské práce je aplikace principů a postupů technické analýzy a tvorba vlastní obchodní strategie na vybraném finančním trhu. V práci jsou popsány metody a nástroje včetně jejich vlastností, které jsou využívané k technické analýze. V práci jsou uvedeny obchodní platformy využívané k obchodování. Práce se zaměřuje na obchodní strategii, která je aplikována na trhu s německým akciovým indexem DAX a americkým akciovým indexem S&P500. Práce se zaměřuje na obchodní strategii aplikovanou na denní, čtyřhodinové a hodinové časové rámce. Strategie využívá pravidel pro řízení peněz a rizika. Dále je v práci porovnána výkonnost strategie s výkonností trhu.
Ochrana zákazníka při poskytování investičních služeb
Kubíček, Jan ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ochrana zákazníka při poskytování investičních služeb Přístupy k výkonu dohledu Tato diplomová práce zkoumá možnosti a příležitosti v oblasti finanční regulace a dohledu nad finančním trhem, který provádí Česká národní banka. Práce je zaměřena se na ochranu zákazníka v oblasti investičních služeb. Práce začíná stanovením výzkumné otázky a zdůvodněním, proč byla tato otázka zvolena. Následně je uveden základní přehled právní úpravy finančního práva v České republice. Práce pokračuje obecnějším pohledem na odstrašení a přesvědčování jako dvou krajních bodů škály, na které se obvykle pohybuje výkon dohledu. Jsou představeny závěry literatury, které tvoří základ pro další části diplomové práce - závěry odborných článků i empirických studií slouží jako rámec pro další kapitoly. Zdroje jsou nejen z oblasti finanční regulace a dohledu, ale i z jiných oborů. Následuje bližší zkoumání několika různých přístupů k regulaci a dohledu. Jsou vyhodnoceny klady a zápory několika přístupů. Jde o responzivní regulaci, smart (chytrou) regulaci, principles-based regulaci (regulaci založenou na principech) a anticipatory (předvídavou) regulaci. Jedna část je také věnována vyhodnocení závěrů vyvozených z reálných zkušeností s uplatňováním dalšího podobného přístupu, a sice kooperativní regulace (s ostatními přístupy má některé...
Non-bank financial intermediaries and their role in the financial market
Novotná, Tereza ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Nechvátalová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce analyzuje roli nebankovních finančních zprostředkovatelů v rámci českého finančního trhu, se zaměřením na porovnání efektivity bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv. Tato práce zmiňuje jejich vliv na finanční trh, jak v globálním, tak v českém prostředí. Ohodnocení výkonu jednotlivých částí českého finančního sektoru je provedeno za použití analýzy obalu dat, z níž vyplývají konkrétní skóre efektivity. Na základě těchto hodnot jsou porovnána agregovaná data týkající se bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv, a to navzájem mezi sebou a také v časovém rozmezí let 2013 až 2021.
Automatizovaná investiční strategie pro obchodování vybrané kryptoměny
Melzrová, Anežka ; Budík, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou investiční strategií navrženou pro kryptoměnový trh. Vybraná kryptoměna je charakterizována a zanalyzována. Jsou zhodnoceny existující automatizované investiční strategie a následně je navržena automatizovaná investiční strategie vlastní. Všechny tyto strategie jsou testovány na historických datech vybrané kryptoměny a je vyhodnocen jejich přínos.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.