National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.10 seconds. 
Report on entomological survey of the nature reserve Dubno in 1999-2000 (Odonata, Diptera)
Mocek, Bohuslav
Byl doložen výskyt 12 druhů vážek (Odonata) a 129 druhů dvoukřídlých (Diptera).Dominantní jsou lesní druhy vázané na listnaté a lužní porosty, zastoupeny i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou zachovalost, přirozenou druhovou a věkovou skladbu dřevin.
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the nature reserve Dubno. Results 1999-2000 - butterflies (Lepidoptera).
Mikát, Miroslav ; Maršík, Ladislav ; Fiala, František
Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla; druhy v programu NATURA 2000: modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the nature reserve Dubno. Results 1999-2000 - beetles (Coleoptera).
Mikát, Miroslav
V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi Eucnemidae; zvláště chráněné druhy: střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis).
Fulltext: Download fulltextPDF
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of the inventory survey of butterflies with daily activity (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) in a nature reserve and a European significant site Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Comparison of mollusc fauna from selected natural reserves on southern Moravia
Bohatá, Lucie ; Vrabec, Vladimír (advisor) ; Jan, Jan (referee)
In this thesis is compared mollusc fauna of six protected areas on the south of Moravia, with characteristic and appraisal of their condition. These protected areas belong to control of BR Lower Moravia and almost all of them belong under control of CHKO Pálava: NPR Cahnov Soutok, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice, NPR Ranšpurk, NPR Slanisko u Nesytu, EVL Trkmanské louky. Tested hypothesis was, whether reserves with prevailing of forest cover evince richer faun compare to reserves with prevailing of open space. Mollusc fauna was collected by individual picking with the aid of flush solid material through strainer and off take of forest soil. Subsequently collected material was inspected in detail, sorted out and determined. Information about discovered species was compared with the aid of Simpson´s index of domination and Jaccard´s index of similarity and recorded to tables. The biggest index of diversity has NPR Ranšpurk and the lowest has NPR Slanisko u Nesytu according to Simpson´s index. It means that community of molluscs from NPR Ranšpurk is covered same amount of specimen determined species, while on NPR Slanisko u Nesytu was discovered dominance of vulnerable species Anius spirobis (Linné, 1758). According to Jaccard´s index of similarity is the most similar (31%) reserve NPR Křivé jezero and NPR Slanisko u Nesytu and the worst similar (8%) are reserves NPP Pastvisko u Lednice and EVL Trkmanské louky. Hypothesis was confirmed on the grounds of number of species determined on collected stations and Simpson´s index with bigger diversity on reserves with prevailing of forest cover. According to Jaccard´s index of similarity are forest areas and open areas similar with 66%. The high similarity is consequence of abiotic factors, which influence inspected areas in reserves.
Comparison of the lepidopteran fauna of selected protected areas in CR
Eichlerová, Barbora ; Vrabec, Vladimír (advisor) ; Kamil, Kamil (referee)
This master thesis is focused on butterfly research and their characteristic in three different regions in Czech republic. These regions were Čertova zeď, Suché skály and an area called Swamp. Inventory research was focused on butterflies encompassing the whole order (Lepidoptera), The research was done using recommanded methods coming from standard entomology practice. Suché skály and Čertova zeď are predominantly forested enviroments with sandstone rocks, which are sought after by turists. In contrast, Swamp area is marshy. Sampling of butterflies had two stages. Diurnal butterflies were observed during walking rounds (First stage), however since it took place in areas with low occurrence of meadow ecosystems, only a small number of butterflies were observed. Sampling of the nocturnal butterflies (Second stage) took place during late night hours. 124 species of butterfly were found in Čertova zeď national park, using inventory research. None of these species are mentioned in the Red list of endangered species, nor in the list of specially protected species. In the area of Suché sklály 98 species were found, belonging to 20 families, where only one of them is specially protected Papilio machaon (Linnaeus, 1758). In the last area Swamp, 170 species was found, whereas 8 of them belong to the Red list : Acronicta menyanthidis (Esper, 1798) .Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758), Callopistria juventina (Stoll, 1782) ,Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758), Drymonia obliterata (Esper, 1758), Eugraphe subrosea (Stephens, 1829), Hyles galii (Rottemburg, 1775) and Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). Tested hypothesis was that higher diversity of butterfly species is in areas with higher plant diversity. This hypothesis was confirmed.
Monitoring of changes in distribution of amphibians in Novohradské Mountains and their piedmont
ŽALUD, Štěpán
The changes in the occurrence of amphibian were monitored in the region of Novohradske mountains and in its foothills in seasons 2009-2010. Observation was focused on the presence of 11 species of amphibian in 31 selected locations. The results confirmed a significant decrease in the frequency of the species: Smooth Newt (Lissotriton vulgaris), Alpine Newt (Mesotriton alpestris), Warty Newt (Triturus cristatus) and synklepton Pelophylax synklepton esculentus. A mild decrease by European Tree Frog (Hyla arborea) and Common Spadefood (Pelobates fuscus). The balanced condition was found out by Fired Bellied Toad (Bombina bombina) and Yellow Bellied Toad (Bombina variegata), Common Toad (Bufo bufo), Grass Frog (Rana temporaria), Moor Frog (Rana arvalis) and Agile Frog (Rana dalmatina). Species were determined according to morphological characters. Observed data were compared with results of surveys of monitored sites from years 1999-2004.
Transformation of butterfly fauna on a middle scale: Situation in the South Bohemian Region.
ZAPLETAL, Michal
This thesis summarises historical and recent information on the distribution of butterflies in South Bohemian region, based on 130 records from literature, collections and recording reports, amassed during Mapping of Czech Republic butterflies. Historical and present distributions of each of 130 butterfly species found in their region are displayed on distribution maps. Out of the 130 species, 42,1 % is already extinct, while 24,1 % is threatened to some extend. Comparison with the situation in entire Czech Republic reveals a higher rate of extinctions, which is probably a function of smaller total area. Compared with the Czech Republic total, xerophilous species suffered higher losses in South Bohemia, whereas species of mesic habitats are relatively less endangered and for peat bogs specialists, the region represents a major refugium. Priorities for further research and active conservation measures are discussed.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.