Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Dubno v letech 1999-2000 (Odonata, Diptera)
Mocek, Bohuslav
Byl doložen výskyt 12 druhů vážek (Odonata) a 129 druhů dvoukřídlých (Diptera).Dominantní jsou lesní druhy vázané na listnaté a lužní porosty, zastoupeny i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou zachovalost, přirozenou druhovou a věkovou skladbu dřevin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – motýli (Lepidoptera).
Mikát, Miroslav ; Maršík, Ladislav ; Fiala, František
Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla; druhy v programu NATURA 2000: modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera).
Mikát, Miroslav
V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi Eucnemidae; zvláště chráněné druhy: střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnání měkkýší fauny vybraných přírodních rezervací na jihu Moravy
Bohatá, Lucie ; Vrabec, Vladimír (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
V této diplomové práci je porovnána malakofauna šesti chráněných území na jihu Moravy s charakteristikou a vyhodnocením jejich stavu. Tato chráněná území patří do správy BR Dolní Morava a téměř všechny i pod CHKO Pálava: Cahnov Soutok, Křivé jezero, Pastvisko u Lednice, Ranšpurk, Slanisko u Nesytu, Trkmanské louky. Testována hypotéza byla, zda rezervace s převažujícím lesním porostem vykazují bohatší faunu oproti rezervacím s převahou otevřeného území. Na lokalitách byla malakofauna odebírána individuálním sběrem, pomocí proplachu materiálu přes cedník a odběrem hrabanky. Následně byl materiál podrobně prozkoumán, roztříděn a určen. Informace o zjištěných druzích jsem pomocí Simpsonova indexu dominance a Jaccardova indexu podobnosti porovnala a zaznamenala do tabulek. Dle Simpsonova indexu má největší index diverzity má NPR Ranšpurk a nejnižší NPR Slanisko u Nesytu. To znamená, že společenstvo ulitnatých plžů NPR Ranšpurk je zastoupeno podobným počtem jedinců zjištěných druhů, kdežto na NPR Slanisko u Nesytu byla zjištěna dominance zranitelného druhu Anisus spirorbis (Linné, 1758). Podle Jaccardova indexu podobnosti si je nejvíce podobná z 31% rezervace NPR Křivé jezero a NPR Slanisko u Nesytu a nejméně podobná z 6 % rezervace NPP Pastvisko u Lednice a EVL Trkmanské louky. Hypotéza byla potvrzena na základě prostého počtu druhů zjištěných na stanovištích a Simpsonova indexu s vyšší diverzitou u rezervací s převahou lesů. Podle Jaccardova indexu podobnosti jsou si zkoumané lesní stanoviště a otevřené stanoviště podobny z 66 %. Poměrně vysoká podobnost je daná zejména abiotickými faktory, které ovlivňují daná stanoviště rezervací.
Srovnání motýlí fauny vybraných chráněných území ČR
Eichlerová, Barbora ; Vrabec, Vladimír (vedoucí práce) ; Kamil, Kamil (oponent)
Ve své práci jsem se zaměřila na výzkum motýlů a jejich charakteristiku na třech odlišných územích ČR. Jednalo se o národní přírodní památky Čertovu zeď, Suché skály a Swamp. Ve všech lokalitách byl inventarizační průzkum zaměřen na motýly obecně v rozsahu celého řádu (Lepidoptera). Prováděn byl dle doporučené metodiky, která vychází ze standardních entomologických metod. Čertova zeď a Suché skály se vyjímají spíše lesnatým prostředím s turisticky velmi vyhledávanými skalisky, oproti bažinatému Swampu. Odchyt motýlů probíhal ve dvou fázích. Denní motýly jsem sledovala za pomoci pochůzky, ale jelikož se jednalo o oblasti s velmi nízkým výskytem lučních ekosystémů, bylo zde jejich zastoupení velmi nízké. Druhá fáze (odchyt nočních motýlů) probíhala v pozdních večerních hodinách. V NPP Čertova zeď bylo inventarizačním průzkumem celkem nalezeno 124 druhů motýlů. Žádný ze zjištěných druhů není veden v červeném seznamu ani v seznamu zvláště chráněných druhů. V lokalitě Suché skály bylo nalezeno 98 druhů náležících do 20 čeledí, z toho pouze 1 druh byl zvláště chráněný, konkrétně Papilio machaon (Linnaeus, 1758) otakárek fenyklový. Na posledním území Swamp, jsem zjistila druhů 170, z čehož 8 z nich náleželo červenému seznamu: Acronicta menyanthidis (Esper, 1798) šípověnka vachtová, Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) různonožec borůvkový, Callopistria juventina (Stoll, 1782) blýskavka hasivková, Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) přástevník fialkový, Drymonia obliterata (Esper, 1758) hřbetozubec tmavoúhlý, Eugraphe subrosea (Stephens, 1829) osenice rašelinná, Hyles galii (Rottemburg, 1775) lišaj svízelový a Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) lišejníkovec čtveroskvrnný. Testovaná hypotéza byla, že vyšší diverzita motýlí fauny je v rezervacích s vyšší diverzitou rostlinnou, tato hypotéza byla potvrzena.
Monitorování změn výskytu obojživelníků v Novohradských horách a jejich podhůří
ŽALUD, Štěpán
Změny ve výskytu obojživelníků byly monitorovány v oblasti Novohradských hor a jejich podhůří v sezónách 2009-2010. Sledování bylo zaměřeno na přítomnost 11 druhů obojživelníků ve vybraných 31 lokalitách. Výsledky potvrdily výrazný pokles četnosti druhů: čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek velký (Triturus cristatus) a synklepton ?zelených? skokanů (Pelophylax synklepton esculentus). Mírný pokles u rosničky zelené (Hyla arborea) a blatnice skvrnité (Pelobates fuscus). Vyrovnaný stav byl zjištěn u kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana hnědého (Rana temporaria), skokana ostronosého (Rana arvalis) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). Druhy byly determinovány podle morfologických znaků. Zjištěná data byla porovnávána s výsledky průzkumů monitorovaných lokalit z let 1999-2004.
Proměna fauny denních motýlů na střední škále: Situace v Jihočeském kraji
ZAPLETAL, Michal
Práce shrnuje historické a současné poznatky o výskytu denních motýlů v Jihočeském kraji. Vznikla na základě 54 123 údajů z literatury, sbírek a terénních hlášení, získaných během celostátního mapování motýlů ČR. Výskyt každého ze 130 zjištěných druhů v minulosti a současnosti je zobrazen na síťové mapě. Z těchto 130 druhů jich ve zkoumaném území 24,1% vyhynulo, 42,1% je v nějaké míře ohroženo. Srovnání s faunou celé ČR ukazuje vyšší míru vymírání v kraji, což je pravděpodobně zaviněno menší rozlohou. Na rozdíl od většiny ČR byly v jižních Čechách vymíráním postiženy hlavně druhy xerotermních stanovišť, mezofilní druhy si stojí lépe, a pro druhy rašelinišť představuje kraj jejich hlavní útočiště v rámci ČR. V závěru jsou diskutovány priority pro další výzkum a aktivní druhovou ochranu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.