Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zavedení environmentálního managementu do podniku
Petrásková, Lenka ; Holíková, Eva (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný pojem systému environmentálního managementu a jeho zavedení tak, jak je normou požadováno. Praktická část popisuje implementaci systému EMS vrcholovým vedením společnosti. Zavedení systému je ekonomicky vyhodnoceno metodou prosté návratnosti investice.
Compensation for damage caused by wild animals
Tichý, Ján ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Náhrada škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním inštitútov náhrady škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločným menovateľom týchto inštitútov je skutočnosť, že objekt, ktorý škodu spôsobil (teda voľne žijúci živočích) nemá z právneho hľadiska žiadneho majiteľa, jedná sa o res nullius. Preto zákonodarcovia v porovnávaných právnych poriadkoch vytvorili tieto inštitúty, aby nedochádzalo k "živelnému" loveniu daných živočíchov. Prácu tvoria štyri hlavné časti, v rámci prvej časti sa venujem teoretickým východiskám, definíciám využívaným v jednotlivých právnych poriadkoch a ich ekvivalentom. Postupne definujem pojmy ako zviera, živočích, zver, voľne žijúci živočích, zvlášť chránený živočích, určený živočích a podobne, podľa toho, aký pojem ktorý zákonodarca využíva. Prvá časť tak predstavuje teoretický základ pre nasledujúce časti práce. Druhá a tretia časť sú z veľkej časti podobné, keďže systém ich spracovania som držal čo najpodobnejší. Druhá časť obsahuje podrobnú analýzu zákona o poskytování náhrad škod a zákona o myslivosti (v rozsahu úpravy náhrady škody spôsobenej zverou). V tejto časti sa venujem analýze právnej úpravy týchto inštitútov, ale aj rozhodovacej praxi súdov pri...
Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí
Tichá, Anděla ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Práce se zabývá územním plánováním jako jedním z nástrojů ochrany životního prostředí. Územní plánování je činností, jejíž výsledky se výrazně promítají do kvality životního prostředí. Při pořizování dokumentů územního plánování je nutné tyto dopady zohledňovat a stanovit prostředky, kterými je možno životní prostředí hájit. Druhá kapitola obsahuje obecné otázky a pojmy územního plánování - charakterizuje ho jako soustavnou a komplexní činnost, která vytváří předpoklady pro budoucí funkční využití území. Povaha této činnosti je blíže popsána prostřednictvím cílů a úkolů územního plánování. Věnuje se též historii právní úpravy a základním principům úpravy současné. Územní plánování je svěřeno orgánům veřejné správy - orgánům obcí, krajů a Ministerstvům místního rozvoje a obrany, jejichž působnosti je věnována pátá část této kapitoly. Třetí kapitola pojednává o jednotlivých nástrojích územního plánování a popisuje postup pořizování a schvalování těchto dokumentů. Zabývá se územně plánovacími podklady, politikou územního rozvoje jako celostátní koncepcí, zásadami územního rozvoje pořizovanými na úrovni krajů, územními plány jako základním nástrojem řešícím využití území jednotlivých obcí a regulačními plány, který v zastavěném území plní funkci územního rozhodnutí. Dále jsou popsány jednotlivé druhy územních...
Pokyny pro repatriace a další ochranářsky motivované translokace
IUCN/SSC ; Hájková, Jarmila
Český překlad pravidel IUCN pro reintrodukce, repatriace a další ochranářsky motivované translokace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 11-12/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2016
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2015
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2014
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2013
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2012
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.