Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 690 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Spatio-temporal distribution of atmospheric aerosol in urban and rural environment
Bendl, Jan
Kvalita ovzduší v Evropě zůstává významným problémem v oblasti životního prostředí, který ovlivňuje zdraví a kvalitu života obyvatel. Stacionární síť monitorování kvality venkovního ovzduší sice umožňuje sledovat hlavní trendy, ale vzhledem k vysoké časoprostorové proměnlivosti atmosférického aerosolu není plně reprezentativní pro osobní expozici občanů. Proto jsou zapotřebí měření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, která umožní sledovat jak dynamiku aerosolu, tak identifikovat horká místa a zdroje znečištění. To je nezbytný předpoklad pro úspěšná cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Práce se zaměřuje na charakterizaci časoprostorového rozložení atmosférického aerosolu v obydleném prostředí. Byly vyvinuty a použity nové systémy pro mobilní měření určené pro charakterizaci venkovských, městských a příměstských oblastí. Byly provedeny experimenty vedoucí k rozlišení zdrojů aerosolu a stanovení jeho toxikologických účinků. Byl vyvinut nový mobilní měřicí systém pro měření osobní expozice a mapování znečištění v městském a venkovském prostředí. Systém byl použit k měření kvality ovzduší v mnichovském metru a odhalil vysokou dynamiku aerosolů s výrazně vyššími koncentracemi především hrubých částic - především oxidů železa z kolejnic a otěrů kol - ve srovnání s okolním ovzduším (rukopis...
Vliv elektromagnetické kompatibility na provoz budičů LED v automobilovém průmyslu
Vinklerová, Viktorie ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou, jejími vazbami, měřicími přístroji i snímači rušení. Dále práce obsahuje pojednání o sondách blízkého pole, normách CISPR25 a metody TEM komory. Popisuje dva integrované obvody NCV78964 a NCV78514 budičů LED od společnosti onsemi i s jejich moduly. Cílem práce je navrhnout měření, následně je zrealizovat a vyhodnotit. Nakonec provést optimalizaci provozních parametrů budičů s ohledem jak na EMC, tak na funkcionalitu driverů.
Implementace biopotravin a lokálních potravin do společného stravování
MOUČKA, Petr
Ve světě lze stále častěji zaznamenávat různé snahy o snížení emisí skleníkových plynů. Zemědělství a potravinářský sektor k emisím skleníkových plynů přispívají svým dílem, a proto je nutné zavádět opatření zaměřená na jejich mitigaci. Biopo-traviny a krátké dodavatelské řetězce jsou spojovány s nižšími dopady na životní prostředí a školní jídelny nabízejí velký prostor pro zmírnění klimatické změny právě implementací těchto opatření. Často zmiňovaným problémem jsou vyšší finanční náklady na nákup biopotravin nebo potravin lokální produkce. Tato práce ukazuje, že v případě výběru vhodné suroviny a zapojení správné logistiky nemusí finanční náklady na jednu porci přesáhnout 1,5 % navýšení ceny. Práce dále ukazuje, že zařazení biopotraviny není nutně klíčové pro mitigaci klimatické změny tak, jako zařazení lokální potraviny. Pro uplatnění těchto výsledků na další případy je nutný výzkum zaměřený na konkrétní jídelny a jejich možnosti pro dodávku lokálních potravin.
Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
HES, Adam
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení emisí amoniaku z provozů zemědělského podniku a jejich potenciální vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Cílem práce je analyzovat faktory ovlivňující emise amoniaku a navrhnout možná opatření k jejich redukci. Pro dosažení tohoto cíle byly prováděny měření emisí amoniaku pomocí specializovaných senzorů umístěných na různých místech zemědělského podniku. Zároveň byly sbírány informace o používaných postupech a technologiích v oblasti chovu zvířat, skladování hnojiv. Provedené analýzy ukázaly, že hlavními zdroji emisí amoniaku v analyzovaném zemědělském podniku MTD Ústrašice je chov hospodářských zvířat a aplikace hnojiv na pole. Identifikovali jsme faktory, jako je typ a velikost chovu zvířat, metody skladování hnojiv a techniky aplikace hnojiv, které mají vliv na míru emisí amoniaku. Na základě našich zjištění navrhujeme implementaci opatření zaměřených na snížení emisí amoniaku, jako je optimalizace technologií skladování hnojiv, úpravy postupů a využití alternativních metod chovu zvířat. Tato opatření by měla přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví v daném zemědělském podniku.
Vývoj energetiky v České republice během následujících let
Musil, Miloš ; Kracík, Petr (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou současné české energetiky. Popisuje její aktuální stav a nastiňuje možné scénáře jejího vývoje v budoucích letech v kontextu transformace energetiky. Práce se snaží analyzovat současný stav energetického sektoru v zemi, zhodnotit jeho silné a slabé stránky a identifikovat příležitosti a hrozby pro budoucí vývoj. Práce popisuje jednotlivé části české energetiky, jako je elektroenergetika, plynárenství, teplárenství a ropný průmysl, včetně výrobních zdrojů, spotřeby a emisí. Největší důraz je kladen na elektroenergetiku. Současně s nastíněnými možnými scénáři vývoje v budoucnu jsou zanalyzovány kapacity a potenciál jednotlivých sektorů. Část práce se také věnuje popisu a vysvětlení složení a konstrukci ceny elektřiny a plynu v ČR. Důraz je kladen i na zasazení české energetiky do širšího kontextu energetik států Evropy a zahrnuje různé scénáře vývoje elektroenergetiky v Evropě. V kontextu aktuální geopolitické situace v Evropě, modernizaci a transformaci tohoto sektoru je nutné budovat nové zdroje energie.
Provoz elektricky poháněných vozidel, hybridních vozidel a vozidel se spalovacím motorem
Herzog, Radim ; Píštěk, Václav (oponent) ; Kučera, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním různých koncepcí pohonu a jejich spotřebou, účinností a množstvím vyprodukovaných emisí při provozu. Ačkoliv elektromobily neprodukují žádné lokální emise, je potřeba si uvědomit, že při výrobě elektrické energie v elektrárnách emise vznikají. V hlavní části práce je vypracováno seznámení s principem funkce jednotlivých pohonů. Dále je popsán vznik emisí výfukových plynů u spalovacích motorů a vypsány jejich limity. Následně je spočítáno množství emisí vyprodukované elektrárnou pro provoz konkrétního příkladu elektromobilu a hybridního vozidla. Na závěr je znázorněno porovnání produkce emisí od reprezentativních příkladů každého pohonu.
Predikce emisí zážehového motoru
Jirout, Petr ; Böhm, Michael (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi predikce emisí zážehových motorů. Cílem bylo na základě parametrů z řídící jednotky navrhnout prediktivní algoritmus emisí nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Návrh se opírá o praktické experimenty se zážehovým motorem. V závěru jsou shrnuty nedostatky navrženého algoritmu a nastíněno možné využití pro nově nastupující emisní normu EU7.
Alternativní paliva pro vznětové pohonné jednotky
Matoušek, Martin ; Řehák, Kamil (oponent) ; Dundálek, Radim (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce jsou alternativní paliva použitelná ve vznětových motorech. Zprvu je uveden stručný úvod do problematiky vznětových motorů, dále jsou popsána jednotlivá alternativní paliva. V práci jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o těchto palivech a je provedeno jejich porovnání s motorovou naftou. Závěrem je každé palivo zhodnoceno z hlediska jeho výhod, nevýhod a použitelnosti v praxi.
Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace
Štěpánek, Josef ; Svída, David (oponent) ; Dundálek, Radim (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich vlivu na lidské zdraví. Soustředí se na filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace. Jsou zde popsány odlišnosti různých konstrukčních řešení. Dále zmiňuje jednotlivé výrobce filtrů pevných částic.
Evropská emisní legislativa
Rytina, Matěj ; Kučera, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo pojednat o výfukových emisích a jejich škodlivosti, stručně shrnout problematiku emisních norem, a hlavně shrnout dosavadní dění kolem aféry „Dieselgate“, jakožto velmi medializované a propírané kauzy. V práci jsem se snažil tuto problematiku objektivně posoudit. Přínos práce by měl být takový, že tato aféra ještě dosud nebyla zpracována na akademické úrovni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 690 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.