Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aristoxenos z Tarentu - Studie k dílu Elementa Harmonica
Langhammerová, Gabriela ; Hladký, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šíma, Antonín (oponent) ; Švantner, Martin (oponent)
Výše zmíněná práce se zabývá dílem Elementa Harmonica (Harmonika stoicheia/Harmonické prvky), jehož autorem je Aristoxenos z Tarentu a ve stejné míře kontexty vzniku tohoto díla. Elementa jsou hudebně-teoretickým dílem, zaměřeným na konkrétní části, z nichž se skládá hudba, konkrétně melodie. Obsahují rozsáhlý a důkladný popis jednotlivých prvků včetně osob, které se stejnou problematikou zabývaly již před Aristoxenem. Elementa jsou tedy mimo jiné velmi cenným zdrojem poznatků týkajících se jak hudební teorie, tak metodologie a hudební praxe, které poskytli Aristoxenovi předchůdci. Elementa však představují také zajímavý metodologický přístup, který kombinuje matematické (tedy v podstatě pýthagorejské) a peripatetické (převážně aristotelské) postoje v jedinečné syntéze vedoucí k ustavení zcela nové pozice hudebně-teoretického bádání. Tato práce poskytne analýzu hlavních konstitutivních větví, a také důsledků, které z ní plynou. Klíčová slova: Aristoxenos z Tarentu, antická hudební teorie, Elementa Harmonica, metodologie vědy, dějiny vědy, pýthagorejská tradice, peripatos, melodie, elementa
Základní vyšetření moče v laboratoři
HAMOUZOVÁ, Kateřina
V této bakalářské práci jsem se zabývala základním vyšetřením moče v laboratoři klinické biochemie. Bakalářská práce je zaměřena především na chemickou analýzu moče a mikroskopické vyšetření močového sedimentu. Nezbytnou součástí bakalářské práce je přiblížení veřejnosti průběh vyšetření biologického materiálu v laboratoři. Tato práce by mohla být přínosem studentům či laické veřejnosti při seznamovaní se se základními laboratorními analýzami moče. Cílem mé práce je shromáždit data, která poukazují na důležitost vyšetření jak už chemického, tak mikroskopického a v neposlední řadě zhodnocení laboratorních nálezů. V teoretické části jsou stručně popsané ledviny a jejich cévní zásobení. Rozdělení na primární a sekundární moč je součástí kapitoly vznik moče. Odběr moče najdeme ve shodné kapitole. V další kapitole uvádím chemické složení moče. Složení moče hraje beze sporu důležitou roli v určování zdravotního stavu pacienta. Dále charakterizuji fyzikální analýzu moče, která je neoddělitelnou součástí základního vyšetření moče. Následuje kapitola chemické vyšetření moče, která se dnes realizuje prostřednictvím diagnostických proužků. V neposlední řadě popisuji, co můžeme vidět v moči pod mikroskopem. V poslední kapitole líčím základní informace o močových kamenech. V metodice popisuji postup a princip, jak správně testovat moč v laboratoři, ať už chemicky nebo mikroskopicky. Na závěr v kazuistikách jsou zaznamenána získaná data analytů v moči, kterými nastiňuji důležitost vyšetřovaného biologického materiálu.
Zahrada mateřské školy Rabí a její revitalizace
MEŠINOVÁ, Eva
Tato bakalářská práce se věnuje zahradě Mateřské školy Rabí a její revitalizaci. V teoretické části jsou popsány oblasti rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k environmentální výchově. Dále možnosti využití živlů v rámci přírody a všech lidských smyslů. Práce nabízí i možnosti konstrukčních prvků, které lze využít při revitalizaci přírodního hřiště. V praktické části je po vyhodnocení předvýzkumu navržen projekt k revitalizaci školní zahrady Mateřské školy Rabí a je zde uvedeno, proč jsou dané prvky vhodné k umístění na této zahradě.
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice žen
NOVÁKOVÁ, Petra
V této bakalářské práci podáváme přehled vývoje gymnastického nářadí a sestav se zaměřením na bradla o nestejné výši žerdí. Nejbouřlivějším vývojem, ze všech druhů gymnastického nářadí, procházejí po druhé světové válce právě bradla žen. Z paralelních mužských bradel se postupně přešlo na cvičení na bradlech o nestejné výši žerdí. Cvičení mělo zpočátku spíše statický charakter. Později se cvičení na bradlech vyznačovalo technicky a dynamicky dokonalým prováděním prvků a častým střídáním přechodů z jedné žerdě na druhou. První kapitola bakalářské práce stručně pojednává o historii sportovní gymnastiky. Druhá kapitola popisuje vývoj konstrukce bradel o nestejné výši žerdí. Třetí kapitola popisuje vývoj prvků, sestav a pravidel na bradlech o nestejné výši žerdí. Nejvíce informací bylo čerpáno z odborných periodik a literatury zabývající se vymezenou problematikou v daném období.
Kulatost krystalu
MOLÍKOVÁ, Veronika
Diplomová práce odkrývá latentně přítomné vztahy provazující teorii vnímání Maurice Merleau-Pontyho a teorii snění Gastona Bachelarda. Skrze nalezení společné báze obou modů zakoušení světa, nastínění interakce tělesnosti a imaginace, jehož intencí bylo objasnění Bachelardova konfúzního, netransparentního pojmu r?verie, se práce zaměří na dílo norského umělce Edvarda Muncha. Cílem krátké intepretace je pohlédnout prismatem Bachelardových, zejména živlových, snových obrazů na Munchovu tvorbu a sledovat jejich "krystalizaci", jak v linii literární, tak v linii výtvarné. Fundamentálním kořenovým systémem vyživujícím "tělo výkladu" se stane dialektika výšin a propastí (o níž se pojednává v Bachelardových knihách Vzduch a sny a Země a snění vůle), jejíž napětí, podobajíc se neviditelnému proudu, vnuká rytmus celému Munchovu magnum opus. V onom vertikálním rozpřažení tak své relevantní místo zaujme jak motiv závrati, tak zrcadlový odlesk strachu z pádu, touha po odhmotnění, vyvázání z pout "látkové výměny", osvobození od "vtělenosti subjektu". Závěrečná kapitola pak doslova "uzavře kruh" vhledem do fenomenologie kulatého. Důležitým médiem, jež načrtává spojnici obou polovin práce a jehož prostřednictvím je konstruována obhajoba vidění jako z podstaty performativního aktu, se stává fenomén čáry. Povaha čáry nabývá hodnoty klíče odemykajícího možnost aplikace bachelardovské metody na umění vizuálního typu, odhaluje implicitní potenci epifanie snových obrazů ve výtvarném umění - ukazuje, že malba není bezduchou mělkou nezaujatou mimesí, ale obsahuje svůj afektivní neviditelný rozměr.
Zjištění úrovně gymnastických pohybových dovedností žáků na druhém stupni základní školy
POTUŠŇÁK, Robin
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem, který zjišťuje úroveň gymnastických dovedností žáků druhého stupně základní školy. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o gymnastice, pohybovými schopnostmi a dovednostmi, tělesnou výchovou, didaktikou gymnastiky ve školní tělesné výchově a gymnastikou ve vzdělávacím systému. Druhá část práce se zabývá výzkumem, do kterého byly zařazeny čtyři základní školy v Táboře, na kterých se hodnotilo sto žáků. Výzkumný vzorek tvoří chlapci devátých tříd. Úroveň gymnastiky žáků na vybraných základních školách se zjišťovala pomocí šesti zařazených gymnastických prvků, které se na základě úrovně provedení hodnotily pomocí pětistupňové hodnotící škály. Data byla dále zpracována pomocí deskriptivní statistiky a porovnána s výsledky další práce, která se zabývá stejným výzkumem ve městě Písek.
Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids
Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass concentration of PM doesn´t consider the different compositions and toxicological effects of its components. Majority of PM mass constitutes low-toxicity components, while minority of trace components may have high toxicological activity (Tonne, 2012). Oxidative potential (OP), defined as the ability of PM to induce oxidative stress, is in recent years recognized as one of the main biological mechanisms considered to be contributing to negative impacts from air pollution exposure. Oxidative stress is caused through the capability of PM to generate reactive oxygen species (ROS) within the lung, which leads to pro-inflammatory responses that can ultimately results in cell apoptosis (Borlaza, 2021).
Total and Bioaccessible Fraction of Elements in Urban Aerosol
Mikuška, Pavel ; Cigánková, Hana ; Hegrová, J.
Atmospheric aerosols have significant impact on health and environment. Elements constitute an important particulate component which have received the attention to understand their environmental and health impacts. Elements enter the human body through inhalation of aerosols causing several health issue (asthma, cardiovascular and respiratory diseases, lung cancer).\nThe potential health effects of elements in PM depend on their toxicity, concentration, and bioaccessibility. It is assumed that the bioaccessible fraction of elements is more relevant for evaluating human health risks than the total concentration of elements. The aim of this study was to determine the total and bioaccessible concentration of elements in urban PM1 and PM2.5 aerosol during four seasons.
Městská nemocnice v Brně
Kozhevnikova, Vlada ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je návrh moderního a funkčního objektu nové městské nemocnice pro město Brno s kapacitou 550 lůžek a 1500 zaměstnanců. Při práci nad návrhem jsem si zvolila lokalitu v městské části Brno – Komárov. Pozemek je ze severní části limitován velice fretkovanou ulici Černovickou, na východní straně je omezena řekou Svitavou. Z jižní strany území hraničí se stávající železniční trati, s jejíž odstraněním se počítá v budoucnu. S případným rozšířením pozemku počítám a mám i alternativní návrh pro případ rozšíření kapacit nemocnice, viz. výkres situace místa stavby. Diplomová práce se tedy zabývá architektonickou studii nemocnicí a řeší i blízké okolí stavby. Hlavní myšlenkou bylo využití všech kladů území a především blízkost řeky Svitava – koncept „Nemocnicí na řece“. Vzhledem k tvaru pozemku a charakteru okolní zástavby jsem se rozhodla pro pavilonový typ nemocnice – celková hmota je rozdělena na 4 základní bloky dle účelu. Severní blok A slouží především jako rehabilitační křídlo. Východní křídlo B slouží jako administrativní a komerční část. Blok C – porodnice s navazujícím gynekologickým oddělením a lůžkovými odděleními. A poslední jižní blok D slouží pro emergency případy s pohotovostí, zákrokovými a operačními sály a oddělením JIP a ARO. Kromě logického rozdělení nese toto rozdělení i filozofskou myšlenku. Dle Hippokratově nauky, otce medicíny, lidské tělo obsahuje čtyři základní tělesné šťávy, které určují temperament člověka. Tato myšlenka je těsně svázána s myšlenkou čtyřech živlů, která je ohniskem architektury. Každý z čtyř živlů má přesně stanovené kanóny – barvu, světovou stranu a temperament člověka. S touto myšlenkou jsem vytvářela barevné řešení fasády a také i okolí nemocnice. Mým záměrem bylo vytvoření otevřeně a zajímavě nemocnice – v rámci svého pozemku řeším trasy pro cyklisty a pěší výlety. Vytvářím atrakce – sochy živlů schované v zeleni parků a také zajímavý „dopravní prostředek“ – lávku, která mění svůj pohyb a
Didaktika skoků z malé trampolíny v rámci soutěže Teamgym
Šindelář, Jan ; Krištofič, Jaroslav (vedoucí práce) ; Chrudimský, Jan (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Didaktika skoků z malé trampolínky v rámci soutěže TeamGym Charakteristika: Teoretická část práce se zabývá pojmy týkající se gymnastiky, její historie a dělení, především však gymnastickým sportem TeamGym. Hlavní disciplínou, které se věnuje tato práce, je malá trampolínka. Dále je zde definována motoricko - funkční příprava pro zvládnutí skoků z malé trampolínky, stimulace pohybových schopností a jejich dělení, technika pohybu a na závěr teoretické části obecné didaktické principy. Hlavním cílem práce je navrhnout didaktický program pro zvládnutí vybraných převratových skoků z malé trampolínky. Návrh je proveden na základě kinematické analýzy vybraných převratových skoků, literární rešerše a vlastních zkušeností. Jedná se o základní převratové skoky, kterými jsou salto vpřed skrčmo, schylmo, toporně a dvojné salto vpřed skrčmo. Pro naplnění cíle a úkolů práce byla použita metoda počítačové kinematické analýzy a metoda pozorování jak v prostředí reálných tréninků, tak zprostředkovně formou videozáznamů. V závěru práce je shrnutí celé problematiky a zhodnocení možnosti využití didaktického programu pro tréninkové jednotky skoků z malé trampolínky včetně návrhu možných témat pro rozšíření řešené problematiky v budoucnosti. Klíčová slova: Gymnastika, TeamGym, Malá trampolínka,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: