Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně.
A microfluidic platform for working with biological material
Vírostko, Ján ; Švarc, Vojtěch (oponent) ; Hrdý, Radim (vedoucí práce)
This bachelor's thesis focuses on the designing and fabrication of a microfluidic platform for cell lysis and subsequent analysis. This platform should be able to mechanically lyse cells in red blood suspensions efficiently and analyse the product using a two-electrode electrochemical system. The theoretical part of this thesis is dedicated to lab-on-a-chip technology and its components, such as microfluidic separators, mixers, lysis chambers and micro-reactors, their application and finally, their fabrication in clean rooms, along with basic physics of fluids in microchannels. The practical part of the thesis consists of designing three variants of the mentioned microfluidic platform, its fabrication in clean rooms and encapsulation using Parylene C polymer. The thesis follows the preparation of fabricated devices for testing and testing itself. The thesis concludes with imaging using a scanning electron microscope as a documentation of the fabrication process, resulting graphs from an electrode characterisation and images of cell behaviour within the lysis chamber.
Voltametrické stanovení 8-hydroxy-5-nitrochinolinu na stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Bartůňková, Erika ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Fischer, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována studiu elektrochemicky aktivní látky 8-hydroxy-5- nitrochinolinu. Stálost připraveného standardního roztoku byla po celou dobu elektrochemického měření sledována pomocí UV/VIS spektrometrie. Jako pracovní elektroda byla zvolena leštěná stříbrná pevná amalgámová elektroda. Nejprve byly stanoveny optimální podmínky pro měření technikami DC voltametrie a diferenční pulzní voltametrie. Oběma technikami byla následně proměřena kalibrační závislost v rozsahu koncentrací od 1·10−7 do 1·10−5 mol/L. Metodou DC voltametrie byla kalibrační závislost proměřena i v modelových matricích pitné a studniční vody v koncentračním řádu 10−6 mol/L. Pro bližší prozkoumání elektrochemických procesů a řídících dějů při elektrochemické přeměně 8-hydroxy-5-nitrochinolinu byla použita technika cyklická voltametrie, která byla užita při různých polarizačních rychlostech.
Voltammetric Determination of Warfarin at a Screen-Printed Carbon Electrode
Žužičová, Victória ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Dejmková, Hana (oponent)
V tejto bakalárskej práci bolo študované elektrochemické chovanie liečiva warfarínu sodného na sieťotlačovej uhlíkovej elektróde (SPCE) pomocou techník DC voltampérometrie (DCV) a diferenčnej pulznej voltampérometrie (DPV). Závislosť voltampérometrického chovania látky na pH prostredia bola študovaná v Brittonovom-Robinsonovom pufri (BR pufri) v rozmedzí pH 2,0−12,0. Ako optimálne pH bolo zvolené pH 7,0 pre obe použité voltampérometrické techniky. Pre zvolené pH bola stanovená opakovateľnosť 3,8 % pre DCV a 4,3 % pre DPV. Kalibračná závislosť bola sledovaná za zvolených optimálnych podmienok v rozsahu koncentrácii 2∙10−6 až 1∙10−4 mol∙dm−3 . Pre techniku DCV bol stanovený limit detekcie (LOD) 1,05∙10−6 mol∙dm−3 a limit stanoviteľnosti (LOQ) 3,50∙10−6 mol∙dm−3 . Pre techniku DPV bol stanovený LOD 2,59∙10−7 mol∙dm−3 a LOQ 8,62∙10−7 mol∙dm−3 . Vyvinuté voltampérometrické metódy boli využité na stanovenie množstva účinnej látky v tablete Warfarin Orion 5 mg. Hodnoty namerané voltampérometrickými metódami boli porovnávané s hodnotami získanými spektrofotometrickým stanovením. Kľúčové slová elektrochémia, warfarín, antikoagulačné liečivá, DC voltampérometria, diferenčná pulzná voltampérometria, sieťotlačová uhlíková elektróda
Multiscale Modelling of Li-Ion Battery Volume Expansion
Mačák, M. ; Vyroubal, P.
Mechanical characteristics of Li-ion batteries play an important part in the design of electric devices or energy storage systems. Proper mechanical design can increase the safety and the longevity of devices. Apart from external forces, Li-ion batteries also experience internal volume changes due to inherent physical processes, especially volume changes caused by intercalation and deintercalation of lithium ions into electrode materials. Currently, these changes are mainly studied experimentally using complex methods, while numerical simulations of these processes are surprisingly rare. This works presents different numerical approaches for studying internal volume changes in Li-ion batteries. The results show that it is possible to study volume changes at different length scales, but it is necessary to apply a suitable simplification of the model to obtain macroscopic deformation.
Modified nucleotides and DNA for electrochemical labelling and defined display of small molecules
Krömer, Matouš ; Hocek, Michal (vedoucí práce) ; Křen, Vladimír (oponent) ; Vrábel, Milan (oponent)
Souhrn Tato práce je zaměřena na enzymatickou syntézu sond pro elektrochemické značení, biokonjugace a ve své závěrečné kapitole, postavené na poznatcích získaných v předchozích částech, popisuje metodu pro přípravu vysoce funkcionalizované DNA modifikované na bázích, využitelnou pro kontrolovanou multivalentní prezentaci glykosidů. V první částí byla nalezena metoda pro přípravu nukleotidů nesoucích diolové skupiny. Sonogashirova reakce umožnila přístup k diolům připojeným přes alkynovou spojku, následná katalytická hydrogenace, poprvé popsána v literatuře, poté poskytla cestu k diolům připojeným přes flexibilní sp3 hybridizovanou spojku, a to bez použití chránících skupin. Štěpení diolů připojených k nukleotidům přes sp3 spojku, nikoliv však přes alkynovou spojku, vedlo ke vzniku nukleotidu modifikovaného alifatickým aldehydem. Všechny nukleotidy byly dobrými substráty pro KOD XL DNA polymerázu, jak v reakci extenze primeru, tak v polymerázové řetězové reakci, vyjma aldehydem modifikovaného dUTP, který byl akceptován v PEX, ale produkty PCR reakce vznikaly pouze ve směsích s přirozeným dTTP. Toto omezení bylo překonáno štěpením diolů až po inkorporaci do DNA, čímž také vznikla DNA modifikovaná aldehydovými skupinami. Všechny reaktivní sondy byly použiti pro biokonjugace s fluorescenčním hydrazeinem, pro...
Analytical approaches to study group interactions of azole pesticides with important biological active compounds
Kovač, Ishak ; Jaklová Dytrtová, Jana (vedoucí práce) ; Száková, Jiřina (oponent) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Cílem této disertační práce bylo vyvinout robustní analytickou techniku pro separaci a detekci reziduí triazolových fungicidů (TAF) a také studovat vliv TAF na rostlinu a biologicky aktivní látky. Je zde popsán vývoj metodiky pro stanovení reziduí TAF v reálných vzorcích (rajče "Sweet Cherry" - Solanum lycopersicum L.) pomocí kapilární elektroforézy. Vyvinutá metodika byla validována pro laboratorní použití pří relativně krátké době analýzy a nízkých nákladech na analýzu s dostatečnou mezí detekce a kvantifikace. Další část této disertační práce je zaměřena na vliv TAF na rajče jedlé, jeho růst, fruktifikaci a také vliv na biologicky aktivní látky. Kapilární elektroforéza je analytická technika, vyznačující se při minimální spotřebě vzorku (nL) obecně vysokou účinností při separaci malých molekul. V metodice je využito cyklodextrinem modifikované micelární elektrokinetické chromatografie k separaci směsi TAF získaných ze slupek rajčat. Optimální podmínky pro separaci byly nalezeny v elektrolytu tvořeného kyselinou fosforečnou a Tris (o koncentraci 100 mM), 20% v/v methanolem, se zdánlivým p[H+ ] 4,8. Složkami směsné micelární pseudostacionární fáze byly iontový deter- gent dodecylsulfát sodný (SDS) o koncentraci 15 mM a náhodně sulfátovaný gama- cyklodextrin (17,5 mg/mL). Metodické limity...
Voltametrické stanovení kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové a 2,4-dichlorfenolu na sítotiskové uhlíkové elektrodě
Jančová, Jana ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Fischer, Jan (oponent)
Předmětem předkládané diplomové práce bylo studium elektrochemického chování kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové (2,4-D) a 2,4-dichlorfenolu (2,4-DCP) s cílem nalezení optimálních podmínek pro jejich voltametrické stanovení na sítotiskové uhlíkové elektrodě (SPCE) pomocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV). Voltametrické chování obou látek bylo sledováno v závislosti na pH prostředí (realizováno užitím Brittonova-Robinsonova pufru). Jako optimální pH pro voltametrické stanovení 2,4-D na SPCE bylo zvoleno pH 5,0 pro obě voltametrické techniky a pro 2,4-DCP bylo zvoleno pH 6,0 pro obě voltametrické techniky. Stanovení 2,4-D při koncentraci 1·10-4 μmol·l-1 vykazovalo při obou použitých voltametrických technikách dobrou opakovatelnost (1,3 % pro DCV a 0,7 % pro DPV) a pro stanovení 2,4-DCP vykazovalo při obou použitých voltametrických technikách přijatelnou opakovatelnost (1,3 % pro DCV a 4,8 % pro DPV). Kalibrační závislost 2,4-D byla proměřena pro DCV za zvolených optimálních podmínek v koncentračním rozmezí 10-100 μmol·l-1 s dosaženou mezí stanovitelnosti (LOQ) 1,0 μmol·l-1 a mezí detekce (LOD) 0,3 μmol·l-1 . Kalibrační závislost 2,4-D byla proměřena pro DPV za zvolených optimálních podmínek v koncentračním rozmezí 4-100 μmol·l-1 s dosaženou LOQ 1,4 μmol·l-1 a LOD 0,4...
Rozsah potenciálového okna borem dopovaných diamantových elektrod v závislosti na jejich předúpravě a složení směsného roztoku elektrolytu
Dvořáková, Klára ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Dejmková, Hana (oponent)
Diplomová práce se soustředí na rozsah potenciálového okna BDD elektrody v závislosti na složení směsného roztoku elektrolytu a úpravě povrchu elektrody. Měření probíhala na leštěné (p-BDD) a O-terminované (O-BDD) elektrodě metodou voltametrie s lineárním nárůstem potenciálu (LSV) v tříelektrodovém systému. Bylo potvrzeno, že v prostředí s vhodným organickým rozpouštědlem se rozsah potenciálového okna rozšiřuje. Měřené roztoky se skládaly z deionizované vody obsahující chloristan sodný o koncentraci 1 mmol l−1 a právě jedno organické rozpouštědlo, v němž byl rovněž rozpuštěn chloristan sodný o koncentraci 1 mmol l−1 . Pracováno bylo s acetonitrilem, methanolem, N,N- dimethylformamidem a isopropanolem, a to v roztocích s 0 %, 1 %, 5 %, 10 %, 50 %, 70 %, 90 %, 95 %, 99 % nebo 100 % objemovými procenty rozpouštědla. Rozšiřování, popř. zkracování rozsahu potenciálového okna bylo vyhodnoceno zvlášť pro každé rozpouštědlo v anodické a katodické oblasti. Rozšiřování okna na obou stranách bylo s rostoucí koncentrací rozpouštědla potvrzeno v prostředí acetonitrilu, vychází proto z tohoto experimentu jako univerzální rozpouštědlo vhodné ke stanovení redukujících i oxidujících analytů, a to jak z měření na O-BDD, tak na p-BDD. V případě zbylých rozpouštědel docházelo k rozšiřování rozsahu pouze v oblasti...
Spectroelectrochemistry of 1,10-phenantrolines Substituted by Pyrrolidine and Phenothiazine Redox-active Units
Sokolová, Romana ; Wantulok, J. ; Fiedler, Jan ; Nycz, J. ; Degano, I.
Compounds based on 1,10-phenanthroline (Phen) and their complexes are used in many fields, such as a stabilizing agent in the synthesis of nanoparticles, catalysts in homogeneous catalysis and as a semiconductor in organic light-emitting diodes (OLED) due to their coordination abilities. In this work, 1,10-phenanthrolines functionalized by pyrrolidine and phenothiazine units were studied by electrochemical methods. Cyclic voltammetry resulted in several oxidation and reduction voltammetric peaks. Structure-activity relationship was investigated using in situ spectroeletrochemistry, spectrophotometry, infrared spectroscopy and chromatography.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.