Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 614 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití monetární politiky v simulátoru ekonomických nástrojů
PŘIBYL, Matěj
Tato práce popisuje měnovou politiku a využití jejích nástrojů v moderní ekonomice. Měnová politika je soubor nástrojů, které centrální banka státu používá k řízení celkové nabídky peněz a k podpoře hospodářského růstu a k uplatňování strategií. Nástroje, které jsou v této práci použity a popsány, jsou například operace na volném trhu, diskontní sazba a povinné minimální rezervy. Tyto nástroje se používají jako řešení náhodných událostí, které se v národním hospodářství vyskytují. Všechny tyto události jsou obsaženy ve scénáři, který popisuje a navrhuje správné použití ekonomických nástrojů. Hlavním cílem této práce je implementace skriptu do schématu. Diagram také obsahuje různé volby a možnosti řešení událostí obsažených v tomto diagramu. Například rostoucí inflace se řeší zvýšením úrokových sazeb. Výstupy této práce pomohou bankám řešit různé ekonomické události a mohou být také použity jako nástroj pro vzdělávání studentů na ekonomicky zaměřených školách.
Produkční a ekonomické hodnocení pěstování cukrovky při různých způsobech zpracování půdy
Chlebanová, Petra
Práce se zabývá a hodnotí produkční a ekonomické aspekty pěstování cukrové řepy. V teoretické části práce je uvedena podrobná charakteristika plodiny včetně požadavků na prostředí, zařazení cukrové řepy do osevního postupu, výživa a ošetření porostu, sklizeň a skladování. V první části práce jsou také charakterizovány základní způsoby zpracování půdy, ale i moderní technologie. Zároveň práce popisuje ekosystémové služby a využití v oblastech fytoenergetiky nebo biotechnologií. Teoretickou část uzavírají kapitoly, které se věnují problematice ekonomiky pěstování, legislativě a přibližují současný stav v odvětví. Praktická část se zabývá hodnocením vlivu různého zpracování půdy na kvalitativní parametry, jako je například výnos nebo cukernatost. Pokus byl realizován na polní pokusné stanici v Žabčicích, v rámci pokusu AGRO 2. Došlo k hodnocení tří variant zpracování půdy – klasické zpracování s orbou, minimalizační technologie a přímé setí v ročnících 2017 – 2019.
Chovatelská a ekonomická analýza chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku
DÁŇOVÁ, Anna
Cílem této diplomové práce je chovatelské a ekonomické zhodnocení podniku s chovem skotu. Hodnocení bylo provedeno v Zemědělském družstvu Budíškovice v letech 2018 - 2020. Hodnoceny byly všechny chované kategorie skotu. Data byla získána z účetní a zootechnické vnitropodnikové evidence. Ekonomické ukazatele byly porovnávány s výsledky statistického šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Chovatelské ukazatele byly porovnány s průměrem populace jednotlivých kategorií skotu v České republice.
Zhodnocení zdravotních a sociálních služeb a jejich ekonomiky ve Slatinných lázních Třeboň, s. r. o., po realizované fúzi
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem diplomové práce je zhodnotit restrukturalizaci dvou lázeňských společností, konkrétně sloučení Lázní Aurora, s. r. o., a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., do jedné společnosti Slatinné lázně Třeboň, s. r. o., a to z hlediska zhodnocení kvality poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i z hlediska hospodaření, organizace a řízení. Současně bylo mým cílem představit pohled klientů na danou problematiku, tj. názory pacientů na realizované změny. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky, charakteristiku oblasti Třeboňska, postavení lázeňské rehabilitační péče v rámci systému poskytovaných zdravotních služeb, teorii fúzí a cílů vlastního projektu restrukturalizaci spojovaných lázeňských společností. Ke zpracování jsem použila sekundární analýzu dat. Pro vytvoření praktické části diplomové práce byla využita data ze Slatinných lázních Třeboň, s. r. o. Vlastní fúze byla provedena k datu 1. 1. 2017. K analýze byla proto využita data z let před fúzí, tj. 2015-2016 i let po fúzi, tedy 2017, 2018 a částečně 2019. Konkrétně jde o statistická data zaměřená na sledování výkonů lázní, počtu klientů, jejich struktury dle čerpaných služeb či průměrné délky pobytu. Dále jsem ke zpracování využila ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které lze získat z veřejně dostupných zdrojů - systému AskNow a z lázeňského informačního systému Open Spa. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Zjištěná data jsem zapsala pomocí popisné statistiky /tabulky, grafy/. Výsledky a závěry ukazují, že fúze byla prospěšná např. z hlediska růstu počtu klientů. Obdobně klienti v rámci svých opakovaných léčebných pobytů hodnotili provedenou fúzi pozitivně. Klíčový závěr však spočívá ve vlastních výsledcích hospodaření, které prokázaly oprávněnost provedené fúze v ekonomické oblasti. Výsledky práce by mohly být využity pro plánování dalšího strategického rozvoje lázeňské společnosti.
Struktura úspor českých domácností v závislosti na vývoji ekonomiky ČR
JAROLÍMKOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá vybranými otázkami struktury úspor českých domácností a ekonomikou České republiky. Úspory domácností tvoří důležitou část každé ekonomiky, a proto je důležité tyto úspory sledovat. Diplomová práce je zaměřena na situaci v České republice s cílem zjistit, jaký je vývoj ve struktuře úspor českých domácností v závislosti na vývoji ekonomiky České republiky v letech 2005-2020. Úspory českých domácností tvoří netermínované vklady, termínované vklady, vklady v cizí měně, stavební spoření, penzijní fondy a investiční fondy. V rámci diplomové práce byla použita korelační a regresní analýza. Výsledky analýzy ukazují, že úspory domácností jsou závislé na některých makroekonomických ukazatelích, zejména na hrubém domácím produktu, čistém disponibilním důchodu a počtu zaměstnaných osob. Je zřejmé, že české domácnosti jsou v oblasti osobních financí velmi konzervativní, přičemž nejpoužívanějším finančním produktem jsou netermínované vklady.
Oddlužení podnikatelů v perspektivě posledních změn
SMUTNÍKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá institutem oddlužení jako jedním z možných způsobů řešící ekonomický neúspěch fyzických osob podnikatelů. Tento způsob sanace fyzických osob podnikatelů je zákonem povolen od 1. 1. 2014. Text reflektuje změny po novelizaci insolvenčního zákona z 1. 6. 2019 (zákon č. 31/2019 Sb.). V práci je prováděna analýza trendu v podávání insolvenčních návrhů (dle krajů i jednotlivých ekonomických činností CZ-NACE), uspokojení věřitelů, splněných a zrušených oddlužení. Práce dále zkoumá působení fyzických osob podnikatelů na českou ekonomiku. Zjišťuje důležitost a potřebu těchto osob pro výkonnost země a jejich navrácení zpět do zdravého ekonomického života. Bakalářská práce je dále doplněna o podrobný algoritmus výpočtu splátek pro plnění oddlužení OSVČ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 614 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.