Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 651 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Ekonomické zhodnocení chovu koní ve vybraném regionu
HAVLÍČKOVÁ, Natálie
Práce se věnovala aktuální situaci v chovu koní v České republice a jeho aspektům, mezi které byla zahrnuta výživa, vybavení, ustájení, podkovářská a veterinární péče. Cílem práce bylo shrnout náklady na jednotlivé oblasti chovu a na vybrané skupiny koní. Jako zdroj informací byl využit průzkum trhu a rozhovory s provozovateli aktivního, pastevního a boxového ustájení v oblasti Jihočeského kraje. Závěr práce obsahoval porovnání nákladů a výnosů v chovu koní a byla sepsána doporučení pro praxi.
Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice
Lehnert, Filip ; Hlavinka, Roman (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního kapitálu. V úvodu vystihuje analýzu virtuální měny PED, ekonomiky a systém veřejně obchodovatelných akcií. Hlavní část práce je zaměřena na představení výsledků prakticky obchodované investice vycházející z fundamentální analýzy, spekulací o vnitřní hodnotě akcie a vyhodnocení aplikované strategie včetně přínosů práce.
Environmentální řešení objektu mateřské školy
Velísková, Jana ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem budovy mateřské školy v obci Dolní Lhota. je navržena jako dvoupodlažní budova s plochou střechou. Bude navazovat na stávající budovou základní školy. První nadzemní podlaží bude sloužit pro účely mateřské školy, druhé nadzemní podlaží bude sloužit pro odpolední aktivity. V prvním podlaží je umístěna třída, toalety pro děti, šatna, kanceláře, zázemí pro uklízečky, sklady, technická místnost, strojovna. Ve druhém patře jsou dvě třídy pro odpolední aktivity, šatna, kancelář, sklad a toalety. Skládá ze tří částí. První část se zabývá návrhem stavební konstrukce. Obsahuje projektovou dokumentaci se všemi půdorysy, řezy, základy, výkres střechy, technickou zprávu, pohledy. Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických bloků. Stropy jsou provedeny z panelů Spiroll. Druhá část obsahuje technické vybavení budovy. Návrh vzduchotechnické jednotky a rozvodných prvků do místností. Výpočet využití dešťové vody. Zahrnuje také návrh vytápění budovy, osvětlení a výkres globálního schématu. Fotovoltaické panely jsou na střeše navrženy k pokrytí spotřeby budovy. Vytápění je zajištěno podzemní vodou Ve třetí části se zabývám, jaký má vliv rozdělení budovy do zón. Jako příklad jsem použila návrh vzduchotechnických jednotek. Vzhledem využití školní budovy, kdy první patro pojede převážně v dopoledních hodinách, a druhé v odpoledních jsem se zaměřila, která varianta z hlediska ekonomiky je výhodnější.
Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů
Fila, Vít ; Blahutková, Marie (oponent) ; Lepková, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů“ řeší problematiku současného zdravotního stavu a životního stylu studentů vysokých škol z pohledu ekonomiky zdraví. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou jednak zjišťovány informace o životním stylu, zdravotním stavu a o vztahu ke zdraví. Dále jsou sledovány finanční náklady studentů spojené se zdravím a prevencí. V návrhové části jsou zpracována doporučení pro zlepšení vztahu vysokoškolských studentů ke zdraví z pohledu ekonomiky zdraví.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu Myslivna
Izák, Filip ; Mazuch, David (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá problematikou kvality poskytovaných služeb hotelu Myslivna Brno. Jedná se o hotel, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné pomocí řady opatření zvýšit. Při zpracovávání práce jsem vycházel z reálných ekonomických, provozních i technických dat realizovaných v rámci současného provozu hotelu Myslivna. V návrhové části předkládám opatření, která mohou vést k rostoucímu trendu obsazenosti a kvalitě poskytovaných služeb. Pro realizaci návrhů je zapotřebí vynaložit značné množství prostředků, jejichž návratnost by však měla přinést pozitivní efekt ve fungování a prosperitě celého hotelu Myslivna.
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Plíšek, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. První část je zaměřena na popis možných způsobů akumulace, zvláště se zaměřením na ty způsoby, které jsou vhodné pro obnovitelné zdroje energie. Další část se věnuje návrhu akumulace energie ve stlačeném vzduchu pro vybranou fotovoltaickou elektrárnu. Nezbytností při návrhu určitého způsobu ukládání energie je i jeho technicko- ekonomická analýza, ta je obsahem poslední části práce.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu U Hraběnky
Kumbárová, Ludmila ; Píza, Petr (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování a kvalitu poskytovaných služeb v existujícím hotelu na Vysočině v Telči. Jedná se o zařízení, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné řadou opatření zvýšit. Při zpracování jsem vycházela z konkrétních poskytnutých ekonomických, provozních i technických údajů realizovaných v rámci současného provozu hotelu. V návrhové části pak předkládám řadu opatření, které mohou vést ke zvýšení obsazenosti, i ostatních poskytovaných současných služeb. Jsem si vědoma, že pro jejich realizaci bude nutno vytvořit nemalé množství prostředků, jejichž návratnost by však měla přivést celkový efekt ve fungování většího povědomí a prosperitě celého hotelu.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu Kozák
Holický, Filip ; Nováková, Lenka (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracována pro společnost Kozak Invest a.s., která je provozovatelem tříhvězdičkového hotelu Kozák v Brně. Analyzuje a hodnotí poskytované služby a oblasti, které s jejich zajišťováním souvisí. Obsahuje návrhy na zlepšení nabízených služeb a prostor hotelu s cílem navýšit konkurenceschopnosti hotelu.
Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací
Trávníček, Dušan ; Varaus, Michal (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. Praktická část potom využívá tyto informace k podání reálných výsledků.
Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu
Špinar, Marek ; Pěcha, Jiří (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní je práce věnována porovnání výroben využívající tepelnou energii z biomasy z ekonomického hlediska a možnostmi budoucího vývoje resp. doporučeními pro výstavbu. Před samotnou problematikou jednotlivých technologií jsou řešeny aspekty spojené s realizací výrobny z hlediska investice. Jsou zde uvedeny metody řešení investičních příležitostí a celkový náhled na realizační fázi elektrárenského díla. Dále se práce věnuje posouzení ekonomické výhodnosti a porovnání jednotlivých technologií k přeměně biomasy na elektrickou energii. V práci jsou porovnány investiční i provozní náklady uvažovaných typů energetických výroben definovaného výkonu. Ukazatelem je poměr Kč/kWh. Důležitou částí práce je zpracování doporučení pro výstavbu na základě zjištěných informací. Tato část pojednává o zdrojích elektrické energie s výhledem do budoucnosti, tedy úvahy nad vhodnou aplikací konkrétního typu výrobny s ohledem na regulaci, dobu využití a s ohledem na optimální režim provozu. V závěru je práce věnována problematice čisté energie z biomasy, kde je hlavním bodem zájmu finanční podpora ze strany státu formou dotací, kterými stát motivuje dílčí subjekty ve výstavbě energetických zdrojů a bio provozoven.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 651 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.