Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Logopedická péče v domovech pro seniory pohledem zaměstnanců těchto zařízení
Siváková, Kateřina ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem logopedické intervence v domovech pro seniory a jejími přínosy. Je členěna na teoretickou a empirickou část, přičemž část teoretická se věnuje vymezení pojmu stáří a stárnutí, charakterizuje nejčastější poruchy komunikace, se kterými se u nejstarší věkové kategorie setkáváme, jejich diagnostikou, etiologií, terapií a symptomy. Teoretická část také popisuje systém péče o seniory v České republice, přehledně představuje služby, které jsou seniorům poskytovány, a to především v ústavních zařízeních. Přibližuje také logopedickou intervenci a možnosti jejího poskytování seniorům. Na teoretickou část navazuje část empirická, v rámci které bylo zjišťováno, jak vypadá logopedická intervence u seniorů v konkrétním domově pro seniory a jak je hodnocen přínos logopedické péče seniorům ze strany zaměstnanců tohoto domova. Pohled právě zaměstnanců byl volen proto, že tito lidé přicházejí se seniory do každodenního kontaktu a je jim tak umožněno pozorovat případné změny, které tato péče u seniorů přináší. Zároveň mají od problematiky větší odstup, než může mít např. logoped, který logopedickou intervenci přímo poskytuje či než samotný senior. Výzkumné šetření ukázalo, že zaměstnanci domova pro seniory neznají všechny detaily ohledně průběhu logopedické intervence, mají spíše...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Problematika hodnocení a tišení bolesti seniorů v domovech pro seniory
PANOVA, Vladislava
Bakalářská práce "Problematika hodnocení a tišení bolesti seniorů v domovech pro seniory" se zabývá výzkumem ošetřovatelské péče o seniory s bolestí, které jsou trvalé ubytované v sociálním zařízení tzv. domovech pro seniory. Výzkumné šetření probíhalo ve vybraných domovech pro seniory Jihočeského kraje. Práce se skládá ze dvou části: teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělená na 3 jednotlivé kapitoly. První je o gerontologii a geriatrii, popisuje různé pohledy na stárnutí, aspekty stáří, vzhled společnosti k seniorům atd. Druhá projasňuje pojem bolesti a spojené s ní oblasti: anatomie a fyziologie, sběr anamnézy u pacienta, terapie atd. Třetí se jedná o sociálních zařízeních a legislativách. Empirická část byla provedena kvalitativním výzkumným šetření, metodou polostrukturovaného rozhoru. Analýza dat proběhla formou otevřeného kódování, metodou "tužka a papír". Dále vytvořené kódy byly roztříděny do jednotlivých kategorií a podkategorií. Podle zjištěných dat můžeme říct, že sestry jsou dobře informované o metodách hodnocení bolesti svých klientů na základě standardizovaných metod a osobní zkušenosti při práci s nimi. Dobře znají farmakologické a nefarmakologické metody tišení bolesti a výborně umí spolupracovat s členy multidisciplinárního týmu, kteří mají na starosti uskutečnění části daných metod. Ale byl objeven nedostatek určitého standartu pro hodnocení bolesti u seniorů trpící syndromem demenci, který je potřeba v budoucnu vytvořit nejen pro sociální, ale i pro zdravotnické zařízení. Jsou tady popsány i možné komplikace nebo překážky v práce sester domovů pro seniory v případě spolupráci s multidisciplinárním týmem a rodinnými příslušníky klientů. Výsledky bakalářské práci mohou sloužit pro další výzkum v oblasti práce sester v sociálních zařízení a ošetřovatelské péče o seniory s bolesti s neschopnosti k verbálnímu projevu.
Zátěžové faktory dobrovolnictví v domovech pro seniory
BALA, Sára
Práce se zabývá zátěžovými faktory dobrovolnictví v domovech pro seniory. Teoretická část práce se zaměřuje na témata dobrovolnictví, stárnutí a stáří a identifikuje několik vybraných zátěžových faktorů. Praktickou část práce představuje interpretace dat hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s dobrovolníky, kteří jsou vedeni dobrovolnickými centry v Českých Budějovicích a zároveň působí ve spolupracujících domovech pro seniory.
Dopady pandemie COVID-19 na klienty v domovech pro seniory
VACHUTOVÁ, Šárka
Práce se zabývá tím, jaký dopad měla pandemie COVID-19 na klienty v domovech pro seniory. Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření realizovaného od prosince 2022 do ledna 2023 v sedmi zařízeních v Jihočeském kraji. Teoretická část charakterizuje pobytové sociální služby, pojem senior a emoce, opatření, které byly zavedeny pro seniory v domovech týkající se pandemie.
Domovy pro seniory v době pandemie covid-19
Křenek, Jan ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá domovy pro seniory v době pandemie covid-19. Konkrétně se jedná o období od roku 2020 až po první čtvrtletí roku 2022, kdy se domovy pro seniory v tomto období musely přizpůsobit nové situaci spojené s pandemií covid-19. Tato diplomová práce má za cíl kontrastovat zavedená opatření státu s praxí v konkrétním domově pro seniory a zachytit jejich vliv na domov. K dosažení tohoto cíle nejprve došlo shromážděním informací týkajících se domovů pro seniory v době pandemie, informací ohledně opatření platných uvnitř domovů a jejich vlivu na domovy pro seniory. Tyto informace jsou dále využity ke zkoumání vlivu opatření a praxe v konkrétním domově pro seniory. Na shromážděných informací pak autor ukazuje všechna relevantní opatření a jejich vliv na konkrétní domov pro seniory, praxi domova při zavedení těchto opatření a hodnocení opatření personálem. Ke shromáždění potřebných informací byla využita literatura, zahraniční zdroje, vyhlášky, legislativa, výroční zprávy a rozhovory v rámci domova pro seniory Sue Ryder. Práce mimo již zmíněný kontrast také mapuje jednotlivá vládní nařízení relevantní pro domovy pro seniory v období pandemie a také vývoj situace uvnitř domovů pro seniory, což umožňuje pochopit situaci uvnitř domovů v období pandemie covid-19.
Paliativní péče v domovech pro seniory
BOUZOVÁ, Eva
Bakalářská práce se zabývá tématem "Paliativní péče v domovech pro seniory". Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 5 kapitol zaměřených na vymezení základních pojmů týkajících se smrti a umírání, stáří, paliativní péče, domovů pro seniory a téma komunikace, jak sester s klienty, tak i jejich rodinou. Praktická část obsahuje zpracování a vyhodnocení výsledků, které byly získány v rámci prováděného výzkumného šetření. V práci byly stanoveny dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo zjistit možnosti poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, druhým cílem bylo zjistit možné nedostatky při poskytování paliativní péče v domovech pro seniory. Na základě těchto cílů jsme si stanovili následující 4 výzkumné otázky: 1. Jak probíhá péče o umírajícího klienta? 2. Jaké prvky a postupy paliativní péče uplatňují sestry při jejím poskytování? 3. Jaké nedostatky při poskytování paliativní péče sestry vnímají? 4. Jak probíhá komunikace mezi sestrami a rodinou klienta? K dosažení stanovených cílů byla použita strategie kvalitativního výzkumu, metoda polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum probíhal ve dvou domovech pro seniory v Jihočeském kraji. Rozhovory byly provedeny se sestrami pracujících v domovech pro seniory a výzkumný vzorek byl tvořen 10 sestrami. Rozhovory obsahovaly 30 otázek zaměřených na paliativní péči, péči o umírajícího klienta a spolupráci s rodinou klienta včetně vnímaných problémů a nedostatků související ze zmiňovanými tématy. Z výsledků vyplývá, že sestry se v rámci paliativní péče zaměřují na tišení bolesti, respektování lidské důstojnosti, zajištění všech klientových potřeb a blízkosti rodiny v závěru klientova života. Mezi nejčastější uváděné nedostatky a problémy při poskytování paliativní péče patří nepřítomnost lékaře po celých 24 hodin, problémy spojené s prostory domova, financemi, personálem a v neposlední řadě problémy při spolupráci s rodinou klienta.
Využití socioterapie v sociálních službách
NEDBALOVÁ, Aneta
Teoretická část práce se skládá ze 3 kapitol, které se týkají sociální práce se seniory, stárnutí a stáří a periodizace stáří. Další kapitoly jsou zaměřeny na socioterapii, a to její vymezení, cíle, etapy, klienty, roli socioterapeuta, metody a techniky. Poslední kapitola je věnována domovům pro seniory a vybraným socioterapiím (zooterapie, arteterapie, reminiscenční terapie), které jsou vhodné pro seniory 65+. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je socioterapie využívána v sociálních službách. Stanoveny byly tyto výzkumné otázky. HVO: Jak probíhá poskytování socioterapie v rámci sociálních služeb? DVO1: Jaké jsou zkušenosti sociálních pracovníků s poskytováním socioterapie v sociálních službách? DVO2: Jak vnímají sociální pracovníci socioterapii v porovnání s jinými využívanými metodami? V praktické části byl zvolen kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Informanti byli vybráni pomocí záměrného výběru za využití metody účelového vzorkování. Výzkum byl realizován v únoru 2022 v domovech pro seniory nacházejících se v okrese Jindřichův Hradec. Výzkumný soubor zahrnoval sedm sociálních pracovníků a jednoho aktivizačního pracovníka. Analýza dat proběhla prostřednictvím otevřeného kódování. Dle názorů informantů je socioterapie efektivní a využívaná metoda, která komplexně pozitivně působí na seniory. Umožňuje klientům adaptovat se na nové prostředí, získat zpět své dovednosti i naučit se nové, smysluplně vyplnit svůj volný čas, udržet kontakt s okolím apod. Z výzkumu dále vyplynulo, že informanti za součást socioterapie považují aktivizační a volnočasové činnosti. Bakalářská práce má informativní význam o využití socioterapie v domovech pro seniory. Do budoucna může sociálním pracovníkům a studentům sociálních oborů poskytnout náhled na to, zda je socioterapie účinnou a preferovanou metodou.
Spokojenost klientů v domovech pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí
KOTKOVÁ, Stanislava
Diplomová práce "Spokojenost klientů v domovech pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí" mapuje spokojenost klientů domova pro seniory a zároveň to, jak všeobecné sestry tuto spokojenost ovlivňují. S prodlužující se délkou života narůstá i počet seniorů, kteří potřebují institucializovanou péči. Umístění seniora do domova pro seniory, a tedy opuštění jeho dosavadního domova, může mít vliv na jeho celkovou spokojenost. Teoretická část se zabývá změnami ve stáří, ošetřovatelskou péčí o seniory, komunikací se seniory, domovy seniorů a spokojeností. Výzkumná část byla realizována kvantitativním výzkumným šetřením se seniory pomocí strukturovaného rozhovoru na podkladě dotazníku. Druhá část byla realizována kvalitativním výzkumným šetřením se všeobecnými sestrami formou hloubkového rozhovoru. Cílem kvantitativní části práce bylo zjistit spokojenost klientů s poskytovanou ošetřovatelskou péčí v domovech pro seniory. K tomu byly stanoveny 3 hypotézy. H1: Spokojenost klientů domova pro seniory s ošetřovatelskou péčí se mění v závislosti na pohlaví. Z výzkumného šetření vyplynulo, že spokojenost klientů domova pro seniory s ošetřovatelskou péčí se nemění v závislosti na pohlaví, proto byla tato hypotéza zamítnuta. H2: Ošetřující personál pozitivně ovlivňuje spokojenost klientů domova pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. Z výzkumného šetření vyplynulo, že ošetřující personál pozitivně ovlivňuje spokojenost klientů domova pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí, a proto byla tato hypotéza potvrzena. H3: Spokojenost klientů domova pro seniory s ošetřovatelskou péčí se mění v závislosti na jejich soběstačnosti. Tato hypotéza nebyla potvrzena, ani zamítnuta. Z výzkumného šetření vyplynulo, že spokojenost klientů se částečně mění v závislosti na jejich soběstačnosti. Cílem kvalitativní části bylo identifikovat faktory ovlivňující spokojenost klientů domova pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí z pohledu zdravotní sestry. K tomuto cíli byla stanovena jedna výzkumná otázka. VO1: Jakým způsobem mohou sestry ovlivnit spokojenost klientů domova pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí? Z výsledků vyplynulo, že sestry mohou ovlivnit spokojenost klientů v domovech pro seniory vším tím, co u klientů a pro klienty vykonávají, svou ochotou a vstřícností. Bylo zjištěno, že spokojenost klientů ovlivňuje nejen zajišťování základních biologických potřeb, jako jsou hygiena, dopomoc při příjmu potravy a hydratace. Spokojenost klientů ovlivňují sestry i svou přítomností a správně zvolenou komunikací. Z výzkumného šetření vyplynulo, že komunikaci sestry vnímají jako jeden ze základních faktorů spokojenosti. Je to z toho důvodu, že komunikace pomáhá navazovat bližší vztahy a klienti se tak mohou více cítit jako doma. Dále vyplynulo, že seniory ovlivňuje ošetřovatelský personál, slušné jednání a zacházení a prostředí, ve kterém žijí. Zjištěné výsledky by mohly být poskytnuty vedení domovů pro seniory a díky tomu by mohly vést ke zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče. Na základě výsledků by dále mohl být proveden interaktivní seminář se sestrami, který by se zaměřoval např. na oblast komunikace, manipulace nebo oblast podpory soběstačnosti klientů.
Sociální práce se seniory
HORKÁ, Anna
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, obsahuje charakteristiku seniorské populace, dopady, které má stáří na společnost. Dále pak teoretická východiska sociální práce s individuálním klientem domovů pro seniory a jejich rodinami. Také zde popisuji hlavní cíle sociální práce v domovech pro seniory. Druhá část je praktická. Obsahuje kvalitativní výzkum. Na základě rozhovorů se sociálními pracovníky identifikuje a popisuje specifika sociální práce využívaná v domovech pro seniory. Cílem této bakalářské práce je identifikovat a popsat specifika sociální práce se seniory v domovech seniorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.