Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 282 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie nákupní funkce v obchodní společnosti
Žižka, Marek ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obchodní funkce podniku. Konkrétně je zaměřena nákupní funkci podniku, řízení zásob a segmentaci zákazníků. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, ze kterých vychází návrhy změn pro zlepšení obchodní funkce podniku a spokojenosti zákazníků.
Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti
Alánová, Hana ; Brablík, Jakub (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam společnost patří, následně samotná společnost. Jsou vymezena teoretická východiska a následuje analýza současného stavu procesů ve společnosti. Je navrhnuto řešení, které by mělo odstranit analýzou zjištěné nedostatky a firmu více přiblížit k vizi štíhlého podniku.
Ceny stavebních prací a stavebních objektů
Procháska, Martin ; Prak, Michal (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem práce je zpracovat rozpočet vybraných položek rodinného domu na základě vlastní výkresové dokumentace. Vysvětlit podstatné pojmy a demonstrovat, jak se postupuje při tvorbě položkového rozpočtu. Závěrem rozebrat vybrané položky zaměřené na materiály a porovnat je s místními dodavateli.
Statistická přejímka
Vyškovský, Jaroslav ; Fiala, Alois (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce řeší statistickou přejímkou kontrolu velkých objemů produktů dovážených do České republiky. Práce jako taková je konstruována tak, aby bylo možno danou metodiku užít i u jiných aplikací a produktů než na jaké bylo navrženo konkrétní řešení. Vypracování této práce bylo provedeno ve spolupráci s firmou, zabývající se segmentem spojovacích prvků pro dřevozpracující průmysl. Využity byly dostupné standardy, jak pro určení potřebných charakteristik jakosti produktů, tak pro tvorbu samotné metodiky. Závěrem této práce je technické a ekonomické zhodnocení navržené metodiky, provedené na modelovém zastupujícím produktu.
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.
Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky
Novák, Lukáš ; Peštál, Ivan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů pomocí fuzzy logiky pro vybranou společnost. Vytvořený model bude sloužit k efektivnímu a rychlejšímu rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele pro dané zakázky. Na základě kritérií, které jsou pro vybranou společnost důležité, je vytvořen fuzzy model. Výsledné vyhodnocení nejvhodnějších dodavatelů jsou tvořeny v programech MS Excel a MATLAB.
Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob
Kukulová, Tereza ; MBA, Pavel Mík, (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, skladování a plánování. Práce řeší problém pomocí zavedení systému Kanban v oblasti skaldových zásob, v oblasti nákupu potom doporučuje využití metody ABC a hodnocení dodavatelů. Cílem práce je podat vhodné návrhy, které pomohou zlepšit současný proces řízení zásob v oblasti nákupu a skladování.
Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku
Jedlička, Jan ; Vala, Jiří (oponent) ; Nový, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V diplomové práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy je v první řadě vysvětlena problematika teoreticky a poté prakticky na vybrané zakázce. Touto zakázkou je bytový dům ve Štěpánově, který byl realizován v průběhu roku 2017 a 2018 stavební společností Moravostav Brno, a.s.
Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů
Losart, Jakub ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav nákupního procesu a navrhuje na základě kritických míst další kroky ke zlepšení situace v řízení zakázek. Zhodnocuje teoretické přístupy a podmínky realizace s veškerými přínosy.
Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby
Hajdová, Lenka ; Petřík, Tomáš (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické vymezení nákupu ve výrobní firmě, druhá část se zabývá analýzou současného stavu nákupu ve společnosti. V poslední části jsou navržena opatření na zlepšení stávajících nákupních činností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 282 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.