Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru: Certifikovaná metodika
Stryk, Josef ; Březina, Ilja ; Matula, Radek ; Grošek, Jiří ; Janků, Michal
V rámci provádění diagnostického průzkumu vozovek se čím dál častěji uplatňuje kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD, které se používá pro účely hodnocení únosnosti vozovek, a georadaru, který se využívá ke zjišťování tlouštěk konstrukčních vrstev, k identifikaci nehomogenit, skrytých vad a poruch. Účelem metodiky je upřesnit postup pro provádění měření kombinací těchto dvou zařízení, v kontextu provádění diagnostického průzkumu vozovek pozemních komunikací. Upozorňuje na přínosy, které plynou ze zpracování dat naměřených oběma zařízeními a jejich využití při tvorbě homogenních sekcí, které slouží jako podklad pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro zpracovatele diagnostického průzkumu vozovek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Pernová, Jana ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v praktické části na dvou na sobě nezávislých mostech. Zabývá se diagnostickým průzkumem objektu za použití nejmodernější technologie, a to georadarem Hilti PS1000, profometrem PM-630, které jsou doplněny sekanou sondou. Součástí je také statický výpočet zatížitelnosti, který současně hodnotí stav konstrukce.
Průzkum a hodnocení historického kamenného mostu
Šarounová, Pavla ; Anton, Ondřej (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou hodnocení existujících konstrukcí z kamene, konkrétně kamenných mostů. Obsahuje přehled nejčastěji používaných typů konstrukcí a materiálů historických mostů a pojednává také o dobových technologiích jejich výstavby. V práci je rovněž zpracován přehled metod pro zkoušení stavebního kamene, a to jak v laboratoři, tak in situ. Na hodnocení kamenných konstrukcí je zde aplikován postup z normy ČSN ISO 13822, avšak se zohledněním specifik plynoucích z přírodní podstaty stavebního materiálu. Experimentální část popisuje průzkum a hodnocení konkrétního kamenného mostu v Dobromilicích, včetně návrhu optimálního způsobu rekonstrukce.
Průzkum a hodnocení zděné budovy před modernizací
Stanislav, Štěpán ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a hodnocením historické zděné budovy. Jedná se o budovu postavenou ve 20. letech 20. století. Nachází se v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci příprav plánované modernizace byl proveden průzkum několika objektů univerzitního komplexu. V této práci se však budeme zabývat pouze budovou označovanou „C“. Budou v ní zpracovány vybrané provedené diagnostické práce. Zjištěné poznatky poté budou sloužit jako podklad pro statické posouzení a následné činnosti spojené s modernizací.
Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu
Durčáková, Lenka ; Cikrle,, Petr (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu se v teoretické části zaměřuje na shrnutí předpisů o prohlídkách mostů pozemních komunikací a železničních mostů a na způsob hodnocení zděných konstrukcí. V praktické části byla provedena prohlídka a diagnostický průzkum železničního viaduktu na Křenové u hlavního nádraží v Brně.