Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti v České republice a státech Evropské unie
Weis, Tomáš
Weis, T. Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti v České republice a státech Ev-ropské unie. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dopadů změny stanovení základu daně a dalších daňových změn ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a dalších letech. Také je provedena komparace daňového zatížení, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pro různé výše základu daně. Pro různé základy daně je rovněž provedeno srovnání daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti ve vybraných státech Evropské unie. V práci jsou také analyzovány dopa-dy daňových změn na veřejné rozpočty v České republice.
Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska daňového zatížení
Chatrný, Adam ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocování možností optimalizace daně z příjmů při výběru právní formy podnikání v České republice. Při porovnání daňových zátěží jsou vybrány tři právní formy podnikání, ze kterých jsou vypočítány základy daně, daňové povinnosti a jejich případné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Daňová zátěž na jednotlivé formy podnikání je následně porovnána a zhodnocena. Výsledky vychází z teoretických předpokladů a daňových zákonů z roku 2022. Pro zkoumané subjekty byla jako nejlepší právní forma podnikání, z hlediska daňové optimalizace, zvolena forma osoby samostatně výdělečně činné.
Porovnání soustavy daní v České republice a na Slovensku
KAMENÍKOVÁ, Štěpánka
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání daňových soustav České republiky a Slovenska. Porovnání daňových systémů nejdříve probíhá na základě popisu českých a slovenských daní, kde jsou zahrnuty například rozdíly v sazbách či dalších parametrech a v odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Dále porovnání probíhá na základě vybraných daňových ukazatelů, těmito ukazateli jsou implicitní daňové sazby na spotřebu, práci a kapitál, efektivní daňové sazby, daňový mix, daňová kvóta a ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. Pro porovnání bylo vybráno období od roku 2017 do roku 2020. Hodnoty těchto ukazatelů byly získány z internetových statistických databází. V závěru byly ukazatele vyhodnoceny z hlediska daňového zatížení.
Optimalizace daně z příjmů fyzických osob u OSVČ
ŠMÍD, Marek
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů u osob samostatně výdělečně činných. Cílem práce je porovnat různé možnosti výpočtu daňové povinnosti konkrétních fyzických osob a navrhnout jim legální úsporu na dani z příjmů. Práce seznamuje se základními pojmy daňové teorie a daňovou soustavou České republiky se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob a popisuje podstatné změny příslušného zákona v posledních letech. Práce popisuje i odvody na zdravotní a sociální pojištění, které mají charakter daně. Základ daně se stanovuje jako rozdíl příjmů a výdajů s tím, že výdaje mohou být skutečné nebo stanovené procentem z příjmů. Novou možnost výpočtu od roku 2021 přináší paušální daň. Práce ukazuje, že každý z těchto tří způsobů přináší výhody konkrétním skupinám plátcům daně ze zisku. Vhodně zvolený způsob dokonce nejen minimalizuje daňové zatížení, ale v kombinaci s daňového bonusu může způsobit i zápornou daň.
Konsekvence spotřebního zdaňování piva v EU
Lisický, Adam
Diplomová práce se zabývá především problematikou spotřebního zdaňování v zemích EU za období let 2003-2015. V první části práce je uveden přehled literatury, ve kterém jsou shrnuty základní aspekty spotřebních daní, dále také průběh a podstata jejich harmonizačního procesu. Praktická část práce se zabývá dlouhodobou analýzou vztahu sazby spotřební daně z piva vztažené k disponibilnímu příjmu domácností a makroekonomickými ukazateli produkcí, spotřebou, exportem a importem piva. V této části nebyl na základě korelační analýzy potvrzen dlouhodobý vztah mezi zmíněnými ukazateli a upravenou sazbou spotřební daně. Následně je provedena analýza vlivu změn základní sazby spotřební daně na příslušné změny makroekonomických ukazatelů včetně změny počtu pivovarů a změn inkasa spotřební daně z piva. Z té vyplývá, že lze potvrdit pozitivní silnou míru závislosti mezi změnami sazby spotřební daně z piva a příslušnými změnami inkasa spotřební daně z piva.
Zdaňování právnických osob v České republice a v Estonsku
Pospíšil, Jiří
Bakalářská práce se zabývá srovnáním odlišných koncepcí zdanění právnických osob v České republice a v Estonsku. Cílem práce je identifikovat shodné a rozdílné prvky a formulovat teoretická doporučení pro možné změny daňových systémů. První část práce se věnuje obecným východiskům daně a rozboru příslušných zákonů o dani z příjmů. Následuje komparace vybraných ukazatelů a demonstrace rozdílů na modelových příkladech. Závěrečná část obsahuje diskuzi zjištěných poznatků a možných doporučení.
Spotřební daně v daňovém systému České republiky
KNĚŽÍČKOVÁ, Simona
Termínem daň se rozumí povinná, zákonem stanovená platba, která plyne do veřejného rozpočtu, je nenávratná, neekvivalentní a neúčelná. Daně, jejichž předmětem je spotřeba, řadíme mezi daně nepřímé. Daň se nepřímo vztahuje na prodejce, který je plátcem daně a daň odvede. Prodejce daň přičte k ceně výrobku, a tím přenesou daň na spotřebitele, který se stává u nepřímých daní poplatníkem. Tyto daně nepřímé se dělí na daně všeobecné a na daně selektivní, přičemž spotřební daň patří do skupiny selektivních daní. Daně jsou regulovány státem, který určuje předmět daně, sazbu daně a povinnost daň přiznat a zaplatit. Základním úkolem spotřebních daní, je danit vybrané výrobky, které jsou škodlivé životnímu prostředí nebo zdraví člověka. Jedná se o pět hlavních komodit, které jsou minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukt a tabákové výrobky. Sazba spotřební daně je stanovena podle stupně škodlivosti výrobku. Touto sazbou se určuje výše daně, která je zahrnuta v prodejní ceně výrobku.
Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh
Stejskalová, Jolana
Stejskalová, J. Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Práce zkoumá vztah mezi informacemi o daňovém zatížení a cenami akcií zalisto-vaných na americké burze NASDAQ. Zvláštní důraz je kladen na roli vnímání zprá-vy týkající se změn v daňovém zatížení. Pomocí aplikace Google Trends prokážu, že zvýšení intenzity vyhledávání snižuje ceny akcií. Práce se mimo jiné zabývá pozi-tivním vztahem mezi zprávami o daňovém zatížení a cenami akcií ve specifických šocích. Dále odlišuji data dle tržní kapitalizace pomocí dummy proměnných. Vý-sledky prokázaly vyšší dopad vnímání na společnosti s vyšší tržní kapitalizací a poukázaly na důležitost analýz sentimentu na likvidních trzích.
Daňové zatížení podnikatelského subjektu v Rakousku a České republice
Kopečná, Barbora
Bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením právnických osob v Rakousku a České republice. Cílem bakalářské práce je na základě komparace daně z příjmů právnických osob v Rakousku a České republice vytvořit doporučení pro českého poplatníka. Základem této práce jsou shluková analýza a komparace, které jsou náplní praktické části. Shluková analýza je provedena pro 28 členských států Evropské unie. Následuje zhodnocení a doporučení pro českého poplatníka na základě poznatků ze shlukové analýzy a srovnání Rakouska a České republiky.
Vliv změn daňového břemene tabákových výrobků na jejich spotřebu
Konečná, Alena
Konečná, A. Vliv změn daňového břemeně tabákových výrobků na jejich spotřebu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Práce je zaměřena na identifikaci vlivu změny daňového břemene uvaleného na cigarety na jejich spotřebu v České republice. Jednotlivých cílů práce je dosaženo na základě analýz zkompletovaných dat o průměrných vážených a nevážených cenách a spotřebě cigaret za období 2004 až 2016 a dle uskutečněného dotazníkového šetření. V závěru práce byl potvrzen přímo úměrný vztah mezi prodejní cenou cigaret a uvalenou daní, nepřímo úměrný vztah mezi spotřebou a prodejní cenou cigaret či uvalenou daní. Poptávka po cigaretách je v případě nevýrazné jednorázové změny daně neelastická a liší se mezi mladší a starší kategorií kuřáků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: