Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhodování soudů v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku manipulace nezletilého dítěte rodiči
Mašková, Karolína ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Střeleček, Tomáš (oponent)
Rozhodování soudů v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku manipulace nezletilého dítěte rodiči Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou manipulace nezletilého dítěte rodiči v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé, konkrétně v rámci řízení o péči o nezletilé dítě a o styku s nezletilým dítětem. Práce si klade za cíl zkoumat podoby rodičovské manipulace a důsledky, které z ní mohou plynout pro nezletilé dítě. Následně si klade za cíl analýzu role manipulace při rozhodování soudů v nadepsaných řízeních. Po analýze soudních rozhodnutí bude úkolem práce vyhodnotit, zda je zde prostor pro zlepšení situace dětí ohrožených rodičovskou manipulací, a v případě kladné odpovědi přednést návrhy de lege ferenda. První kapitola práce je věnována právní úpravě řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Pozornost je zaměřena především na procesní aspekty řízení, kapitola popisuje řízení od okamžiku jeho zahájení až po výkon rozhodnutí a věnuje se rovněž předběžným opatřením. Speciální pozornost náleží možnostem smírného řešení, především Cochemské praxi, která v posledních letech nabývá na významu. Naproti tomu hmotněprávní problematika, jíž se první kapitola zabývá, zahrnuje charakteristiku forem péče o dítě, mezi nimiž se soudce rozhoduje, jejich vzájemný vztah a vhodnost v...
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky
Dlouhý, Vojtěch ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky Tato diplomová práce se zabývá vývojem právní úpravy svěřování dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. V první části práce je popsán historický vývoj této úpravy, a to jak po stránce hmotněprávní a procesní tak také po stránce veřejného práva. V další části se práce zaměřuje na současný právní stav a to včetně vzniku manželství, jeho rozvodem včetně otázek mediace V této části práce je rovněž popsána sociálně-právní ochrana dětí. V návaznosti na to je v další části popsáno řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte a to včetně postavení dítěte před soudem v rámci tohoto řízení. Diplomová práce ve svém závěru poukazuje na vývoj judikatury Ústavního soudu ČR se zaměřením na nález I. ÚS 2482/13, jeho zhodnocení a kontext s některými dalšími nálezy Ústavního soudu ČR. Cílem této práce je popsat proces, ke kterému dochází při soudním rozhodnutí o svěření dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. Práce popisuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní vývoj v této oblasti a kriticky se staví k výše jmenovanému nálezu.
Přístupy vybraných organizací k případům falešného obvinění z domácího násilí v kontextu rozvodového řízení
Vašinová, Petra ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Název práce: Přístupy vybraných organizací k případům falešného obvinění z domácího násilí v kontextu rozvodového řízení Autor práce: Bc. Petra Vašinová Vedoucí práce: PhDr. Miloslav Čedík Počet stran a znaků: 79, 145 176 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 71 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou křivého obvinění z domácího násilí v procesu opatrovnického řízení před rozvodem z pohledu organizací. Základní výzkumná otázka se zaměřovala na to, jak vybraní pracovníci postupují v případě odhalení falešného obvinění. Na základě prvního rozhovoru byla stanovena také otázka, zda mají v organizaci interní pravidla, která se věnují problematice klientské manipulace s pracovníkem. Dále jaký názor mají pracovníci na danou problematiku nebo co si myslí o odsouzení za křivé obvinění. Teoretický rámec práce obsahuje podstatné informace o rozvodu, rodičovském konfliktu, manipulaci, metodách řešení, následcích, syndromu zavrženého rodiče a informace o falešném obvinění z českého prostředí a ze zahraničních výzkumů. Výzkumnou metodou byla zvolena Interpretativní fenomenologická analýza a metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Metodou vyhodnocení dat bylo Otevřené a Selektivní kódování. Na základě výše uvedené metody bylo zjištěno, že pracovníci většinou postupují podle svých...
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů
Horváthová, Sylvie ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů Abstrakt Cílem práce bylo podrobně pojednat o možnostech uspořádání poměrů dítěte po rozchodu jeho rodičů, zejména s důrazem na specifika střídavé péče o dítě. Dále kriticky zhodnotit související judikaturu Ústavního soudu a zařadit právní úpravu do historického i komparativního kontextu. Tato diplomová práce se zabývá právním postavením dítěte po rozchodu jeho rodičů. Pozornost je věnována jak dětem rodičů, kteří byli sezdáni, tak dětem nesezdaných rodičů. Je zařazena také samostatná kapitola věnující se postavení dětí z atypických rodin, kde se pojednává o zvláštnostech postavení dětí stejnopohlavních párů, dětí pocházejících ze surogátního mateřství, dětí vychovávaných pěstouny a osvojiteli. V počáteční kapitole práce pojednává o manželství, kohabitaci a rozdílech mezi nimi. Je zařazen i stručný popis vývoje předmětné právní úpravy. Práce rozebírá i zájem dítěte, který je předním hlediskem rozhodování (nejenom) soudu o dětech. Třetí kapitola se věnuje rodičovské odpovědnosti. Práce se dále zaměřuje zejména na problematiku péče o dítě včetně historického kontextu. Věnuje se jak jednotlivým formám péče o dítě a jejich specifikům, tak výkladovým problémům, které přinášejí ustanovení zákona, která je upravují. Součástí práce jsou i poznatky z psychologie...
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů
Horváthová, Sylvie ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním postavením dítěte po rozchodu jeho rodičů. Pozornost je věnována jak dětem rodičů, kteří byli sezdáni, tak dětem nesezdaných rodičů. Je zařazena také samostatná kapitola věnující se postavení dětí z atypických rodin, kde se pojednává o zvláštnostech postavení dětí stejnopohlavních párů, dětí pocházejících ze surogátního mateřství, dětí vychovávaných pěstouny a osvojiteli. V počátečních kapitole pojednávám o manželství, kohabitaci a rozdílech mezi nimi. Zařazuji i stručný popis vývoje předmětné právní úpravy. Druhá kapitola se věnuje rodičovské odpovědnosti. Dále jsem se zaměřila zejména na problematiku péče o dítě včetně historického kontextu. Věnuji se jak jednotlivým formám péče o dítě a jejich specifikům, tak výkladovým problémům, které přinášejí ustanovení zákona, která je upravují. Součástí jsou i poznatky z psychologie ohledně jednotlivých forem péče o dítě s důrazem na péči střídavou a syndrom zavrženého rodiče, zařazuji i kapitolu týkající se toho, jak děti vůbec rozvod prožívají. Další kapitola se věnuje styku rodiče a dítěte a také styku dítěte s dalšími osobami. Rozebírám i zájem dítěte, který je předním hlediskem rozhodování (nejenom) soudu o dětech. Zhodnocuji i vybranou judikaturu Ústavního soudu,...
Výkon a rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
Chmelíková, Milena ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Problematika výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních je aktuálním tématem ve společnosti, a to i s ohledem na změny, kterými tato právní oblast v nedávné době prošla. Hlavní změnou v procesní oblasti bylo vyčlenění tzv. nesporných řízení do nového zákona o zvláštních řízeních soudních, přičemž občanský soudní řád zůstal předpisem subsidiárním. Tento nový zákon pak obsahuje jako jediný i úpravu vykonávacího řízení ve věcech, které se týkají domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé, neboť právě tyto dvě oblasti se co do výkonu rozhodnutí svou povahou nejvíce odlišují od vymáhání jiných peněžitých nebo nepeněžitých plnění. V prvních dvou kapitolách se práce zaměřuje na východiska právní úpravy vykonávacího řízení, jakož i na její vývoj, zásady a funkce. Druhá kapitola je zakončena nastíněním právní úpravy výkonu v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Třetí kapitola pojednává o výkonu rozhodnutí ve věcech domácího násilí, přičemž se věnuje především institutu policejního vykázání a zvláštnímu předběžnému opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Jejich následný výkon je zde poté rozebrán a analyzován. Předmětem kapitoly čtvrté je právní úprava péče soudu o nezletilé, a to s důrazem na komparaci jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí, jakož i dalších opatření, které zákon soudu k...
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky
Dlouhý, Vojtěch ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky Tato diplomová práce se zabývá vývojem právní úpravy svěřování dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. V první části práce je popsán historický vývoj této úpravy, a to jak po stránce hmotněprávní a procesní tak také po stránce veřejného práva. V další části se práce zaměřuje na současný právní stav a to včetně vzniku manželství, jeho rozvodem včetně otázek mediace V této části práce je rovněž popsána sociálně-právní ochrana dětí. V návaznosti na to je v další části popsáno řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte a to včetně postavení dítěte před soudem v rámci tohoto řízení. Diplomová práce ve svém závěru poukazuje na vývoj judikatury Ústavního soudu ČR se zaměřením na nález I. ÚS 2482/13, jeho zhodnocení a kontext s některými dalšími nálezy Ústavního soudu ČR. Cílem této práce je popsat proces, ke kterému dochází při soudním rozhodnutí o svěření dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. Práce popisuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní vývoj v této oblasti a kriticky se staví k výše jmenovanému nálezu.
Případová studie - Rozvod manželství a jeho okolnosti
Nouzová, Eva ; Spirit, Michal (vedoucí práce) ; Neděla, Radek (oponent)
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala rozvodem manželství. Cílem bylo na skutečném případě poukázat na okolnosti, se kterými se člověk při rozvodovém řízení může setkat, především se zaměřením na svěření dítěte do péče. Je zde rozebrána jak stará právní úprava dle zákona o rodině, tak i úprava nová dle nového občanského zákoníku. V samotném závěru práce se věnuji zhodnocení průběhu celého řízení a zhodnocení práce příslušných orgánů.
Rozvod a jeho negativní dopad na vývoj dítěte staršího školního věku
DVOŘÁKOVÁ, Jana
Práce se zabývá problematikou rozvodu a jeho negativního dopadu na vývoj dítěte staršího školního věku. Především v oblasti vztahu s druhým rodičem. Teoretická část obecně charakterizuje rozvod, svěření dítěte do výchovy rodiče, rodičovskou péči. Stručně popisuje vývoj dítěte staršího školního věku (11- 15 let), dopad rozvodu na dítě v oblasti vztahu dětí s rodiči i možnosti řešení. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření, kterým se potvrdil negativní dopad rozvodu na vývoj dítěte staršího školního věku. Výsledky výzkumu jsou také srovnány s odbornou literaturou, která se týká problematiky rozvodu a dětí. Součástí práce jsou i poznatky prožívání vztahu dětí s druhým rodičem po rozvodu.