Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
War-induced xenophobia in David Guterson's Snow Falling on Cedars
Šaldová, Ivona ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
NÁZEV: War-induced xenophobia in David Guterson's Snow Falling on Cedars AUTOR: Ivona Šaldová KATEDRA: Katedra Anglického Jazyka a Literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jakub Ženíšek ABSTRAKT Tato práce se zabývá xenofobií a paranoiou vyvolanou válečným stavem a jejími rysy a dopady na lidské chování v díle Davida Gutersona Sníh padá na cedry. První část vysvětluje rozdíly v jednotlivých pojmech, popisuje unifikační teorie a nastiňuje problematiku dvojí loajality. Druhá část identifikuje prvky xenofobie u jednotlivých postav v Gutersonově díle. Tato analýza se opírá o teoretický základ první části. KLÍČOVÁ SLOVA Americká literatura, Sníh Padá na Cedry, David Guterson, xenofobie, paranoia vyvolaná válečným stavem, nativismus, analýza postav
Maria Anna Mozart: historical figure and its literary reception
Shustova, Anastasiia ; Markvartová, Eva (vedoucí práce) ; Poimer, Christiane (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno zejména to, jak si autoři představují její reakci na životní události, útrapy a nespravedlnosti života. Významnou roli hraje také interpretace vztahů v rodině Mozarta a rodiny Berchtold zu Sonnenburg, manžela Marie Anny, jak jsou tyto vztahy v románech popsány. Důležitou součástí práce je popis různých typologií literárních hrdinů i způsobů interpretace postav literárního díla a specifik práce s hrdiny, kteří mají historické prototypy. Práce dále obsahuje stručný popis života a osudu Marie Anny, která musí čtenáři pomoci lépe porozumět událostem a životním podmínkám Marie Anny, na jejímž základě bude pak její postava analyzovaná. Je to hluboký pohled na její charakter a pocity. Na konci táto práce ukazuje, že ačkoliv postavy Marie Anny se liší v různých dílech, je vždy něco, co je společné. Klíčová slova Maria Anna Mozart, interpretace postav, současná literatura
Nenaplněné touhy postav ve sbírce povídek Lettipark od Judith Hermannové
Bejčková, Šárka ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Tvrdík, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tematickou interpretací povídek ze sbírky Lettipark od Judith Hermannové, která vyšla v roce 2016, český překlad byl publikován roku 2018. V rámci jednotlivých interpretací budou akcentovány představy, očekávání a sny, které nebyly realizované. Jedná se o nenaplněné touhy jednotlivých povídkových postav. Součástí práce je také zakotvení autorky v literárním životě německé literatury od poloviny 90. let minulého století po současnost. Zohledněna je v práci rovněž recepce prozaičky v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA německá literatura, povídka, touha, Judith Hermannová, analýza postav, tematická interpretace
War-induced xenophobia in David Guterson's Snow Falling on Cedars
Šaldová, Ivona ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
NÁZEV: War-induced xenophobia in David Guterson's Snow Falling on Cedars AUTOR: Ivona Šaldová KATEDRA: Katedra Anglického Jazyka a Literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jakub Ženíšek ABSTRAKT Tato práce se zabývá xenofobií a paranoiou vyvolanou válečným stavem a jejími rysy a dopady na lidské chování v díle Davida Gutersona Sníh padá na cedry. První část vysvětluje rozdíly v jednotlivých pojmech, popisuje unifikační teorie a nastiňuje problematiku dvojí loajality. Druhá část identifikuje prvky xenofobie u jednotlivých postav v Gutersonově díle. Tato analýza se opírá o teoretický základ první části. KLÍČOVÁ SLOVA Americká literatura, Sníh Padá na Cedry, David Guterson, xenofobie, paranoia vyvolaná válečným stavem, nativismus, analýza postav
Analysis of the Main Characters in the Novel "Spieltrieb" by Juli Zeh
MIKLASOVÁ, Tereza
Juli Zeh ist unzweifelhaft eine der wichtigsten und interessantesten gegenwärtigen deutschen Autorinnen, die das Renommee auch im Ausland gewinnt. Sie verbindet in ihren Werken die Fragen der Gegenwart mit den philosophischen Fragen und sie spricht die Leser gleich an mehreren verschiedenen Ebenen. Der Roman ?Spieltrieb? ist keine Ausnahme. Die Autorin stellt hier die Fragen der Freiheit, Schuld, Gewalt und des Rechtes ? und die einzelnen Figuren des Romans beleuchten die Fragen aus den verschiedenen Winkel und Perspektiven. Die Diplomarbeit stellt sich für das Ziel durch die genaue Analyse der Figuren (die Analyse der Namen, der Sprache, der persönlichen Geschichte, der Körperlichkeit und des Charakters der einzelnen Figuren) zu zeigen, wie die Autorin diese Themen ?personalisiert?. Diese Analyse verläuft vor allem durch die Methode close reading, also auf Grund des exakten und kombinatorischen Lesens. Diese eigenen Analysen und Erwägungen ergänzt das schriftliche Interview mit der Autorin. Juli Zeh je bezesporu jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších současných německých autorek, která si získává renomé i v zahraničí. Ve svých dílech spojuje otázky současnosti s tázáním filozofickým a oslovuje tak čtenáře hned na několika různých rovinách. Román ?Spieltrieb? není výjimkou. Nastoluje zde otázky svobody, viny, vůle, násilí a práva ? a jednotlivé postavy románu je osvětlují z různých úhlů a perspektiv. Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím přesné analýzy postav (rozbor jmen, jazyka, osobního příběhu, tělesnosti a povahy jednotlivých postav) ukázat, jak autorka tato témata ?personalizuje?. Tato analýza probíhá především metodou close reading, tedy na základě přesné a kombinatorické četby. Tyto vlastní analýzy a úvahy doplňuje písemné interview s autorkou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.