Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ceramic protection of anti-corrosion layers of 3-glycidyloxypropyl-triethoxysilane on steel
Pokorný, P. ; Prodanović, N. ; Janata, Marek ; Brožek, Vlastimil
There are various variations on the problem of steel reinforcement bond strength in concrete. Along with geometrical considerations, corrosion performance of steels with varying chemical compositions in interaction with variable chemical compositions of concrete are crucial. One approach is to cover steel surfaces with organosilane compounds, which increases the reinforcement resistance to corrosion in both acidic and alkaline conditions but, on the other hand, may weaken the reinforcement bond strength on concrete. The issue is resolved by intentionally forming a thin-walled, highly adhering corundum layer that is highly porous and impregnated with 3-glycidyloxypropyltriethoxysilane. This procedure also includes testing the adhesion properties between the ceramic and the metal and the cement prior to conducting a corrosion test in a chloride environment.
Keramické materiály pro energetiku
Pávek, Vojtěch ; Tofel, Pavel (oponent) ; Drdlík, Daniel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na ověření elektrických vlastností antiferroelektrických keramických materiálů v binárním systému (1-x)(Bi0,5Na0,5)TiO3 – xNaNbO3, x = (0,22 a 0,76). Prášky materiálů se submikronovými částicemi byly úspěšně syntetizovány z prekurzorů a následně tepelně zpracovány pomocí dvou metod slinování, tj. SPS a v konvenční peci za přístupu normální atmosféry. Fázová struktura keramických prášků a slinutých vzorků byla změřena rentgenovou difraktografií a mikrostruktura pozorována skenovacím elektronovým mikroskopem. Na slinutých vzorcích bylo provedeno měření tvrdosti dle Vickerse. Antiferroelektrické vlastnosti zkoumaných materiálů byl potvrzeny měřením dielektrických vlastností, nepovedlo se však dosáhnout vysoké energetické kapacity u žádného ze vzorků. Přesto tyto antiferroelektrické materiály jeví potenciál pro budoucí využití v bezolovnatých keramických uložištích energie.
Výroba a vlastnosti litých keramických jader na bázi etylsilikátu
Bořil, Petr ; Trunec, Martin (oponent) ; Vasková,, Iveta (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na výrobu a vlastnosti litých keramických jader na bázi etylsilikátu. Hlavní motivací je vyvinutí nové technologie litých keramických jader, která by vyřešila nedostatky původní technologie litých keramických jader Shaw a byla rentabilní. Původní technologie Shaw měla nízké manipulační pevnosti jader, což u větších jader vedlo k nutnosti použití ocelových výztuh. Při tomto opatření však stále docházelo k porušení jader vlivem rozdílné teplotní roztažnosti výztuh a keramiky. Experimentální část práce se tedy věnuje možnosti zvýšení manipulační pevnosti litých keramických jader. V jednotlivých etapách je popsán vliv granulometrického složení žáruvzdorného materiálu, přísady vláken, přísady organických látek a penetrace fosforečnany na pevnosti jader. Poznatky dosažené v jednotlivých etapách vedly k vývoji nové technologie litých keramických jader, jejíž vlastnosti jsou popsány v závěrečné kapitole.
Physico-Chemical Characterization of Suspensions Based on Zirconium Oxide for the Use in Stereolithographic Printing Systems
Sokola, Patrik ; Švec, Jiří (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
The presented diploma thesis deals with the optimization and characterization of suspensions with zirconium oxide stabilized by trimolar yttrium (d50 = 300 nm) using Disperbyk – 103 and Disperbyk – 111 reagents. Kinetic stability and appropriate rheological properties are important prerequisites for successful stereolithographic printing. The main goal of the work was to find a suspension suitable for practical 3D applications, to find a correlation between the performed analyses and to confirm the suitability of the prepared suspensions by mechanical tests of high-temperature processed 3D printed bodies. As part of the optical analysis performed using Fourier transform infrared spectrometry (FTIR), it was confirmed that both types of agents are successfully adsorbed on the powder surface. As part of the kinetic stability of suspensions performed using an analytical centrifuge, it was found that the agent Disperbyk - 103 is a suitable candidate for the creation of highly stable ceramic suspensions. Considering the measured and published results, the stability analysis can be considered as a complementary analysis to the traditional analysis for the assessment of suspensions - rheological measurement. Particle size analysis confirmed that Disperbyk - 103 prevents agglomerations in the entire investigated range, while Disperbyk - 111 showed a decreasing trend in mean particle size with increasing agent content. Reagent Disperbyk – 103 showed values of dynamic viscosity suitable for 3D printing of ceramics (0.93 Pa·s) when filled with ceramics (30 vol.%), in contrast to Reagent Disperbyk – 111, which can no longer be considered suitable at the same filling for the preparation of suspensions, due to the higher value of dynamic viscosity (3.09 Pa·s). Stereolithographically printed and high-temperature processed samples for both types of reagents were subjected to mechanical tests, and samples containing the Disperbyk-103 reagent achieved high Vickers hardness (1299–1315 HV), relative density (98.2%) and low defectivity confirmed by scanning electron microscope images, which determined the given agent as a suitable adept for 3D printing. The samples containing Disperbyk – 111 could be assessed as defective already visually, while the defectiveness of the microstructure was also confirmed microscopically. In addition, they achieved lower Vickers hardness (951–1037 HV) and lower values of relative density (92.8%). The greatest contribution of the publication is the provision of a hitherto unpublished view of stability analysis as a useful tool for the assessment of ceramic suspensions.
Syntéza multifázové forsterit–spinelové keramiky s vylepšenými vlastnostmi
Nguyen, Martin ; Keršnerová, Lucie (oponent) ; Nevřivová, Lenka (oponent) ; Vejmelková, Eva (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá syntézou multifázové forsterit–spinelové keramiky s vylepšenými vlastnostmi v porovnání s běžnou forsteritovou keramikou. Cílem práce bylo optimalizovat navržené surovinové směsi v závislosti na technologii výroby a výsledných parametrech především z hlediska fázového složení, mikrostruktury a žárovzdorných vlastností. Výsledky výzkumu prokázaly zlepšení odolnosti proti náhlým změnám teplot a pevnosti v tahu za ohybu v důsledku synergického působení jednotlivých fází z hlediska mikrostruktury. V závěru bylo provedeno ověření aplikovatelnosti vybraných směsí v průmyslu pomocí testování korozní odolnosti vůči několika materiálům.
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Randáková, S. ; Šefců, R. ; Kloužek, J. ; Vokáč, M. ; Kubásek, J.
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Vokáč, M. ; Randáková, S.
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.
Materiálové složení dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Viani, Alberto ; Frankeová, Dita ; Shaikh, Nigar
Cílem průzkumu bylo ověření materiálového složení dlažby a zhodnocení dalšího možného postupu při návrhu a výrobě replik. Odebrané vzorky byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, rentgenové difrakce, rentgenové fluorescenční analýzy a termické analýzy. Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že se jedná o keramickou dlažbu, která svým složením odpovídá vypálené cihlářské hlíně místního původu.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Inveni ipse ubique
Bezarova, Erika ; Vlková, Veronika (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených do (již proběhlé) hry. Práce bude zčásti uchopena na subjektivním a intuitivním principu, a z části na již zavedených fungujících principech týkajících se tarotu a magie. Teoretická část práce přiblíží dílo prostřednictvím popisu objektů a pravidel hry, na které bude založena instalace díla.
Zásahy
Stejskalová, Šárka ; Jezbera, Ladislav (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám krajinou a působením člověka na její proměny. Zaměřuji se na krajinu, do jaké odcházíme, abychom nalezli svoji samotu a klid. Uvědomuji si, že pozorným vnímáním lze odkaz člověka nacházet téměř všude. Ve svém díle kladu důraz na místa, kde se na první dojem nic lidského neodehrává, ale při pozornějším pohledu, je únik od společnosti ve své podstatě téměř nemožný. Na místě zprvu čistě přírodní scenérie nacházím důkazy lidské přítomnosti v různých technických budovách, telefonních drátech, hluku města a dopravních prostředků nebo v řádkování stromů, či ostrých řezech pil a pravidelných stop těžařské či zemědělské techniky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.