Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 384 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova,Linda ; Sventekova,Eva ; Maly, Stanislav ; Dlugos, Ivan
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Realizace zastřešení budovy Koliště 47
Jakubek, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je realizace zastřešení budovy Koliště 47. Tato budova se nachází v centru města Brna. Práce se zabývá řešením realizace krovu částečně vaznicové soustavy s pásovým vikýřem a částečně vazníkové konstrukce. Dále realizací krytiny z falcovaného hliníkového plechu. Obsahem je technická zpráva, širší vztahy dopravních tras, technologické předpisy, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce pro zadanou technologickou etapu a položkový rozpočet.
Risk Analysis of Sample Preparation for Transmission Electron Microscopy
Gálíková, Markéta ; Hrabová, Kristýna (oponent) ; Balgová, Zuzana (vedoucí práce)
This thesis presents a risk analysis of the sample preparation process for transmission electron microscopy with the aim to enhance the occupational health and safety in laboratories employed in sample preparation and analysis. The thesis focuses on identifying potential hazards, evaluating risks, and proposing effective risk mitigation strategies to mitigate or eliminate these risks. The thesis is divided into two main parts, the theoretical which provides information on different sample preparation processes and legislative requirements set by European Union and the Czech Republic, as well as the practical part where the risk analysis is conducted. The methodology of block diagrams, Failure Mode and Effects Analysis and cause-and-effect analysis were incorporated to achieve as much information about the risk-related to sample preparation processes. In addition, the measures were proposed in order to mitigate or possibly eliminate potential risks observed. Some of the proposed risk mitigation measures encompass the use of personal protective equipment, ergonomic considerations, equipment revisions, and guidelines for handling chemical substances. The risk analysis results demonstrate a significant reduction in risk levels, as illustrated by the decrease in the risk priority number, once the proposed measures are implemented. The findings emphasize the importance of integrating risk analysis into the sample preparation process to create a safer working environment.
Stavebně technologické řešení spodní stavby mycí linky vlaků v Havlíčkově Brodě
Švec, Jakub ; Jílek, Jan (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologické řešení spodní stavby mycí linky vlaků v Havlíčkově Brodě. Práce se zabývá technologickými předpisy pro zemní práce a realizací patek. K technologickému předpisu pro zemní práce je zpracován kontrolní a zkušební plán. Časový plán a položkový rozpočet je pro celou spodní stavbu. Dále je zde vypracovaná koordinační situace, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, průvodní zpráva, řešení širších dopravních vztahů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů
Bystričan, Daniel ; Porwisz, Ondřej (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů, který se nachází v obci Dolní Město nedaleko většího města Humpolec na Vysočině. Tato práce obsahuje technickou zprávu na danou technologickou etapu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro technologickou etapu, technologický předpis včetně bilance zdrojů (položkový rozpočet spolu s grafem nasazení pracovníků). Dále obsahem této práce je výkres zařízení staveniště spolu s technickou zprávou a řešením organizace výstavby pro hrubou vrchní stavbu, časový plán pro danou etapu, návrh strojní sestavy včetně porovnání dvou variant a zvolení nejvhodnějšího stroje, kontrolní a zkušební plány a zajištění bezpečnosti práce. V posledním bodě této práce se věnuji ověření přilnavosti a únosnosti spojovacího materiálu, konkrétněji se jedná o polyuretanové lepidlo pro zdění.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - příprava školení pro vedoucí na přírodovědeckém táboře
Maťáková, Jana ; Stratilová Urválková, Eva (vedoucí práce) ; Gajdošová, Veronika (oponent)
Přírodovědecká fakulta UK v Praze spolu s Domem dětí a mládeže Praha 10 každoročně organizuje pobytový a příměstský tábor. Všichni vedoucí tábora musí být před jeho začátkem proškoleni v BOZP, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech účastníků. Dosud byl pro školení používán dočasný materiál, prezentace, která plně nevyhovovala požadavkům vedení tábora. Cílem práce proto bylo vytvořit vhodné didaktické materiály ke školení BOZP pro vedoucí na přírodovědeckých táborech. V teoretické části práce jsou porovnány volně dostupné prezentace na téma BOZP, které se však ukázaly jako nevhodné pro potřebný účel. Praktická část popisuje vzniklé didaktické materiály, které se nacházejí v příloze. Jedná se o příručku, jež je určena primárně pro školicího pracovníka, a dále tři prezentace, které jsou určeny k prezenčnímu školení. Příručka je doprovodným textem k těmto prezentacím, ve kterých jsou informace kvůli přehlednosti napsány stručně.
Vila Park Olomouc, technologická etapa spodní stavby
Hanousková, Lucie ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zpracována na základě poskytnuté projektové dokumentace, která řeší výstavbu devíti bytových domů propojených podzemní garáží. Objekt se nachází v nové rezidenční výstavbě VilaPark Tabulový Vrch, který představuje soubor třípodlažních viladomů. Domy jsou založeny na pilotách prováděných průběžným spirálovým šnekem – technologií CFA. Na piloty navazuje podzemní betonová konstrukce z vodostavebního betonu a nadzemí tvoří monolitická konstrukce zkombinovaná se zdivem. Střecha je řešena jako plochá, nepochůzí. Opláštění budov je provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Práce řeší technologickou etapu spodní stavby. Je zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, technologické předpisy pro zemní práce a pilotáž metodou CFA, návrh strojní sestavy pro celou spodní stavbu, kontrolní a zkušební plány pro zemní práce a pilotáž a bezpečnost práce. Dále práce obsahuje výkaz výměr, položkový rozpočet, časový plán stavby a organizaci výstavby pro spodní stavbu se zařízením staveniště a balance zdrojů.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby objektu sociálních služeb v Jihlavě
Kovařík, Marek ; Ing. Pavel Řihák, Ph.D., Paed. IGIP (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby objektu sociálních služeb v Jihlavě, konkrétně provedení vrchní hrubé stavby. Konstrukci hrubé stavby tvoří nosný železobetonový skelet doplněný o výplňové zdivo. Práce se blíže zaměří na tvorbu rozpočtu a harmonogramu stavby, bude vypracován technologický předpis pro provedení nosných železobetonových konstrukcí a nenosného výplňového zdiva. Součástí bude také řešení organizace výstavby zahrnující trasy dodávek materiálů a strojů, koncept výkresu zařízení staveniště, nebo návrh strojních sestav. Dále se práce zaměří na kvalitativní požadavky stavby, řešení bezpečnosti práce a na závěr nabídne návrh alternativního systému nosné konstrukce z velkoformátových vápenopískových tvárnic.
Bezpečnost práce ve školství
RÁKOSOVÁ, Sarah
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce v prostředí školy. Prostředí školy je velmi specifické a musí zajišťovat bezpečnost nejen zaměstnancům, ale především i žákům. I s ohledem na psychosociální rizika (např.: šikana, kyberšikana atd.). Téma práce bylo zvoleno s ohledem na absolvovanou praxi v organizaci, která BOZP ve školství zajišťuje. Hlavním cílem této práce je zhodnocení současné situace bezpečnosti práce ve školství, případně identifikovat a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení současného stavu. Za účelem dosažení cíle je bakalářská práce rozdělena do několika základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Pro dosažení cílů byla použita dotazníková metoda. Dotazníkový výzkum by sestaven z 24 otázek. Dotazník byl respondentům poskytnut v elektronické podobě přes email. Do dotazníkového šetření se zapojilo 101 respondentů. Po dokončení dotazníkového šetření byla získána data a následně zpracována v programu MS Excel. Provedený výzkum a výsledky tohoto šetření uvedené v praktické části bakalářské práce byly dále využity. Výsledky byly předány inspektorovi bezpečnosti pro kraj Vysočina, který je dále analyzoval a jeho návštěvy škol byly obohaceny o tyto návrhy zlepšení bezpečnosti ve škole či školském zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 384 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.