Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 637 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby komunitního centra Třanovice
Čečotka, Daniele ; Řihák, Pavel (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Tématem mé bakalářské práce bylo zpracování vybraných částí technologického projektu výstavby Komunitního centra v Třanovicích. Blíže jsem se zaměřil na etapu hrubé vrchní stavby. Konstrukci budovy tvoří nosné obvodové zdivo z keramických bloků a polomontovaná stropní konstrukce. Tato práce zahrnuje návrh dopravních tras, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, časový harmonogram vybrané části, položkový rozpočet vybrané části a návrh strojní mechanizace pro danou etapu. Součástí práce je i koncepce zařízení staveniště včetně technické zprávy, podrobný výkaz výměr pro zdivo a soupis materiálu pro popisované technologické předpisy. V závěrečné části práce je prezentován alternativní návrh stropní konstrukce, návrh na přepracování projektové dokumentace dle modulové koordinace a vybrané konstrukční detaily.
Analýza environmentálních a zdravotních rizik ve společnosti Terminal Brno, a.s.
Vyparinová, Marie ; Cibulková, Magda (oponent) ; Balgová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rizik při intermodální dopravě. V úvodní části byly shrnuty teoretické poznatky z oblasti rizikologie a dopravy. Praktická část byla věnována zpracování detailní analýzy rizik zaměřené na oblast životního prostředí a zdraví zaměstnanců společnosti Terminal Brno, a.s. Na zjištěná rizika byla následně navržena vhodná opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.
Provozní dům SNS Dambořice - hrubá spodní stavba
Kocourek, Lukáš ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování stavebně-technologického projektu hrubé spodní stavby provozního domu SNS Dambořice. V rozsahu práce je zahrnuto provádění základů a nosných konstrukcí prvního podlaží zakončených stropem. Obsahem práce je průvodní a technická zpráva, situace stavba se širšímu dopravními vztahy, zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, řešení bezpečnosti a rizik na staveništi, návrh strojních sestav, položkový rozpočet a časový plán
Stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů
Bystričan, Daniel ; Porwisz, Ondřej (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů, který se nachází v obci Dolní Město nedaleko většího města Humpolec na Vysočině. Tato práce obsahuje technickou zprávu na danou technologickou etapu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro technologickou etapu, technologický předpis včetně bilance zdrojů (položkový rozpočet spolu s grafem nasazení pracovníků). Dále obsahem této práce je výkres zařízení staveniště spolu s technickou zprávou a řešením organizace výstavby pro hrubou vrchní stavbu, časový plán pro danou etapu, návrh strojní sestavy včetně porovnání dvou variant a zvolení nejvhodnějšího stroje, kontrolní a zkušební plány a zajištění bezpečnosti práce. V posledním bodě této práce se věnuji ověření přilnavosti a únosnosti spojovacího materiálu, konkrétněji se jedná o polyuretanové lepidlo pro zdění.
Vila Park Olomouc, technologická etapa spodní stavby
Hanousková, Lucie ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zpracována na základě poskytnuté projektové dokumentace, která řeší výstavbu devíti bytových domů propojených podzemní garáží. Objekt se nachází v nové rezidenční výstavbě VilaPark Tabulový Vrch, který představuje soubor třípodlažních viladomů. Domy jsou založeny na pilotách prováděných průběžným spirálovým šnekem – technologií CFA. Na piloty navazuje podzemní betonová konstrukce z vodostavebního betonu a nadzemí tvoří monolitická konstrukce zkombinovaná se zdivem. Střecha je řešena jako plochá, nepochůzí. Opláštění budov je provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Práce řeší technologickou etapu spodní stavby. Je zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, technologické předpisy pro zemní práce a pilotáž metodou CFA, návrh strojní sestavy pro celou spodní stavbu, kontrolní a zkušební plány pro zemní práce a pilotáž a bezpečnost práce. Dále práce obsahuje výkaz výměr, položkový rozpočet, časový plán stavby a organizaci výstavby pro spodní stavbu se zařízením staveniště a balance zdrojů.
Přístavba skladů a šaten ve Frýdku - Místku, hrubá vrchní stavba
Hlinšťák, Filip ; Patloka, Jiří (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění vrchní hrubé stavby přístavby skladů a šaten. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů a předpjatých betonových panelů.
Stavebně technologické řešení nosného systému budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech
Revús, Adam ; Valenta, Michal (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozhodujících nosných konstrukcí budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech. Práce má za cíl najít stavebně - technologické optimum při provádění hlavní stavební výroby. Práce zahrnuje technickou zprávu objektu, technologický předpis, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, položkový rozpočet, časové plánování, kontrolní a zkušební plán a požadavky bezpečnosti práce.
Bytový dům Rakovník, technologická etapa zastřešení
Procházka, Václav ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu zastřešení bytové budovy v Rakovníku. Zabývá se nosnou konstrukcí krovu, izolací podkroví, klempířskými prvky a krytinou. Práce obsahuje technologické předpisy, výkaz výměr, časový plán, výkresy a ostatní technologickou dokumentaci etapy.
Rezidence na Dlouhé - stavebně technologický projekt
Teplý, Tomáš ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt ke stavbě Rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná se o bytový dům se 2 až 4 nadzemními podlažími a suterénem s garážemi. Práce obsahuje časový a finanční plán celé stavby, projekt zařízení staveniště a technologické předpisy pro provádění monolitického železobetonového stropu a provádění zelené střechy včetně kontrolních a zkušebních plánů. Dále je navržena strojní sestava a varianty použití věžového jeřábu či autojeřábu a varianty použití autočerpadla či bádie pro betonáž. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 637 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.