Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akvárium. Výtvarná řada pro 1. stupeň ZŠ
ZELENDOVÁ, Markéta
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu, respektive výtvarné řady s názvem AKVÁRIUM, která byla zrealizována v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se tématu a zpracovává je na základě dostupné literatury. Projektová část diplomové práce se skládá z jedenácti navržených výtvarných lekcí. Dále se věnuje dokumentaci, realizaci a reflektování navržených vyučovacích jednotek. Diplomová práce je doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.
Motocyklisté. Výtvarný projekt pro 2. stupeň ZŠ
FORMANOVÁ, Martina
Diplomová práce s názvem Motocyklisté se soustředila na vytvoření výtvarného projektu pro 2. stupeň základních škol. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována stručnému nástinu technického vývoje motocyklu, dále se zabývá designem a motocyklovými závody. Následující kapitola představuje vybrané české i zahraniční umělce, kteří motocykl jako námět promítli do svých děl. Poslední dvě kapitoly této části se věnují technicistním motivům ve výtvarné výchově a projektovému vyučování. Hlavní cíl spočíval ve vytvoření výtvarného projektu, jenž obsahuje devět lekcí, které jsou popsané v praktické části. Dále tato část zahrnuje přípravu projektu, stručné popsání použitých výtvarných technik a reflexe zrealizovaných lekcí projektu. Diplomovou práci doplňují přílohy, ve kterých se nacházejí reprodukce uměleckých děl k teoretické části, fotodokumentace výtvarného projektu a strukturované přípravy lekcí.
Současná grafika a výtvarná výchova na základní škole
Kopicová, Jiřina ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Špirk, Ivan (oponent)
KOPICOVÁ, Jiřina. Současná grafika a výtvarná výchova na základní škole. Praha, 2011. 115 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova - Pedagogická fakul- ta. Vedoucí diplomové práce Mgr. Linda Arbanová, PhD. Teoretická studie zabývající se problematikou současné volné grafiky. Popisuje hlavní trendy, užívané materiály a techniky. Text zahrnuje komentovaný výběr českých i zahra- ničních autorů ilustrujících hlavní tendence současné grafiky. Didaktická část zahrnuje výzkumnou sondu na téma Vztah žáků ZŠ ke grafice a návrh didaktické řady, vycházející z výsledků výzkumu. Výtvarná část práce obsahuje mou vlastní tvorbu s námětem Čas přírody, zpracovanou kombinovanou technikou digitálního tisku a linorytu.
Projektová výuka výtvarné výchovy pro mentálně postižené - téma "Já"
Vrabcová, Martina ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bakalářská práce zkoumá možnosti projektové metody výuky výtvarné výchovy u osob s mentálním postižením. Teoretická část pojednává o charakteristice mentálně postižených jedinců, jejich výtvarném projevu, speciální výtvarné výchově a artefiletice. Je zde zmíněna i problematika projektové výuky. Praktická část se zabývá samotným projektem, který je částečně zrealizován. Cílem projektu je rozvoj tvořivosti, sebevyjádření a prožitek z výtvarné činnosti. Součástí je i ukázka vzniklých prací se zaznamenanou reflexí. Smyslem projektu nebyl jen vlastní výtvarný projev. Projekt je vedl k sebevyjádření, spolupráci i společné komunikaci. Prostřednictvím kresby mohly vyjádřit své pocity i myšlenky. Dokázaly i nevědomě vyjádřit své cíle a hodnoty. Závěrem bych uvedla, že projektová metoda se dá úspěšně realizovat s mentálně postiženými.
Společná grafika
Kejhová, Tereza ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Velíšek, Martin (oponent)
Tato Diplomová práce se zabývá inovativním pohledem na svět současné grafiky a její role v prostředí českých škol. Zkoumá metodu Společného tisknutí na různých typech školských pracovišť - její didaktická, pedagogická, sociální a psychologická specifika. Získané poznatky ověřuje v autorském projektu "Zahrada a vše co k ní patří". Základní údaje: Kejhová, T.: Společná grafika /Diplomová práce/ Praha 2012 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra Výtvarné výchovy, 123 stran. Klíčová slova: grafický jazyk, grafika, kooperativní vyučování, společný tisk, Výtvarná řada, Výtvarný projekt.
Řeka. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ.\nl (teoreticko - projektová práce)
BEDNÁŘOVÁ, Nikola
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s tématikou "ŘEKA", který byl realizovaný v rámci výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje dané pojmy a zpracovává dostupnou literaturu k tématu. Projektová část diplomové práce se skládá z deseti navržených výtvarných lekcí. Dále se věnuje dokumentaci, realizaci a reflektování navržených metodických listů. Diplomová práce je doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.
Hlavu vzhůru. Výtvarný projekt pro mladší školní věk. (teoreticko - projektová práce)
HAVLÍKOVÁ, Kristýna
Předkládaná teoreticko-projektová diplomová práce se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem Hlavu vzhůru, realizovaného v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Na teoretickou část, jež přináší obecný vhled do problematiky oblohy a oblak ve výtvarném umění a projektového vyučování, navazuje projektová část složená z osmi navržených výtvarných lekcí. Projektová část dále zahrnuje popsané realizace a didaktickou analýzu jednotlivých lekcí. Diplomová práce je také doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.
Les. Výtvarný projekt pro ZUŠ.
ŠPINDLEROVÁ, Andrea
Předkládaná teoreticko - projektová diplomová práce je koncipována jako příspěvek k projektové formě výuky na téma Les, který je určen nejenom pro primární sféru základního uměleckého školství. Jednotlivé části zvoleného tematického celku jsou stručně, ale přehledně, rozvíjeny v teoretické části, která nabízí vhled do problematiky zvoleného tématu ze tří hlavních hledisek přírodovědné, didaktické a umělecké. Ty jsou, dle rozsahových možností studie, doplněny dalšími dílčími stanovisky toho, jak lze nahlížet na danou problematiku. V určitých částech diplomové práce nalezneme i ukázky možných přístupů k dílčím částem projektu, kde jsou uplatněny výtvarné činnosti plošné, prostorové i intermediální. Teoretická část je následována konkrétním výtvarným projektem, který tvoří soubor osmi ukázek výtvarných činností a aktivit. Celou práci doplňují obrazové přílohy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.