Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi
Luštický, Martin ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název práce: Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi Cíle: Cílem této práce je porovnat energetickou náročnost chůze, chůze s mírným a zvýrazněným úsilím práce paží. Metody: Na běhacím koberci jsme testovali 14 mužů ve věku 24,1 ± 1,8 let s tělesnou hmotností 74,3 ± 6,4 kg a výškou 179,1 ± 5,4 cm. Pro posouzení vlivu zapojení paží a sklonu na energetickou náročnost chůze s holemi jsme využili nepřímou kalorimetrii. Základní hodnocení bylo provedeno deskriptivní statistikou. Významnost rozdílů mezi jednotlivými typy chůze byla zjišťována analýzou rozptylu s opakovaným měřením (2x3), se dvěma vnitroskupinovými faktory - sklon, typ chůze. Za významné byly považovány rozdíly na hladině alfa ≤ 0,05. Výsledky: Byl zaznamenán významný nárůst energetické náročnosti chůze s holemi se zvýrazněným úsilím práce paží 39,60 ± 3,65 kJ.min-1 respektive 58,79 ± 4,63 kJ.min-1 ve sklonu 10 % v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) i s chůzí s holemi s mírným úsilím práce paží (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ). Zvýšení energetické náročnosti chůze s holemi s mírným úsilím práce paží na rovině a ve sklonu 10 % (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ) v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) nedosáhlo významného rozdílu....
Arms and equestrian equipment in the 8th−10th-century Central Europe. Arms as artefacts and grave goods in the Moravian Slavs and their neighbours
Poláček, Lumír ; Kouřil, Pavel
This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment.
Obchod se zbraněmi po roce 2000
Neshoda, Jakub ; Eichler, Jan (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá obchodem a transfery zbraní v období 2001 až 2015. Hlavním cílem této bakalářské práce je zformulování možného vývoje trhu se zbraněmi na základě vývoje ve zkoumaném období. K tomuto cíli se práce věnuje v prvních dvou kapitolách nejvýznamnějším aktérům trhu se zbraněmi a předpokládaným důvodům, které vytvářejí poptávku u největších odběratelů. V poslední kapitole je nastíněn možný budoucí vývoj trhu se zbraněmi na základě popsaných skutečností.
Vztahy Číny a Izraele v kontextu transferů zbraní a technologií
Fridrichová, Hana ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Machoň, Miloslav (oponent)
Tato práce se zabývá bilaterálními vztahy Čínské lidové republiky a Státu Izrael. Cílem práce je odpovědět na otázku jak transfery zbraní a technologií tyto vztahy ovlivňují. Tuto otázku budeme řešit na pozadí dvou přerušených obchodů na dodávku vojenského materiálu Číně, a to konkrétně systému AWACS Phalcon a modernizace bezpilotních letadel Harpy. Po provedení analýzy bylo zjištěno, že přerušení kontraktů vedlo ke krátkodobému ochlazení vzájemných vztahů a způsobilo, že Izrael přerušil dodávky veškerých zbraní Číně.
Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi
Luštický, Martin ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název práce: Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi Cíle: Cílem této práce je porovnat energetickou náročnost chůze, chůze s mírným a zvýrazněným úsilím práce paží. Metody: Na běhacím koberci jsme testovali 14 mužů ve věku 24,1 ± 1,8 let s tělesnou hmotností 74,3 ± 6,4 kg a výškou 179,1 ± 5,4 cm. Pro posouzení vlivu zapojení paží a sklonu na energetickou náročnost chůze s holemi jsme využili nepřímou kalorimetrii. Základní hodnocení bylo provedeno deskriptivní statistikou. Významnost rozdílů mezi jednotlivými typy chůze byla zjišťována analýzou rozptylu s opakovaným měřením (2x3), se dvěma vnitroskupinovými faktory - sklon, typ chůze. Za významné byly považovány rozdíly na hladině alfa ≤ 0,05. Výsledky: Byl zaznamenán významný nárůst energetické náročnosti chůze s holemi se zvýrazněným úsilím práce paží 39,60 ± 3,65 kJ.min-1 respektive 58,79 ± 4,63 kJ.min-1 ve sklonu 10 % v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) i s chůzí s holemi s mírným úsilím práce paží (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ). Zvýšení energetické náročnosti chůze s holemi s mírným úsilím práce paží na rovině a ve sklonu 10 % (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ) v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) nedosáhlo významného rozdílu....
Zbrojení v meziválečném Československu z hlediska hospodářské politiky
Pěchová, Hana ; Strecker, Ondřej (vedoucí práce) ; Seifert, Jan (oponent)
Práce ukazuje, jak důležitým fenoménem se zbrojení v průběhu velmi krátkého období z ekonomického hlediska stalo a k jakým interakcím díky němu v hospodářství docházelo. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány dopady nejdůležitějších událostí první republiky na vývoj zbrojního průmyslu a spojení Ministerstva národní obrany a československých zbrojních podniků. Zvláštní pozornost je pak věnována otázce zbrojního exportu a pokusu o stanovení určité míry vzájemné interakce exportu zbraní a národního hospodářství. A to zvláště po té, kdy se začala naplno projevovat hrozba nového celosvětového konfliktu a vyvstala tak otázka, zda preferovat větší zásobu zbraní, munice a vojenského vybavení za cenu ztráty devizových příjmů, či naopak.
International arms trade in the context of global financial crisis
Rothová, Alica ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Hlavsová, Aneta (oponent)
Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod se zbraněmi v 21. století v souvislosti s globální finanční krizí v letech 2007-2009. První část je zaměřena na základní pojmy, principy a současnou regulaci se stručným popisem vývoje obchodu v pozdním 20. století. Ve druhé kapitole vysvětluje původ, průběh a důsledky přijatých protikrizových opatření. Třetí kapitola popisuje vývoj během krize v USA, Velké Británii, Indii a Saúdské Arábie.
Evaluace investičního projektu
Vepřek, Tomáš ; Ing.Zdeněk Pospíšil (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá připravovaným investičním projektem existující výrobní firmy. Posuzuje výhodnost uvažované investice na základě využití metod hodnocení efektivnosti investic. Práce také využívá analýzu finančního zdraví podniku. Ta má za úkol vyhodnotit, zda je analyzovaná společnost připravena na plánovanou investici. V závěru práce jsou vyhodnoceny jednotlivé metody, na jejichž základě je podniku doporučen další postup.
Competitive Intelligence
Pleško, Tomáš ; Sojka, Erich (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Diplomová práce „Competitive Intelligence“ pojednává o využití metod konkurenčního zpravodajství na případu konkrétní firmy. Po definování základních termínů a principů konkurenčního zpravodajství, provedeme analýzu situace firmy a navrhneme konkrétní postupy jak krizovou situaci řešit. K analýze použijeme údaje poskytnuté jak firmou samotnou, tak i z veřejně dostupných zdrojů informací. V práci se dále věnujeme implementaci metod konkurenčního zpravodajství do rozhodovacích mechanismů společnosti s přihlédnutím k budoucímu vývoji na daném trhu. Na stránkách této práce čtenářům objasníme fáze, kterými musí podnik při zavádění CI metod projít. Dále se budeme věnovat i informačním zdrojům a postupům, které mohou být pro danou problematiku zcela zásadní.
Analýza pracovního prostoru Delta robotu
Kočan, Michal ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat pracovní prostor Delta robotu v závislosti na počtu a délce jeho ramen. Úvod práce je zaměřen na obecný popis problematiky v podobě rešerše. V další části je řešení kinematických problémů. Další část je věnována propojení NI LabVIEW se SolidWorks. Pomocí propojení NI LabVIEW s aktivním modulem SoftMotion a rozhraní SolidWorks byla provedena simulace pohybů Delta robotu v prostoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: