Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
TVORBA STRATEGICKÝCH ALIANCÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Stojanová, Hana ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Ve své práci Tvorba strategických aliancí v oblasti IT se zabývám strategickými aliancemi, a dalšími formami partnerství v segmentu informačních a komunikačních technologií. Strategické aliance se v posledních desetiletích staly významným faktorem, ovlivňujícím chování firem, jejich konkurenceschopnost, přístup i ovládání nových trhů, volbu obchodní strategie i formu marketingové komunikace. Společnosti v současné době volí mezi dvěma základními formami chování a to mezi volbou nezávislé strategie konkurenčního boje nebo strategií zaměřenou na spolupráci ve formě strategických aliancí. Otázky, kterými se ve své práci zabývám, vymezují vývoj tvorby strategických aliancí, definují příčiny a důvody jejich vzniku i stávající stav v této oblasti, charakterizují různé typy a formy alianční spolupráce, vymezují úlohu a přínos strategického partnerství i problémy s jejich aplikací spojené. Ve své práci se zaměřuji na splnění dvou základních cílů poznávacího a tvůrčího, a především na potvrzení, nebo vyvrácení formulovaných hypotéz. V rámci poznávacího cíle řeším analýzu problematiky tvorby strategických aliancí nadnárodních ICT společností a zobecnění této problematiky. V rámci druhého tvůrčího cíle se zaměřuji na navržení metody tvorby strategické aliance. Formulované hypotézy, jejichž potvrzením nebo naopak vyvrácením se v práci zejména zabývám, se týkají otázek zda je možné definovat nástroje a faktory úspěchu strategického partnerství?, zda je možné určit základní principy strategické spolupráce?, zda je možné vytvořit jednoduše aplikovatelnou a přitom efektivní metodu tvorby strategické aliance.
Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu
Lýsková, Jana ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického efektu u mateřské společnosti a konsolidačního celku. Na základě analýzy těchto ukazatelů je zhodnoceno, zda je dosahováno synergického efektu.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
Audová, Petra ; Polanská, Hana (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě teoretických východisek týkajících se rozhodování investorů o kapitálovém vstupu do společnosti jsou pak vybrány dvě významné slabé stránky, jejichž řešení je obsahem návrhové části práce. Konkrétně se jedná o změny v oblasti oceňování majetku a zkvalitnění personálního řízení společnosti.
Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu
Babáčková, Markéta ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení synergického efektu. Synergické efekty jsou sledovány v porovnání konsolidačního celku a mateřské společnosti v několika zvolených oblastech. Dle analýzy navržených ukazatelů je zhodnoceno, zda konsolidační celek dosáhl synergického efektu.
Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví
Gürtlerová, Lucie ; PhD, Zdráhal Ivo, (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice sledování existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů na území České republiky. Cílem práce je posouzení existence pozitivních finančních synergických efektů u subjektů působících v oblasti zemědělství. Vyhodnocení vlivu těchto efektů je provedeno na základě analýzy hodnot vybraných ekonomických ukazatelů mateřského podniku a konsolidačního celku.
Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně
Kolařík, Jan ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků se zaměřením na změnu územního plánu, tak část finanční, která v projektové rozvaze určila odhad nákladů a výnosů a potenciální zisk investora při realizaci projektu. Hlavním výsledkem této práce je odpověď na otázku zda realizovat developerský projekt na předmětných pozemcích a odhad budoucí hodnoty pozemků a projektu. Diplomová práce \uv{Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně} je užitečná pro všechny, kteří potřebují odhadnout potenciál pozemku pro realizaci projektu za účelem zisku.
Fúze dceřiných obchodních společností
Kohoutek, Tomáš ; Běhal, Jiří (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část představuje mateřskou společnost a dceřiné společnosti, které byly mateřskou společností navrženy k fúzím, a dále možnosti majetkových přeměn umožněných obchodním zákoníkem. V druhé části jsou analyzovány proveditelnosti fúzí, možné varianty a je vysvětlena právní úprava zvoleného způsobu přeměny, a to převzetí jmění. Poslední část obsahuje projekt sloučení dceřiných společností včetně harmonogramu, smlouvy o převzetí jmění a souvisejících dokumentů.
Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu
Skopalová, Lucie ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v různých oblastech. Z teoretických předpokladů byli navrženi finanční ukazatelé, pomocí nichž bude zjišťováno, zda dochází k synergickému efektu u vybraných konsolidujících celků.
Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů
Zemková, Jana ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou synergických efektů. V úvodních kapitolách je základní charakteristika přeměn společností a konsolidované účetní závěrky. Dále je věnována pozornost ukazatelům vhodným ke sledování synergických efektů. V následujících kapitolách je práce zaměřena na hodnocení synergických efektů ve vybraných společnostech.
Fúze dceřiných obchodních společností
Krýsa, Pavel ; Kružík, Milan (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou fúzování obchodních společností ve větší ekonomické celky. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky uspořádány, aby poskytly čtenáři komplexní pohled na vývoj, problematiku a realizaci fúzí obchodních společností. Práce pojednává o typech a způsobech provádění fúzí, motivech, které vedou společnosti k přeměnám a v neposlední řadě o právní úpravě provádění fúzí. V další části jsou analyzovány společnosti, které jsou předmětem fúze sloučením, jejich charakteristiky a také je analyzován plán provedení fúze a následně zpracován harmonogram fúze včetně projektu fúze obchodních společností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.