Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Začlenění a aktivizace osob starších 65 let do společenského dění v Písku
VLACHOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá začleněním a aktivizací osob straších 65 let do společenského dění v Písku. Cílem bakalářské práce je zjistit jaké služby a aktivity město Písek zajišťuje k začlenění osob starších 65 let do společnosti. K zjištění cíle jsou použity čtyři výzkumné otázky. Bakalářské práce je členěna na dvě části. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutí, změnami ve stáří, sociální integrací ve stáří a aktivizací seniorů. Pro praktickou část je zvolen kvalitativní výzkum, metoda dotazování a analýzy. Jako technika je zvolen polostrukturovaný rozhovor a rešerše dokumentů. Výzkumné části se účastnilo sedm informantů. Z výsledků vyplývá, že služby a aktivity, které jsou seniorům poskytovány, jsou velmi rozmanité. Mezi služby a aktivity, které slouží k aktivizaci a začlenění seniorů do společnosti můžeme zařadit sociálně - aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služby Senior Pointu zaměřené na aktivizaci a zlepšení života seniorů, dále služby pro seniory od Červeného kříže a informační, vzdělávací a kulturní služby pro seniory od Městské knihovny. Celkem služby a aktivity na území města Písek poskytuje 14 poskytovatelů. Tato bakalářská práce by mohla posloužit, jako přehled o službách a aktivitách, které se nacházejí ve městě Písek, a to jak pro samotné seniory, tak pro širokou veřejnost. Dále by mohla sloužit poskytovatelům sociálních služeb pro seniory, aby zjistili, o jaké služby a aktivity mají senioři ve městě Písek zájem a zda jsou o nich dostatečně informováni. Také by tato bakalářská práce mohla být využita pro studenty a další pracovníky sociálních oborů.
Sociální práce s lidmi s Alzheimerovou chorobou
ŠIMEČKOVÁ, Veronika
Práce si klade za cíl teoreticky popsat sociální práci v kontextu péče o lidi s Alzheimerovou chorobou primárně v domácím prostředí a poukázat na specifika, která s sebou práce s touto cílovou skupinou přináší. V práci je charakterizována Alzheimerova choroba tak, jak je to podchyceno v odborné literatuře. Dále je popsána péče o nemocného v domácím prostředí, specifika komunikace s nemocným a zátěž pečujícího. V práci je uvedeno, jaké jsou možnosti pomoci a podpory ze strany sociální práce vůči nemocnému i pečující osobě a teoreticky popsány možnosti nefarmakologické léčby.
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Aktivizace seniorů v systému sociálních služeb
Křivánková, Olga ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Kravciv Janečková, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v systému sociálních služeb. Zaměřuje se na problémy při poskytování aktivizačních služeb z pohledu jejich poskytovatelů. Klíčovým cílem práce je zjistit a identifikovat hlavní problémy neboli slabé stránky, na které se vážou silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory na příkladu Ústeckého kraje. Tato problematika je v práci zkoumána na základě výzkumných rozhovorů s poskytovateli aktivizačních služeb pro seniory, dále rozhovorů se dvěma experty na lokální a krajské úrovni. Tato data jsou srovnávána a propojována s daty z příslušných veřejně politických dokumentů věnujících se oblasti kraje a také dokumentů věnujících se obecně této problematice na národní úrovni. Tato práce se opírá o teoretická a hodnotová východiska, konkrétně se jedná o kvalitu života, aktivní stárnutí, veřejně politický cyklus se zaměřením na fázi evaluace a způsoby aktivizace seniorů. Výsledky z oblasti Ústeckého kraje přehledně shrnuje SWOT analýza, tudíž nalézá nejen mezery při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory, ale do kontrastu jsou postaveny i nalezené silné stránky spolu s hrozbami a příležitostmi při poskytování těchto služeb. Problémy při poskytování jsou shledávány především v nezájmu seniorů o tento...
Aktivizační programy v sociálních zařízeních pro seniory
Volfová, Alena ; Dragomirecká, Eva (oponent) ; Kodymová, Pavla (oponent)
Rigorózní práce volně navazuje a rozšiřuje autorčinu diplomovou práci zaměřenou na aktivizaci a edukaci seniorů v sociálních zařízeních. Úvodní část práce je věnována teoretickému ukotvení problematiky procesu stárnutí, mapuje sociální služby pro seniory v České republice a mechanismus kontroly jejich kvality; dále se dotýká politické strategie vůči stárnutí obyvatel u nás i v evropském měřítku. Těžištěm rigorózní práce je kapitola pojednávající o aktivizaci starých lidí v sociálních zařízeních, popsány jsou nejčastěji využívané techniky práce se seniory. Nejvíce prostoru je věnováno zooterapii, jelikož úzce souvisí s autorčiným výzkumem v rámci pobytových sociálních zařízení pro seniory v České republice. Zde poskytované služby mají charakter zdravotní a sociální péče, včetně zmiňované aktivizace. Autorka za velice důležité pokládá efektivní edukačně-aktivizační programy využívající terapeuticky přínosného vlivu přírodního prostředí a zvířat. Druhá část rigorózní práce je praktická. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv mají zvířata na seniory v pobytových zařízeních, případně na ošetřující personál a jaké jsou nejčastější překážky v zavádění zooterapie do praxe ústavních zařízení. Souběžně proběhl průzkum mezi samotnými seniory s cílem zjistit, co jim přítomnost zvířete přináší. Všichni oslovení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.