Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace procesů ve službách
Illek, Adam ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci procesů v hotelových službách. Řešení je zaměřeno na procesy související s ubytováním a zabezpečované recepcí hotelu, které vedou k odstranění rutinních činností, eliminace duplicit dat v dokumentech a jejich digitalizace. Práce je rozdělena na tři části, které se věnují teoretickému vymezení, analýze a zlepšení procesu.
Vinařství Lahofer Dobšice
Javorský, Tomáš ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby. Svažitý pozemek se nachází na jižním svahu stávajících vinic a je lichoběžníkového tvaru. Zadání stavebního programu výrobní části s roční produkcí až 1 000 000 lahví ročně, ke které je přidružená část veřejně-správní obsahující administrativu firmy, dále restaurace se zázemím a ubytovací zařízení pro hosty značně ovlivnila velikost a samotný návrh stavby. Základní myšlenkou bylo vytvoření kompaktního monobloku, který je po délce rozdělený na výrobní část otočenou k silnici a veřejně správní část s výhledem do vinohradu a zároveň výrobních prostor po celé délce tohoto traktu. Druhé podlaží této části bylo vysunuto z hlavního objemu a vytvořilo tak terasu nad vinicemi po celé délce budovy, pod niž je kryté parkování pro automobily. Hmota výrobní částí byla prolomena na 9 postupně se deformujících sedlových střech s hřebenovým prosvětlením, které tak navazují na plochou střechu nevýrobní části objektu. Tímto byl v pohledu vytvořen motiv navazujících sedlových střech typický u staré vesnické zástavby a vinných sklepů na Jižní Moravě. Hmota objektu byla dotvořena venkovními schodišti z perforovaného plechu s motivem převzatým z místního lidového kroje. Schodiště a ostatní kovové prvky jsou kontrastní k dřevu v užitné části a betonové trvanlivé fasádě objektu.
Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení
Možná, Pavlína ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce "Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení" je zpracována ve formě projektové dokumentace zdravotně technických instalací dle platných předpisů. Řešený objekt je pětipodlažní, nepodsklepený. V přízemí se nachází restaurace a relaxační část hotelu, ve zbylých podlažích jsou pokoje pro hosty s 75 lůžky. Jeden pokoj je řešen jako bezbariérový. Objekt se nachází mimo městskou zástavbu bez možnosti napojení na veřejné inženýrské sítě. Práce je zaměřena na návrh zdravotně technických instalací hotelu a předkládá dvě varianty možného řešení pro odvádění odpadních vod z budovy. Zásobování budovy vodou je zajištěno z vrtané studny a navržené čerpací techniky.
Školící centrum
Šibal, Jan ; Rychnovský, Václav (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce „Školící centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je situován v Babicích nad Svitavou. Objekt je rozdělen do několika zón, které zajišťují návštěvníkům veškerý komfort. Součástí centra je i ubytovací zázemí s restauračním prostorem a relaxační částí. Jedná se o zděnou stavbu zatřesenou plochou střechou, která je rozdělena do čtyř užitných podlaží. Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů. Součástí projektu je i specializace v daném oboru.
Dopad COVID-19 na ubytovací služby
MALÁTOVÁ, Tereza
Dne 31. prosince 2019 byl v Číně zaznamenán první případ nákazy koronavirem, který se začal šířit do celého světa. Tato práce se zaměřuje na zkoumání dopadů, které měla pandemie COVID-19 na sektor ubytování. Teoretická část představuje literární rešerši, která je zaměřena na cestovní ruch, ubytovací služby a zařízení, pandemii COVID-19, vládní opatření a kompenzační programy. Praktická část se zaměřuje na dopady pandemie COVID-19 na oblast ubytovacích služeb, které jsou zkoumány prostřednictvím dotazníkového šetření mezi provozovateli ubytovacích zařízení v určitém regionu a analýzy dopadů na konkrétní ubytovací zařízení. Závěr práce představuje návrhy a doporučení pro ubytovací zařízení související s pandemií COVID-19.
Analýza současných ubytovacích zařízení na Třeboňsku
ŠVEPEŠOVÁ, Ivona
Bakalářská práce se zabývá analýzou současných ubytovacích zařízení na Třeboňsku. Zaměřuje se na jejich kategorizaci a charakteristiku. Součástí práce jsou mapy vytvořené v aplikaci ArcMap, SWOT analýza a možná doporučení pro podnikatelskou sféru v oblasti ubytovacích služeb.
Optimalizace procesů ve službách
Illek, Adam ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci procesů v hotelových službách. Řešení je zaměřeno na procesy související s ubytováním a zabezpečované recepcí hotelu, které vedou k odstranění rutinních činností, eliminace duplicit dat v dokumentech a jejich digitalizace. Práce je rozdělena na tři části, které se věnují teoretickému vymezení, analýze a zlepšení procesu.
Využití mystery shoppingu jako nástroje hodnocení procesů poskytování služeb ve vybraných ubytovacích zařízeních
KOČOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá analýzou a problémy využívání mystery shoppingu ve vybraných ubytovacích zařízeních. Cílem bylo navrhnout možnosti efektivnějšího využití mystery shoppingu jako nástroje hodnocení procesů služeb ve vybraných ubytovacích zařízeních.
Cestovní ruch ve vybraném regionu Skotska
Šrámková, Adéla ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit a zhodnotit stav cestovního ruchu ve vybrané oblasti Skotska. Soustřeďuje se hlavně na příjezdový cestovní ruch. Práce je zaměřena na charakteristiku ubytovacích zařízení, jejich klasifikaci a kategorizaci. Teoretická část obsahuje charakteristiku celého Skotska obecně, popisuje předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a uvádí některé organizace působící v cestovním ruchu. V teoretické části je také popsán vybraný region a jeho atraktivity. Dále byly zpracovány různé statistiky týkající se celé země i vybrané oblasti. Pomocí metody strukturovaného rozhovoru byla analyzována tři ubytovací zařízení v určité lokalitě. Rozhovory posloužily k bližšímu poznání místních ubytovacích zařízení a k identifikaci výhod i problémů v cestovním ruchu oblasti. Díky komparaci statistických údajů a vlastnímu výzkumu mohl být zhodnocen stav cestovního ruchu.
Ubytovací zařízení zaměřená na specifickou klientelu (rodiny s dětmi, cyklisty)
Kroulíková, Lucie ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Kvítková, Zuzana (oponent)
Cílem bakalářské práce je charakteristika ubytovacích zařízení zaměřených na specifickou klientelu (rodiny s dětmi, cyklisty) a jejich analýza. Teoretická část práce se zabývá problematikou ubytovacích zařízení a služeb, charakteristikou hlavních segmentů účastníků cestovního ruchu, specifickými požadavky rodin s dětmi a cyklistů na ubytovací zařízení a příklady dobré praxe ubytovacích zařízení orientovaných na rodiny s dětmi a cyklisty ve vybraných zemích Evropské Unie. Praktická část představuje analýzu certifikovaných ubytovacích zařízení zaměřených na rodiny s dětmi a cyklisty na českém trhu. V závěrečné kapitole práce jsou uvedena doporučení autorky na zlepšení kvality služeb ubytovacích zařízení pro jejich budoucí rozvoj a návrhy na lepší propagaci ubytovacích zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.