Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Experimental evaluation of aluminothermic welds
Zeman, L. ; Valach, J. ; Zlámal, P. ; Krčmářová, N. ; Koudelková, Veronika ; Zeman, J.
The article presents a study of the mechanical processes occurring during the aluminother-mic reaction using experimental methods (strain gauges, digital image correlation, thermography,scanning electron microscopy, profilometry). The aluminothermic reaction is a highly efficient weldingmethod due to its exothermic behaviour, however, it places considerable demands not only on thewelding technique, but also on the capabilities of the experimental methods used - these limitationsare also discussed in the article. The aluminothermic reaction is associated with the formation of alocalised heat source with a time evolution dictated by the technological procedure, which manifestsitself in heat propagation to the surrounding weld material. The unequal evolution of the temperaturefield is the fundamental cause of the appearance of the heat affected zone or local deformations orsurface curvature, which was the focus of the experimental methods deployed above and the results ofwhich are shown in the article.
Registration of ion and electron images from DualBeam microscope
Oreničová, Jaroslava ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Králík, Martin (vedoucí práce)
In recent years, electron microscopy has expanded in the imaging of materials and biological samples. This work deals with the mutual registration of the image in the DualBeam electron microscope. This diploma thesis aims to find a suitable algorithm for electron and ion image registration by comparing different algorithms. Those are SIFT, SURF and AKAZE detectors and descriptors, created in the Python programming language using the OpenCV library. They are tested under different conditions of imaging non-biological, mostly metal materials but also biological samples with a different rotation, scale and used samples. The input parameters of these algorithms are compared with each other to achieve optimal input settings for individual groups of tested data. Each of the detectors is specific when used on different types of samples. Thus, it is necessary to choose a compromise in the application of individual detectors and descriptors concerning the application and the chosen type of samples. Based on testing, the use of individual detectors and descriptors is as follows: SURF for metal samples at a mutual angle of 0 ° for imaging with electron and ion beams and for pairing biological samples. AKAZE works best when pairing mutually tilted metal samples. SIFT works best when pairing images displayed by a single beam.
Snímání a vizualizace nečistot ve výrobních procesech pomocí přístroje Recognoil 2W
Řezníček, Lukáš ; Bača, Petr (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá snímáním a vizualizací nečistot ve výrobních procesech a na povrchu DPS pomocí přístroje Recognoil 2W. Je popsán princip funkce přístroje Recognoil 2W a také další metody a možnosti, jak snímání nečistot probíhá. Metody přípravy povrchu a technologické procesy zpracování, kde je kladen důraz na čistotu povrchu. V závěru práce jsou zpracovány technologické procesy závislé na čistotě povrchu a analýza čistoty povrchu DPS metodou ROSE.
Integration of laser ablation into the workflows of FIB-SEM systems
Valenta, Jakub ; Adámek, Martin (oponent) ; Búran, Martin (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to verify the influence of different settings of a laser ablation system parametres on different types of microelectronic materials. The goal of the thesis is to describe the purpose of physical failure analysis in these structures and the method of how to solve them. The principles of the machining and imaging devices' functionality at the level of micro- or nanometer-sized structures are solved in this work. The subject of investigation is mainly the operational difference between ion beam and laser beam machining processes and its integration into the area of quality assurance. It is about the connection of laser devices with systems of ion and electron beams. The work also describes the results of experiments during which the analysis of defects of selected structures was carried out.
Konstrukce oddělovacího ventilu trysky pro rastrovací elektronový mikroskop
Hoffman, Petr ; Navrátil, Václav (oponent) ; Foltýnová, Dana (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a následná konstrukce vakuového oddělovacího ventilu pro rastrovací elektronový mikroskop. V úvodu práce jsou popsány funkce oddělovacího ventilu. Funkce rastrovacího elektronového mikroskopu je popsána v přehledu současného stavu poznání. Následují tři koncepční návrhy ventilu, jejich popis, výhody a nevýhody. Na základě porovnání bylo vybráno nejvhodnější řešení. V práci je dále proveden silový rozbor zvolené varianty. V závěru práce je navržena celá konstrukce a zpracovaná výkresová dokumentace ventilu.
Výroba a charakterizace plazmonických antén na zvolené tenké vrstvě s cílem získat zesílenou absorbci díky přítomnosti silné vazby
Vodička, Martin ; Kepič, Peter (oponent) ; Liška, Jiří (vedoucí práce)
Systémy se silnou vazbou nabízí mnoho významných aplikací v různých oblastech, například fotonice, chemii, nelineární optice a dalších. Tato bakalářká práce je zaměřena na výrobu kovových plazmonických struktur vhodných pro vznik silné vazby mezi lokalizovanými povrchovými plazmony antén a fonony tenké vrstvy hexagonálního nitridu boru (hBN) v infračervené oblasti. V případě navození silné vazby by mělo dojít ke zvýšení absorpce, díky které lze tento systém použít na výrobu detektoru infračerveného záření, tzv. mikrobolometru. Práce shrnuje důležité poznatky z teorie elektromagnetického pole, popisuje vznik silné vazby z pohledu klasické fyziky a uvádí příklady systémů se silnou vazbou. Dále je teoreticky popsán vznik povrchových plazmonových polaritonů a lokalizovaných povrchových plazmonů (LPP). V práci jsou popsány plazmonické antény, jejich výroba, aplikace a fyzikální vlastnosti hBN. V rámci praktické části byla realizována výroba plazmonických antén pod nebo na tenké vrstvě hBN. Vyrobené vzorky byly charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem a spektrální odezva byla změřena infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Ve spektrech byla potvrzena absorpce hBN na 7,3 m a naměřena další minima propustnosti odpovídající přítomnosti antén. Přítomnost silné vazby mezi LPP antén a fonony nativní vrstvy SiO2 byla pravděpodobně pozorována. Zdali došlo k silné vazbě mezi LPP antén a fonony hBN nelze ze získaných výsledků usuzovat.
Piezoelektrické nanovlákenné materiály pro nositelnou elektroniku
Frolíková, Štěpánka ; Škarvada, Pavel (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem výrobních parametrů na morfologii PVDF nanovláken vyrobených elektrostatickým zvlákňováním. Nanovlákna jsou obecně velmi využívaný materiál, mohou mít i piezoelektrické vlastnosti, což jim přináší specifické spektrum využití, např. v biosenzorech. Výroba nanovláken byla realizována pomocí elektrostatického zvlákňování. Ke zkoumání morfologie a povrchových vlastností se využíval rastrovací elektronový mikroskop. Cílem práce je porovnat vlastností PVDF nanovláken vyrobených za různého nastavení výrobních parametrů.
Study on biotechnological potential of thermophilic gram-positive bacterium Brevibacillus sp. Bz
Filimonova, Anastasiia ; Obruča, Stanislav (oponent) ; Pernicová, Iva (vedoucí práce)
The subject of the Master’s theses is to study the biotechnological potential of the thermophilic Gram-positive bacterium Brevibacillus borstelensis BZ. The theoretical part contains a general characterization of thermophilic organisms and their derived thermozymes, and describes their adaptive molecular mechanisms in protein thermostability. The final part of the theoretical part focuses on biodegradation of waste substrates, biobased and fossil-based polymers. The first experimental part deals with the production of hydrolytic enzymes on various original sources and waste substrates. Brevibacillus borstelensis BZ is reputed to be a highly promising source of thermostable enzymes, namely xylanases and cellulases, due to its high enzymatic production on original sources. Secondly, the strain BZ was capable of producing a thermostable hydrolytic enzyme on waste substrates. On these substrates, a selected strain preferably produces xylanases. As a consequence, thermostable xylanase has gained a special attention, and, subsequently, it was assayed for the identification of its optimal pH and temperature. The final part of the experimental work discovers the biodegradation capacity of Brevibacillus borstelensis BZ toward selected biobased and fossil-based polymers. The strain BZ provided new insight into biodegradation of polyethylene terephthalate (PET), amorphous fraction of polylactic acid (PLA), semicrystalline PLA, and polyhydroxyalkanoates (PHA). Scanning electron microscope (SEM) observations confirmed an occurrence of roughness surface, the presence of grooves, and an utter penetration of the bacterium through the PET film. Regarding biobased polymers, PHA granules treated with the strain BZ were completely degraded. By studying the surface morphology of both types of PLA, the results indicated a clear deterioration of the structure and the presence of pits and cracks on the surfaces.
Stav dorsoabdominálních pachových žláz u imag ploštic taxonu Pentatomomorpha (Heteroptera)
Křížková, Petra ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Existence dorsoabdominálních pachových žláz (DAGs) larev společně s výskytem metathorakálních pachových žláz u imag je jedním z důležitých autapomorfních znaků taxonu Heteroptera v rámci hmyzu. U některých druhů tohoto taxonu perzistují DAGs do dospělosti. Zástupci infrařádu Pentatomomorpha patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. Diplomová práce si klade následující cíle: shromáždit poznatky o perzistujících DAGs u imag vybraných reprezentativních zástupců důležitých čeledí taxonu Pentatomomorpha; studovat a srovnat stav DAGs u nejstarších larválních instarů a imag; přispět k objasnění nakolik je při zjišťování perzistence DAGs průkazná přítomnost ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek žláz v intimě rezervoárů. Ke studiu byly použity stereoskopický, optický a skenovací elektronový mikroskop. Klíčová slova: Pentatomomorpha, Heteroptera, dorsoabdominální pachové žlázy, ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek, larvy pátého instaru, perzistence u imag, vzory perzistence, optický mikroskop, skenovací elektronový mikroskop
Návrh komplexní modulární UHV aparatury pro tvorbu, modifikaci a pozorování nanostruktur in situ
Páleníček, Michal ; Tichopádek, Petr (oponent) ; Kostelník, Petr (oponent) ; Spousta, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá vývojem komplexní modulární ultravakuové aparatury na bázi ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu UHV SEM. Zaměřuje se především na konstrukční návrh zařízení, který je přizpůsoben požadavkům ultravakua, omezení mechanických vibrací a vědecko-výzkumným aplikacím. Komplexní UHV SEM aparatura je určena pro přípravu, pozorování a modifikaci nanostruktur in situ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: