Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING
Mikšíček, Pavel ; Marada, Tomáš (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem komplexního řešení pro vizualizaci síťové topologie. V první části popisuje princip činnosti protokolu LLDP, který byl vybrán jako nástroj pro získávání informací ze síťového provozu na základě požadavků zadání. Následně podrobně popisuje postup při implementaci protokolu LLDP v jazyce C do síťových zařízení společnosti METEL s.r.o. Druhá část se zabývá možnostmi grafické nadstavby softwaru SIMULand, určeného pro správu síťových zařízení. Popisuje postup při rozšiřování nástrojů tohoto softwaru pro vizualizaci síťové topologie. V závěru práce jsou uvedeny výsledky testování výsledného řešení.
Monitoring hybridní síťové infrastruktury
Janda, Martin ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji univerzálního monitorovacího systému zařízení v hybridní síti pro společnost SELF servis. Systém slouží k ověření dostupnosti pomocí ICMP-paketů a ke sledování hodnot s využitím SNMP protokolu. V textu naleznete popis analýzy požadavků, návrhu systému a samotné implementace. V závěrečné kapitole se věnuji výsledkům z reálného provozu a nápadům pro další vývoj.
Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server
Chocholáček, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Jirák, Ota (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché síťové aplikace, která navenek vypadá a chová se jako síťová tiskárna. Zkoumá možnosti jakými s ní lze komunikovat a způsoby jak na ní posílat tiskové úlohy. Na přijaté tiskové úlohy reaguje změnou svého interního stavu, který lze promítnout na straně klienta, který je k ní připojen.
Automatizace importu MIB souborů
Kožušník, Adam ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizací procesu importování MIB souborů do MIB databáze ve firmě SolarWinds. Cílem je analyzovat současný postup, kterým je importování prováděno, dále navrhnout změny stávajících nástrojů pro použití při automatizaci, případně navrhnout zcela nové nástroje, pokud to bude nutné. Nakonec navrhnutý systém implementovat v požadovaném programovacím jazyce za použití vhodných technologií. Vše bude prováděno za průběžných konzultací se zodpovědnou osobou firmy SolarWinds.
Správa sítí s Mobile IP pomocí SNMP
Závodný, Ondřej ; Vajsar, Pavel (oponent) ; Skořepa, Michal (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je prozkoumání možností využití protokolu SNMP pro správu aktivních prvků, které poskytují služby protokolu Mobile IP. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým rozborem protokolu Mobile IP a Simple Ne- twork Management Protokolu. V protokolu Mobile IP se rozbor zaměřuje především na prvky domovský agent(Home agent) a cizí agent(Foreign agent). U SNMP protokolu se práce zaměřuje nejvíce na jednotlivé způsoby výměny zpráv. Další část dokumentu je věnována popisu sestavené laboratorní sítě ze směrovačů Cisco 1841 a jejich konfiguraci. Nakonec je popsána naprogramovaná aplikace pro správu těchto zařízení v jazyce JAVA, která je součástí přílohy. Ta pomocí periodicky zasílaných SNMP dotazů zjišťuje stavy vazeb mezi domovským agentem a mobilními uzly, dále pak se- znam návštěvníků cizího agenta. Aplikace má uživatelsky přívětivé rozhraní, které je znázorněno na přiložené flashové animaci. Závěrem práce jsou shrnuty popsané koncepty z předchozích kapitol a cíle, kterých se dosáhlo.
Generátor kybernetických útoků
Gajdušek, Ondřej ; Jeřábek, Jan (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je rozšíření softwarového generátoru útoků o nové typy útoků, především o útoky na aplikační vrstvě. Práce obsahuje popis, dělení útoků obecně a konkrétněji se zaobírá útoky implementovanými. Další částí práce je popis rozřiřované aplikace, její struktura a způsob rozšíření. Poslední část se zabývá otestováním implementovaných útoků.
Monitorování ethernetové sítě
Herman, Vít ; Hošek, Jiří (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
V bakalářské práci je rozebírána možnost monitorování aktivních prvků firmy Cisco, VLAN sítí sestavených mezi nimi a vytíženosti jednotlivých linek. Všechny informace týkající se zařízení jsou ukládány do MIB databáze. Navržený a následně implementovaný systém využívá, pro získání potřebných informací pro tuto práci, dotazování MIB databáze na zařízení pomocí SNMP protokolu. Pro aplikaci SNMP protokolu je použit programovací jazyk Perl. Získaná data jsou zpracována a následně ukládána do MySQL databáze. Navržený systém není závislý na platformě ani na této implementaci. Veškeré použité nástroje a technologie jsou v práci popsány a rozebrány. V práci je detailně popsáno a ukázáno, jak se zařízení dotazovat i s výsledky dotazování.
Administration and configuration of simplified database QoS MIB
Macura, Miroslav ; Matocha, Tomáš (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
The main aim of this work was to study the issue of the SNMP protocol and MIB database in order to focus on management and configuration of MIB database using the SNMP protocol. The Master's thesis in detail describes especially creating a communications model of the Manager - Agent type in an OPNET Modeler. In this modeling tool we created exchange of information from the side of the Manager to the side of the Agent via SNMP packets. The Master's thesis is mainly focused on the creation of the SNMP packet according to defined rules, then on reading of information from the MIB database on the side of the Agent and saves this information to the Manager’s MIB database. Exchange of informations is realized via the messages of type GetRequest, GetNext and GetResponse. These models are programmed in language C/C++ and then implemented into the environment of OPNET Modeler.
Návrh a implementace modelové architektury systémové databáze MIB
Mikulica, Vladimír ; Hošek, Jiří (oponent) ; Molnár, Karol (vedoucí práce)
Předložená práce se zbývá problematikou návrhu a implementace modelové databáze MIB. Součástí práce je úvod do problematiky protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) a databáze MIB (Management Information Base), kde je podrobně popsána větev MIB II. Právě tato větev je současným standardem pro správu objektů pomocí protokolu SNMP. Následně jsou zde vysvětleny jednotlivé datové typy, které databáze MIB užívá. Dále jsou v práci popsány postupy pro návrh databáze MIB v jazyce ASN. 1 dle RFC 2233 a následný převod této databáze MIB, pomocí dostupných kompilátorů do jazyka C. V dalších kapitolách práce jsou podrobně zdokumentovány jednotlivé části modelu, které byly vytvořeny v simulačním prostředí OPNET Modeler během realizace komplexního simulačního scénáře. Uvedené části realizují komunikaci mezi manažerem a agentem. Příslušný stavový automat a jednotlivé bloky modelu jsou popsány tak, aby jej bylo možné opět později sestavit dalšími zájemci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.