National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
In-Memory Databases
Možucha, Jakub ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Táto práca sa zaoberá databázami pracujúcimi v pamäti a tiež konceptmi, ktoré boli vyvinuté na vytvorenie takýchto systémov, pretože dáta sú v týchto databázach uložené v hlavnej pamäti, ktorá je schopná spracovať data niekoľkokrát rýchlejšie, ale je to súčasne nestabilné pamäťové medium. Na podloženie týchto konceptov je v práci zhrnutý vývoj databázových systémov od počiatku ich vývoja až do súčasnosti. Prvými databázovými typmi boli hierarchické a sieťové databázy, ktoré boli už v 70. rokoch 20. storočia nahradené prvými relačnými databázami ktorých vývoj trvá až do dnes a v súčastnosti sú zastúpené hlavne OLTP a OLAP systémami. Ďalej sú spomenuté objektové, objektovo-relačné a NoSQL databázy a spomenuté je tiež rozširovanie Big Dát a možnosti ich spracovania. Pre porozumenie uloženia dát v hlavnej pamäti je predstavená pamäťová hierarchia od registrov procesoru, cez cache a hlavnú pamäť až po pevné disky spolu s informáciami o latencii a stabilite týchto pamäťových médií. Ďalej sú spomenuté možnosti usporiadania dát v pamäti a je vysvetlené riadkové a stĺpcové usporiadanie dát spolu s možnosťami ich využitia pre čo najvyšší výkon pri spracovaní dát. V tejto sekcii sú spomenuté aj kompresné techniky, ktoré slúžia na čo najúspornejšie využitie priestoru hlavnej pamäti. V nasledujúcej sekcii sú uvedené postupy, ktoré zabezpečujú, že zmeny v týchto databázach sú persistentné aj napriek tomu, že databáza beží na nestabilnom pamäťovom médiu. Popri tradičných technikách zabezpečujúcich trvanlivosť zmien je predstavený koncept diferenciálnej vyrovnávacej pamäte do ktorej sa ukladajú všetky zmeny v a taktiež je popísaný proces spájania dát z tejto vyrovnávacej pamäti a dát z hlavného úložiska. V ďalšej sekcii práce je prehľad existujúcich databáz, ktoré pracujú v pamäti ako SAP HANA, Times Ten od Oracle ale aj hybridných systémov, ktoré pracujú primárne na disku, ale sú schopné pracovať aj v pamäti. Jedným z takýchto systémov je SQLite. Táto sekcia porovnáva jednotlivé systémy, hodnotí nakoľko využívajú koncepty predstavené v predchádzajúcich kapitolách, a na jej konci je tabuľka kde sú prehľadne zobrazené informácie o týchto systémoch. Ďalšie časti práce sa týkajú už samotného testovania výkonnosti týchto databáz. Zo začiatku sú popísané testovacie dáta pochádzajúce z DBLP databázy a spôsob ich získania a transformácie do použiteľnej formy pre testovanie. Ďalej je popísaná metodika testovania, ktorá sa deli na dve časti. Prvá časť porovnáva výkon databázy pracujúcej v disku s databázou pracujúcou v pamäti. Pre tento účel bola využitá databáza SQLite a možnosť spustenia databázy v pamäti. Druhá časť testovania sa zaoberá porovnaním výkonu riadkového a stĺpcového usporiadania dát v databáze pracujúcej v pamäti. Na tento účel bola využitá databáza SAP HANA, ktorá umožňuje ukladať dáta v oboch usporiadaniach. Výsledkom práce je analýza výsledkov, ktoré boli získané pomocou týchto testov.
SAP HANA Platform
Uhlíř, Michal ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Tato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání záznamů z databáze se stávající používanou relační databází MaxDB. Pro účely tohoto testování jsem vytvořil jednoduchou aplikaci v jazyce ABAP, která umožňuje testy provádět a zobrazuje jejich výsledky. Ty jsou shrnuty v poslední kapitole a ukazují SAP HANA jako jednoznačně rychlejší ve vybírání dat, avšak srovnatelnou, či pomalejší při vkládání dat do databáze. Přínos mé práce vidím v shrnutí podstatných změn, které s sebou data uložená v paměti přináší a názorné srovnání rychlosti provedení základních typů dotazů.
Integration of SAP HANA and SLT into a Company for Profitability Analysis Acceleration
Svitálek, Petr ; Dierzé, Lukáš (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
The main purpose of this bachelor's thesis is to complete the given project to implement SAP HANA technology in the role of accelerator for ERP business system, specifically for CO-PA module. There is also basic theory of database systems included as well as description of SAP HANA and SLT technologies. Thanks to them, company should be able to quickly analyze internal financials and based on the given results flexibly respond by changing corporate structure or strategy.
Information System Assessment and Proposal for ICT Modification
Marinič, Štefan ; Kmenta, Karel (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The diploma thesis deals with migration of SAP Business Warehouse system to the new in-memory technology SAP HANA. Theoretical basis defines basic terms, usage in-memory technology in Business Intelligence and migration options. In the practical part, the best option of migration and best practices for the company was designed.
Application for Bank Payment Approval in SAP S/4HANA
Bečka, Petr ; Rychlý, Marek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Hlavním cílem této práce je vyvinout uživatelské rozhraní a získávání nezbytných podnikových dat v aplikaci sloužící pro schvalování bankovních plateb za použití moderních technologií a technologií poskytovaných společností SAP. V první části je obecně popsáno téma bankovních plateb, jsou vysvětleny klíčové pojmy a zmíněny některé problémy z této oblasti, se kterými se společnosti a soukromníci v dnešní době potýkají. Dále je popsána architektura SAP S/4HANA, pro kterou je aplikace vyvíjena. V neposlední části jsou zmíněny technologie pro tvorbu uživatelských rozhraní, jenž jsou pro tento vývoj vhodné anebo jsou dnes nejvíce používány. Proces návrhu aplikace popisuje její požadavky, tvorbu prototypu aplikace, jenž vizualizuje způsob zobrazení dat uživateli a návrh datového modelu. Výsledná aplikace umožňuje získávat správná data z databáze, zobrazovat je definovaným způsobem způsobem a nabízí možnost jejich editace a správy.
Application for Bank Payment Approval in SAP S/4HANA
Bečka, Petr ; Rychlý, Marek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Hlavním cílem této práce je vyvinout uživatelské rozhraní a získávání nezbytných podnikových dat v aplikaci sloužící pro schvalování bankovních plateb za použití moderních technologií a technologií poskytovaných společností SAP. V první části je obecně popsáno téma bankovních plateb, jsou vysvětleny klíčové pojmy a zmíněny některé problémy z této oblasti, se kterými se společnosti a soukromníci v dnešní době potýkají. Dále je popsána architektura SAP S/4HANA, pro kterou je aplikace vyvíjena. V neposlední části jsou zmíněny technologie pro tvorbu uživatelských rozhraní, jenž jsou pro tento vývoj vhodné anebo jsou dnes nejvíce používány. Proces návrhu aplikace popisuje její požadavky, tvorbu prototypu aplikace, jenž vizualizuje způsob zobrazení dat uživateli a návrh datového modelu. Výsledná aplikace umožňuje získávat správná data z databáze, zobrazovat je definovaným způsobem způsobem a nabízí možnost jejich editace a správy.
Migration from Oracle DB to SAP HANA
Nejedlý, Jan ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Kučera, Jan (referee)
The main topic of this thesis is data migration from database system Oracle to database system SAP HANA. The main goals of this thesis are firstly introduction of basic characteristics of inmemory database systems. Second goal is documentation of steps required to migrate from Oracle DB to SAP HANA and the last goal is to compare these steps from second goal with generic steps for database migration and try to find differences connected with in-memory technology. This thesis is divided into the three main parts. First part describes characteristics of database systems and mainly focuses on in-memory database systems and SAP HANA technology. First part also contains a description of generic steps for database migration which is used in the third part. Second part describes steps required for database migration from Oracle DB to SAP HANA. The last part compares the generic steps for database migration with steps described in second part.
Integration of SAP HANA and SLT into a Company for Profitability Analysis Acceleration
Svitálek, Petr ; Dierzé, Lukáš (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
The main purpose of this bachelor's thesis is to complete the given project to implement SAP HANA technology in the role of accelerator for ERP business system, specifically for CO-PA module. There is also basic theory of database systems included as well as description of SAP HANA and SLT technologies. Thanks to them, company should be able to quickly analyze internal financials and based on the given results flexibly respond by changing corporate structure or strategy.
Information System Assessment and Proposal for ICT Modification
Marinič, Štefan ; Kmenta, Karel (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The diploma thesis deals with migration of SAP Business Warehouse system to the new in-memory technology SAP HANA. Theoretical basis defines basic terms, usage in-memory technology in Business Intelligence and migration options. In the practical part, the best option of migration and best practices for the company was designed.
SAP HANA Platform
Uhlíř, Michal ; Volf, Tomáš (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Tato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání záznamů z databáze se stávající používanou relační databází MaxDB. Pro účely tohoto testování jsem vytvořil jednoduchou aplikaci v jazyce ABAP, která umožňuje testy provádět a zobrazuje jejich výsledky. Ty jsou shrnuty v poslední kapitole a ukazují SAP HANA jako jednoznačně rychlejší ve vybírání dat, avšak srovnatelnou, či pomalejší při vkládání dat do databáze. Přínos mé práce vidím v shrnutí podstatných změn, které s sebou data uložená v paměti přináší a názorné srovnání rychlosti provedení základních typů dotazů.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.