Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 853 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Palubní počítač pro elektrickou koloběžku
Stříteský, Vladimír ; Burian, František (oponent) ; Kříž, Vlastimil (vedoucí práce)
Cílem práce je objasnit návrh palubního počítače pro elektrickou koloběžku. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části, ze kterých byla elektro-koloběžka postavena. V rámci práce je vytvořena počítačová simulace akcelerace koloběžky, na jejímž základě jsou navrženy 3 možné způsoby ovládání elektropohonu. Práce dále popisuje z jakých částí je složen řídicí systém. Palubní počítač a jeho pomocné obvody jsou poté popsány podrobněji a jsou vysvětleny jejich funkce. V poslední části práce se nachází popis navrženého software.
Výpočet spolehlivostních ukazatelů části distribuční sítě E-ON ČR
Girga, Eduard ; Černý, Pavel (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je výpočet a analýza spolehlivostních ukazatelů distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na území jižní Moravy (oblast bývalé Jihomoravské energetiky) pro období jednoho roku, tj. od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009. V úvahu jsou brány události vzniklé na venkovních nebo kabelových vedeních hladiny vysokého napětí nebo s těmito vedeními přímo související. Nejsou však uvažovány události vzniklé v důsledku rozsáhlých kalamitních přerušení dodávky elektřiny způsobené mimořádně nepříznivými vnějšími vlivy, na které není možné prvky sítě efektivně dimenzovat. U těchto událostí je znám čas vzniku, celková doba trvání, místo a příčina vzniku poruchy. Analýza spolehlivostních ukazatelů je provedena podle několika hledisek. Tím prvním jsou jednotlivé hodiny dne, po jejichž dobu událost trvala. Druhým kritériem jsou jednotlivé hodiny dne, ve kterých došlo ke vzniku nebo zjištění události. Předmětem třetí části analýzy je prvek určený jako zodpovědný za vznik události. A konečně posledním aspektem je procentuální zatížení vývodu, na kterém nastala událost. Toto zatížení bylo určeno jako poměr proudu protékajícího vývodem v okamžiku vzniku události a hodnoty maximálního proudu nastaveného na ochraně tohoto vývodu. Údaje zmíněné v poslední větě byly vyhledány v dispečerském centru pomocí grafického rozhraní aplikace RIS JME Brno. V teoretické části je popsána struktura distribuční sítě a její zásadní vliv na nepřetržitost dodávky elektrické energie, způsoby hodnocení a zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie, regulace nepřetržitosti dodávky elektrické energie s důrazem na regulaci v České republice platnou do 26. února 2010 a od 27. února 2010. Poslední teoretická část je věnována definování poruchy a diferenciaci poruch podle různých hledisek.
Řízení destilačního procesu v lihovaru
Sejkora, Martin ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Veselý, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o návrhu řídícího systému pro destilační kolonu. Pojednává o problematice výroby destilátů a seznamuje čtenáře s potřebnými znalostmi, které je nutné znát pro pochopení účelu práce. V praktické části práce je představena konkrétní destilační kolona, prostředky pro její řízení a způsob realizace řídícího systému, dále pak vizualizace řídícího systému a způsob ovládání. Součástí práce je zhodnocení výsledků a přínosu práce.
Řídicí systém pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Novotný, Jan ; Bradáč, Zdeněk (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se věnuje návrhu výkonové a řídicí elektroniky pro vodní mikrozdroj pracující v ostrovní síti. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou obnovitelných zdrojů energií a popisuje komerčně vyráběné mikrozdroje. V praktické části se bakalářská práce zabývá návrhem řídicího systému a výkonové elektroniky využívající vlastní řídicí systém nebo PLC pro řízení vodního mikrozdroje. Při realizaci řídicího systému byly použity mikrokontroléry, ke kterým byla vytvořena programová část. Jsou diskutovány výhody navrženého řídicího systému proti komerčně vyráběným přístrojům a PLC.
Vertikální šnekový dopravník
Sordyl, Martin ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je provedení funkčního výpočtu, vytvoření konstrukčního návrhu vertikálního šnekového dopravníku dle zadaných parametrů a zvážení dopravovaných materiálů. Je zde realizován výpočet hlavních součástí dopravníku, přibližného rozsahu dopravního výkonu, návrh pohonné, převodové, spojovací a regulační jednotky, uložení šneku, a pevnostní kontrola funkčních částí stroje. Práce se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.
Regulace vzduchotechnických zařízení
Zaoralová, Kateřina ; Weiglhofer,, Willy (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je aplikování tématu regulace vzduchotechnických zařízení. Práce je rozdělena na tři části – A, B, C. První část je teoretická a pojednává o regulaci obecně, zaměřuje se na regulaci ve vzduchotechnice a popisuje způsoby měření průtoku vzduchu, které se vztahují i k experimentální třetí části. Druhá část je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení v nemocničním oddělení s lůžkovými pokoji a zázemím pro zaměstnance. V třetí části byla provedena verifikace regulátoru ve dvou vybraných budovách, z čehož v jedné nebyly splněny požadavky kladené výrobcem a ve druhé ano. Na závěr proběhlo porovnání naměřených hodnot.
Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů
Minář, Petr ; Ošmera, Pavel (oponent) ; Oplatková,, Zuzana Komínková (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický algoritmus, diferenciální evoluce, algoritmus HC12, metoda nelder-mead, fuzzy logika a gramatická evoluce. Kompletní řešení je prezentováno na vybraných příkladech od matematických soustav nelineárních systémů, až po praktické úlohy spolu s návrhem antén a stabilizace deterministického chaosu. Práce si klade za cíl navržení jednotlivých postupů využití algoritmů umělé inteligence při vícekriteriální optimalizaci. K dosažení optimálních výsledků slouží navržené softwarové řešení na základě multi-platformové aplikace v rámci Matlab a Java rozhraní. Softwarové řešení spojuje všechny algoritmy do ucelené aplikace a dále rozšiřuje možnosti uplatnění výsledků na reálných soustavách a v technické praxi.
Parní turbina
Čípek, Petr ; Škorpík, Jiří (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny jako malého energetického zdroje. Parní turbína se skládá z vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké části s oddělitelným kondenzačním modulem. Vysokotlaká část je navržena v provedení jednostupňové radiální turbíny s axiálním výstupem páry. Práce dále obsahuje dispoziční uspořádání a řezy jednotlivými moduly. Pro návrh jednotlivých částí je užito parních tabulek „X-steam“.
Zpracování projektu fotovoltaického systému
Ševčíková, Kateřina ; Půčková, Helena (oponent) ; Kotlík, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického a fotovoltaického solárního systému pro celoroční provoz. Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu solárních termických a fotovoltaických systémů, legislativou, která je v České republice nastavena pro podporu obnovitelných zdrojů a stavem fotovoltaiky v České republice. Experimentální část se zaměřuje na návrh opatření pro energetickou úsporu energií pomocí solárních systémů. Tato opatření jsou navržena pro projekt výstavby rodinných domů v Podolí u Brna, zejména pak na nadstandardní rodinný dům. Práce se zaměřuje na dimenzování systému, návrh jednotlivých komponent a propočítává ekonomickou a ekologickou bilanci. V závěru práce jsou vyslovena doporučená opatření pro další úspory energií v rodinných domech v Podolí u Brna.
Regulace veřejného osvětlení
Kořenek, Jan ; Krbal, Michal (oponent) ; Štěpánek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného osvětlení. Dále jsou zde popsány základy veřejného osvětlení, typy regulací a v současné době používané systémy regulace. Další část této práce je zaměřena na praktickou regulaci různých typů světelných zdrojů a sledování jejich několika parametrů jako jsou světelný tok, výkon, účinnost nebo teplota chromatičnosti, při snižování napájecího napětí. Jedná se o vysokotlaké sodíkové výbojky, halogenidovou výbojku, zářivku a vysokotlakou rtuťovou výbojku. Výstupem z každého měření jsou křížové charakteristiky, kde lze procentuálně sledovat chování parametrů světelných zdrojů při snižovaní napájecího napětí. Následnou částí je regulace veřejného osvětlení přímo v praxi, v obci Bezděkov nedaleko Havlíčkova Brodu, kde byl zapojen stmívač. Na ulici se vytvořila síť bodů podle normy. Luxmetrem byly v těchto bodech změřeny hodnoty intenzity osvětlení pro napětí 230 V a poté i pro zregulované hodnoty napětí, a to 210 V a 190 V. Poté byly zpracovány a byly z nich určeny průměrná a minimální hodnota intenzity osvětlení, které byly porovnány s normou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 853 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.