Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nákup a dovoz čaje v zásobování franchisingového řetězce Dobrá čajovna
MATIS, Jan
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nákup a dovoz čaje v zásobování franchisingového řetězce Dobrá čajovna. Cílem práce bylo na základě analýzy forem nákupu a způsobů dovozu čaje v systému zásobování franchisingového řetězce Dobrá čajovna zhodnotit současný stav a navrhnout možná opatření na zlepšení. V teoretické části jsou popsány základní principy fungování franchisingu, a jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány obecné požadavky na bezpečnost a kvalitu potravin při dovozu z jiných zemí. V praktické části jsou analyzovány konkrétní postupy a procesy nákupu a dovozu čaje v rámci franchisingového řetězce Dobrá čajovna. Dále jsou Zpracovány kalkulace nákladů a modely provizí. Na základě získaných poznatků jsou navržena doporučení pro zlepšení procesu nákupu a dovozu čaje. Výsledkem práce je doporučení pro zlepšení procesu nákupu a dovozu čaje ve franchisingovém řetězci Dobrá čajovna.
Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM
Vašková, Petra ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Sodomka, Petr (oponent) ; Stehlík, Antonín (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, tvorbou a jejich řízením pomocí SCM – Supply Chain Management a problematikou hodnocení SCM – Supply Chain Managament. Téma disertační práce je velice aktuální, protože na výběru a hodnocení dodavatelů závisí nákup a náklady spojené s nákupem. Dobré řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů může firmám ušetřit čas a další náklady. Při zpracování disertační práce bylo vycházeno nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury českých i zahraničních autorů, ale i z provedených výzkumných šetření. Primární výzkum byl realizován kvantitativním výzkumem a to dotazníkovým šetřením. Výsledky získané primárním šetřením byly vyhodnoceny s využitím aplikace Microsoft Office Excel a UNISTAT ® Statistical Package Version 5.6.06 Light. Při zpracování disertační práce byly získané výsledky použity k vymezení nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hodnocení dodavatelů a hodnocení SCM ve firmách a údajů o nákupu ve firmách. Kromě toho, výsledky získané z vyhodnocení dotazníkového šetření umožnily verifikovat stanovené hypotézy disertační práce. Dílčím výstupem disertační práce je návrh metodiky hodnocení nových a stávajících dodavatelů firmy včetně stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií. Pro běžné hodnocení dodavatelů je stanovena frekvence jejich hodnocení podle důležitosti dodávaného materiálu. Dále je tu metodicky popsáno jak hodnotit dodavatele v čase při běžném hodnocení dodavatelů a jak při výběru dodavatele na zakázku. Další dílčí výstup je návrh metodiky hodnocení úrovně SCM. V závěru disertační práce je věnována pozornost shrnutí získaných poznatků, diskuzi předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další vědecké práce v pojednávané oblasti.
Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě
Paulišová, Martina ; Grossmann, Jiří (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení podnikového nákupu ve stavebních podni-cích. V teoretické části je definován pojem podnikový nákup a je popsán průběh řízení podnikového nákupu. Jsou popsány některé modely nákupních organizací a výběr doda-vatele. Praktická část je zaměřena na analýzu nákupního chování tří malých stavebních podniků. Výsledky analýzy jsou vzájemně porovnány a jsou navržena doporučení pro jednotlivé podniky pro zlepšení podnikového řízení v oblasti nákupu.
Studie řízení zásob ve výrobním podniku
Konečný, Lukáš ; Král, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci budu řešit problémy nákupu a skladování výrobních zásob. Z firemních dat provedu analýzu současné situace. Ze závěrů analýzy se pokusím navrhnout optimalizaci nákupu a skladování výrobních zásob, která povede k finančním i časovým úsporám.
Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup a skladování
Laichman, Václav ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předmětem vypracované diplomové práce "Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup a skladování" je optimalizovat logistické procesy ve vybrané firmě tak, aby byly co nejefektivnější a nejhospodárnější. Na počátku práce je představena firma lakovna Turlak, poté je za podpory teoretické části vypracována analýza současného stavu. V závěru práce jsou podány návrhy na zlepšení v oblasti nákupu, řízení zásob a skladování.
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.
Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví
Caletková, Alžbeta ; Jégl, Adam (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví. První část teorie se věnuje funkci nákupu, procesu nákupu a materiálové strategii. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují nákupní proces. Další část se zabývá způsobem výběru dodavatelů a strategii dodavatelsko – odběratelských vztahů. V poslední části teorie jsou popsána kritéria pro hodnocení dodavatelů a metodika jejich hodnocení. V praktické části jsou teoretické poznatky přeneseny do praxe. Zde je popsán nákupní proces firmy P a P okno stav, s. r. o., způsob jakým firma vybírá a hodnotí své dodavatele. Výstupem téhle části je návrh systému pro výběr a hodnocení dodavatelů ve firmě P a P okno stav, s. r. o.
Standardizace činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces
Trojanová, Martina ; Kuchařová, Jana (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na standardizaci činností procesů nákupu ve vazbě na produkční proces u společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny teoretické poznatky nákupního procesu a výběru dodavatele. Druhá část je věnována popisu společnosti a analýze současného stavu činností nákupních procesů. Na konci této části je proveden souhrn, na jehož základě jsou ve třetí části navržena příslušná opatření pro zkvalitnění nákupního procesu a stanoven návrh standardů pro činnosti nákupu.
Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob
Kukulová, Tereza ; MBA, Pavel Mík, (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, skladování a plánování. Práce řeší problém pomocí zavedení systému Kanban v oblasti skaldových zásob, v oblasti nákupu potom doporučuje využití metody ABC a hodnocení dodavatelů. Cílem práce je podat vhodné návrhy, které pomohou zlepšit současný proces řízení zásob v oblasti nákupu a skladování.
Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou
Kratochvíl, Petr ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, marketingu a obchodní činnosti, zároveň i předkládá vybrané analytické metody. Analytická část se dívá na současnou situaci společnosti prostřednictvím jejího vnitřního a vnějšího prostředí. Návrhová část prezentuje doporučení vedoucí k rozvoji společnosti a jejich obchodních aktivit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.