Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace užitných vlastností olověných akumulátorů
Lábus, Radek ; Dostál, Zdeněk (oponent) ; Jareš, Petr (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Tato dizertační práce se zabývá omezením degradačních mechanizmů olověných akumulátorů, ke kterým výrazně přispívá nerovnoměrná distribuce proudu (a tedy i vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu) po povrchu elektrod olověného akumulátoru. Nerovnoměrnost distribuce těchto parametrů zásadně ovlivňuje rozložení proudových praporců na deskách. V této práci byl vytvořen reálný model článku olověného akumulátoru s deskovými elektrodami s různými variantami rozložení proudových praporců. Výsledky naměřené na tomto modelu byly porovnány s výsledky zjištěnými z matematických simulací. Pomocí těchto simulací bylo možno hlouběji nahlédnout do procesů a změn v elektrodách olověných akumulátorů, ke kterým dochází v průběhu vybíjení. Cílem práce bylo pro předdefinované varianty rozmístění proudových praporců simulovat distribuci proudu, vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu v průběhu vybíjení. Dalším cílem bylo porovnat jednotlivé zkoumané varianty a nalézt optimální variantu rozmístění proudových praporců z hlediska minimalizace nerovnoměrnosti distribuce zkoumaných veličin.
Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky
Naiser, Dominik ; Hrdlička, Libor (oponent) ; Zubík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které jsou použité, nebo předpokládány v samotném měření. V druhé části autor popisuje měření v laboratoři stavební fakulty VUT a jeho postupné zpracování. V závěru práce jsou popsány výsledky měření, jejich srovnání s numerickým modelováním, ostatními autory a jejich možné použití v praxi.
Matematické modelování síťového provozu služby HTTP
Miklica, Jan ; Vajsar, Pavel (oponent) ; Molnár, Karol (vedoucí práce)
Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. Tato bakalářská práce popisuje protokol HTTP a matematické modelování a k němu vytvořené simulační modely. V dokumentu je popsáno zachycování datového provozu na protokolu HTTP pomocí programu Wireshark. V další části jsou provedeny základní analýzy pomocí vybraných modelů. V závěru jsou popsány výsledky analýz vybraných modelu
Posouzení ovladatelnosti sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem při extrémních povodňových stavech
Růžek, Patrik ; Haluza,, Miloslav (oponent) ; Šulc, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů při povodňových stavech na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je určit výsledné zatěžovací momenty tří vybraných stavů, které se vyskytly na vodním díle. Problematika se řešila jako rovinný 2D problém, za pomocí AutoCADu byla získána další potřebná data. Dále bylo využito softwaru ANSYS, kterým se modelovalo proudění vody přes jez, aby se zjistily tlaky, působící na přelivný líc. Veškeré výpočty se pak počítaly v programu Microsoft Excel. Silová bilance je provedena na jeden metr konstrukce.
Optimalizace železniční dopravy odpadů
Ambrozková, Anna ; Hrabec, Dušan (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V praktické části se pak zaměřujeme na porovnání silniční a železniční sítě, motivační příklad a aplikaci na reálných datech v celé České republice.
Analýza provozních dat pro účely optimalizace
Slavíček, Martin ; Pavlas, Martin (oponent) ; Touš, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou provozních dat pro účely optimalizace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na současný a budoucí vývoj legislativy v odpadovém hospodářství. Převážně se zabývá předcházením vzniku, recyklací a odstraněním odpadů. Druhá kapitola se blíže věnuje energetickému využití odpadu. Také je v této kapitole popsána technologie spalovny komunálních odpadů v Liberci, Termizo, a.s. V kapitole třetí je nejprve rozebrán postup pří vytváření modelů z provozních dat a v závěru kapitoly jsou popsány modely pro jednotlivé uzly ve spalovně. Poslední část práce je zaměřena na sestavení komplexního modelu, který propojuje jednotlivé uzly spalovny Termizo.
Matematické modelování a měření dynamiky motorových jednostopých vozidel
Gellner, Pavel ; Zháňal, Lubor (oponent) ; Porteš, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou dynamiky jednostopých motorových vozidel. V úvodní části práce jsou nastíněny základní principy modelování jízdní dynamiky motocyklů. Dále byla navržena metodika měření potřebných parametrů, včetně provedení měření na vybraném motocyklu. Závěrem práce byl navržen měřící systém pro měření dynamiky motorových jednostopých vozidel.
Matematické modelování úloh výrobního plánování
Poláchová, Zuzana ; Machala, Ondřej (oponent) ; Bobalová, Martina (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích
Kovalčík, Marek ; Štětina, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů na velkých datech. Výpočetní jádro používá systém GAMS, a s vužitím jeho aplikačního rozhraní a programovacího jazyku Python, bude uživatel schopen efektivně získávat a zpracovávat vstupní i výstupní data. Oddělením datové a aplikační logiky se potom nabízí široké možnosti testování a experimentování s obecným modelem na dynamicky se měnících vstupních datech. Součástí práce je také zhodnocení komplexnosti užití navrženého frameworku a hodnocení jeho výkonnosti, kdy byl měřen čas nutný k dokončení požadované úlohy pro různé případy použití, na zvyšující se velikosti vzorku vstupních dat.
Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu
Bialožyt, Michal ; Juřena, Tomáš (oponent) ; Recman, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je provést rešerži v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální odpad. Matematické modelování hoření pomocí moderních softwarových produktů a následná optimalizace spalovacího procesu by nebyla možná bez vstupních dat získaných z těchto zařízení. Práce by měla posloužit jako informační zdroj pro stavbu nového experimentálního reaktoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.