Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a charakterizace fluoridového konverzního povlaku na hořčíkovém materiálu
Šmíd, Jakub ; Doskočil, Leoš (oponent) ; Březina, Matěj (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků na hořčíkovém materiálu. Byl sledován vliv doby povlakování na tvorbu povlaku a měřena korozní odolnost vzniklých povlaků. Teoretická část je zaměřena na hořčík a jeho slitiny, metodu práškové metalurgie, korozi a ochranu proti ní. Dále jsou rozebrány konverzní povlaky, především fluoridové, a jejich využití. Rešeršní část se zaměřuje na současný stav výzkumu v oblasti fluoridových konverzních povlaků. Experimentální část popisuje postupy přípravy vzorků a tvorby povlaků. Je zkoumán vliv času na vznik povlaku sledováním mikrostruktury, a to především prvkovou analýzou povrchu vzorků v řezu. Dále je měřena korozní odolnost vzorků pomocí potenciodynamické polarizace v roztoku NaCl.
Processing of the Magnesium Alloys by Selective Laser Melting Method
Suchý, Jan ; Hort, Norbert (oponent) ; Warchomicka, Fernando (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
The topic of the presented doctoral thesis is the processing of magnesium alloy technologies of selective laser melting. The thesis elaborates in more detail the issue of corrosion resistance of the material produced in this way, relative density, and mechanical properties with emphasis on the use in biomedical applications. The main goal is to clarify the influence of process and technological parameters on the corrosion rate of the processed material. 4 In the first phase of the work, the relative density of the samples was examined on series of linear and volumetric samples along with the internal microstructure and mechanical properties. The second phase dealt with the influence of microstructure and surface quality on the resulting corrosion rate of the material in the simulated environment of the human body. Thanks to this, it was possible to determine the corrosion rate of the SLM processed material and to determine how it can be changed by setting of the process parameters. During the research, it was repeatedly achieved a relative density of 99.5% with a hardness of 85 ± 6 HV, compressive strength of 416 ± 40 MPa and three-point bending strength of 212 ± 9 MPa, which are the values relatively close to human bones. At the same time, it was possible to reduce the corrosion rate of the material by almost 22% by reducing the surface roughness from the initial Ra 57.3 to Ra 34.2. However, a detailed influence of cathodic phases during the corrosion test was not tested. This thesis provides the reader with a comprehensive overview of 3D printing of magnesium alloys along with a detailed description of the influence of process and technological parameters on the WE43 alloy production process. The thesis defines the corrosion properties of 3D printed material with a relative density of 99.5% with different surface qualities. The results further advance the knowledge in the field of biodegradable implants for medical applications.
Vliv glukosy na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 ve fyziologickém roztoku
Faltýnková, Denisa ; Hasoňová, Michaela (oponent) ; Doskočil, Leoš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem koncentrace glukosy na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 v prostředí fyziologického roztoku 0,9% NaCl. Teoretická část stručně shrnuje využití hořčíku a jeho slitin v medicínských aplikacích a nabízí náhled do současného stavu poznání vlivu glukosy na korozi těchto materiálů. V experimentální části bylo využito potenciodynamické měření a elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro sledování elektrochemického chování slitiny AZ31 ve fyziologickém roztoku v přítomnosti různých koncentrací glukosy. Analýza povrchu slitiny po korozi byla provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově disperzní spektroskopie (EDS). Korozní prostředí bylo analyzováno měřením konduktivity, pH, emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a kapalinovou chromatografií s vodivostním detektorem. Výsledky ukázaly, že glukosa v závislosti na koncentraci zhoršuje korozní odolnost slitiny AZ31 v 0,9% NaCl. V korozním prostředí byly identifikovány tři organické kyseliny, z nichž největší zastoupení má glukonová kyselina.
Hydrotermální syntéza a charakterizace povlaků na bázi vápenatých fosfátů na Mg slitině AZ31
Knoflíčková, Lenka ; Doskočil, Leoš (oponent) ; Buchtík, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce byla sumarizace podstatných poznatků potřebných k přípravě kvalitního CaP povlaku na tvářené hořčíkové slitině AZ31 a realizace jeho optimalizace pro použití v simulovaných tělesných tekutinách. V teoretické části je pojednáno o biomateriálech a jejich rozdělení. Následně je podrobně popsán potenciál hořčíkových slitin, jejich koroze a možnosti povrchových úprav v oblasti in vivo aplikací. Teoretická část je zakončena mechanismem depozice CaP povlaků na hořčíkové slitiny a metodami hodnocení jejich korozní odolnosti. Experimentální část zahrnuje proces optimalizace předúpravy Mg slitiny a optimalizaci přípravy CaP povlaků, kdy kritériem hodnocení kvality byl vzhled povlaku a jeho elektrochemické a korozní vlastnosti. Ty byly hodnoceny pomocí potenciodynamických zkoušek. Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla pozorována mikrostruktura a chemické složení vyloučeného povlaku. U optimalizovaných CaP povlaků byly provedeny dlouhodobé korozní testy s využitím elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) a tyto výsledky poté byly porovnány s korozními vlastnostmi nepovlakované slitiny AZ31.
Mechanické vlastnosti a mikrostruktura ultrajemnozrnných hořčíkových slitin s obsahem neodymu a zinku
Šašek, Stanislav ; Stráská, Jitka (vedoucí práce) ; Krajňák, Tomáš (oponent)
V této bakalářské práci byly zkoumány dvě hořčíkové slitiny obsahující ne- odym a zinek (Mg-5Nd-1Zn a Mg-1Nd-1Zn). Experimentální materiál byl zpra- cován metodou intenzivní plastické deformace - metodou ECAP. Vliv na mik- rostrukturu původně extrudovaného, resp. litého stavu byl zkoumán světelnou mikroskopií, transmisní elektronovou mikroskopií a skenovací elektronovou mi- kroskopií včetně difrakce zpětně odražených elektronů. Vlivem osmi průchodů metodou ECAP došlo k výraznému zjemnění zrna u obou zkoumaných slitin a bylo dosaženo ultrajemnozrnné mikrostruktury. Vliv změny mikrostruktury na mechanické vlastnosti byl zkoumán pomocí tlakových zkoušek a měření mikro- tvrdosti. Zjemnění zrna mělo velký vliv na všechny zkoumané parametry, včetně meze kluzu σ0,2, meze pevnosti σP i mikrotvrdosti. 1
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Landa, Michal (oponent) ; Šiška, Filip (oponent)
Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. Slitina Mg + 1hm.% Zr byla použita pro výzkum asymetrického chování při tahové a tlakové deformaci. Pokročilá analýza dat akustické emise a neutronové difrakce odhalila aktivaci různých skluzových systémů během deformace. Rovněž bylo vysvětleno rozdílný vývoj dvojčatění. Stejné metody byly použity pro výzkum vlivu hliníkových příměsí na deformační vlastnosti. Bylo zjištěno vytvrzování bazální roviny, vyšší napětí nutné pro nukleaci dvojčat a výraznější aktivita prismatického skluzu s rostoucím obsahem hliníku.
Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi
Németh, Gergely ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Lukáč, Pavel (oponent)
Název práce: Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi Autor: Gergely Németh Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí diplomové práce: RNDr. Kristián Máthis, Ph.D. Abstrakt: Předložená práce studuje mechanických vlastností kompozitu na bázi hořčíkové slitiny AZ31 zpevněné nanočásticemi SiC vyrobené metodou kontinuálního lití. Rozebere výsledky deformačních zkoušek v tahu a tlaku. Deformace v tahu byla provedena při pokojové teplotě, deformace v tlaku při teplotách od 20řC do 300řC. Přitom zkoumá závislost deformaci vůči ose namáhání ve dvou orientacích vzorku. Deformační rychlost byla konstantní, 10-3 s-1 . Dále analyzuje výsledky akustické emise měřené během defomačních zkouškách. Zabývá se objasněním mechanizmům působících při plastické deformaci materiálu hlavně z hlediska mechanického dvojčatění. Zároveň porovná mechanické vlastnosti slitiny a kompozitu, sleduje závislost deformačního chování na teplotě diskutuje mikrostrukturu základního stavu a deformovaného stavu vzorků. Klíčová slova: hořčíková slitina, kompozitní materiál, dvojčatění, akustická emise, kovy s hexagonální strukturou.
Mechanical properties of pre-compressed Mg-Zn-Ca alloy
Hegedüs, Marius ; Dobroň, Patrik (vedoucí práce) ; Lukáč, Pavel (oponent)
Hexagonálna tesne usporiadaná štruktúra v tepaných Mg zliatinách spolu so zreteľnou bazálnou textúrou vedie k asymetrii mechanických vlastností. Táto bakalárska práca je zámerná na porozumenie vplyvu predošlej deformácie spolu s relaxáciou a dodatočným tepelným spracovaním na deformačné správanie pretlačovanej Mg-Zn-Ca zliatiny. Bol skúmaný významný vplyv dvojčat, sformovaných po pred-deformácii, na mechanické vlastnosti. Vývoj mikroštruktúry, najme po formácii dvojčat, je pozorovaný svetelnou a skenovacou elektrónovou mikroskopiou. Metóda akustickej emisie je použitá na stanovenie aktívnych deformačných mechanizmov: dislokačný sklz a dvojčatenie. Výsledky môžu byť použité pre vývoj Mg zliatin so zlepšenými vlastnosťami.
Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu
Škraban, Tomáš ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Mathis, Kristián (oponent)
v českém jazyce Hořčíkové slitiny jsou ceněny pro svoji nízkou hustotu a dobré mechanické vlastnosti. Jejich charakteristikou je náchylnost k získávání textury během zpra- cování, která má společně s jejich hcp krystalovou strukturou za následek ani- zotropii některých fyzikálních vlastností. V této práci zjišťujeme vliv textury na anizotropii teplotní roztažnosti hojně používaných hořčíkových slitin AZ31 a ZE10. Tyto slitiny jsou ve formě válcovaných plechů a zkoumáme je ve stavu z výroby a ve stavu po určitém vyžíhání. Měřené vzorky jsou z plechu vyříznuty ve směru válcování a ve směru kolmém. Obor teplot, kterým jsou vzorky vysta- veny, sahá od pokojové teploty do 400 ◦ C. Měření teplotní roztažnosti plechů je problematické, protože se mohou prohýbat a znehodnocovat tak výsledky měření. Výsledkem této práce je potvrzení existence této anizotropie a její popis. 1
Studium organických konverzních povlaků na bázi kyseliny fytové na hořčíkových slitinách
Zbíral, Roman ; Doskočil, Leoš (oponent) ; Buchtík, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem organických povlaků na hořčíkových slitinách a to především povlaků na bázi kyseliny fytové. V teoretické části se pojednává o hořčíku a hořčíkových slitinách, jejich korozních vlastnostech a o jejich využití pro biomedicínské aplikace. Dále jsou v teoretické části shrnuty základní poznatky o kyselině fytové a mechanismu interakce s hořčíkem a hořčíkovými slitinami. Teoretickou část zakončuje rešerše zabývající se depozicí povlaků na bázi kyseliny fytové na povrch hořčíkových slitin. Studovány jsou zejména optimální technologické a procesní podmínky pro nanášení povrchové vrstvy (pH, koncentrace, doba depozice, aj.). Na základě poznatků z teoretické části byly na povrch Mg slitiny AZ31 deponována vrstva na bázi kyseliny fytové. Povlak byl v rámci experimentální části hodnocen z hlediska jeho morfologie a struktury, chemického a korozního chování. Snímky pořízené na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) prokázaly přítomnost mikrotrhlin ve vysušeném povlaku. Chemická podstata konverzního povlaku na bázi kyseliny fytové byla zkoumána technikami energiově disperzní spektroskopie (EDS) v kombinaci s infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FTIR). Elektrochemické korozní chování Mg slitiny AZ31 a povlakované Mg slitiny byla zkoumána pomocí potenciodynamické polarizace v Hankových roztocích. Na základě získaných hodnot korozního potenciálu a korozní proudové hustoty lze konstatovat, že nanesená vrstva konverzního povlaku vede ke zlepšení korozních vlastností. Z výsledků SEM analýzy vzorků po expozici v korozním prostředí bylo zjištěno, že během potenciodynamických měření nebyl u povlakovaných vzorků pozorován výrazný projev korozního napadení, jako tomu bylo u samotné Mg slitiny AZ31.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.