Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně
Král, Ondřej ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor 2016. Pro výrobu součástí bylo využito metody Fused Deposition Modeling, patřící do technologie Rapid Prototyping. Součásti byly vyrobeny na 3D tiskárně uPrint. Na základě vytvořené součásti držák pružiny byla vytvořena silikonová forma, která sloužila pro výrobu plastové součásti odléváním. Práce je zakončena technicko-ekonomickým zhodnocením, ve kterém bylo zjištěno, že odlévání do silikonové formy je výhodnější při výrobě více kusů.
Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot
Gavač, Adam ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre pochopenie funkcie motora, matematické odvodenie účinnosti ideálneho cyklu a popis jednotlivých častí stroja. Poznatky získané v tejto časti práce boli použité pre návrh digitálneho modelu v parametrickom modelári Autodesk Inventor. Následne boli jednotlivé časti vyrobené kombináciou moderných a klasických technológií výroby, model bol zmotnovaný a otestovaný.
Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně
Magdon, Jan ; Prokeš, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem planetové převodovky a následnou výrobou modelu s vyuţitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části je popsán výrobní proces pomocí aditivních technologií, zaměřený především na technologii FDM, spolu s vlastnostmi materiálů pouţívaných při této technologii, dále teorie planetových převodů s jejich praktickým vyuţitím. Druhá část je věnována výrobě modelu planetové převodovky, která je navrţena s ohledem na moţnosti FDM tiskárny. Jednotlivé díly byly vymodelovány v 3D programu Autodesk Inventor Professional 2016. Na závěr je výrobek zhodnocen po technické i ekonomické stránce.
Sestavení a ověření funkčnosti domácí 3D tiskárny
Tesař, Jaroslav ; Zouhar, Jan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Práce byla vypracována jako diplomový projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byla představena aditivní technologie Rapid Prototyping a její nejrozšířenější metody. Dále byly posouzeny výhody a nevýhody této nové technologie a možnosti využití v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V experimentální části práce byla sestavena domácí 3D tiskárna a poté provedeno nastavení parametrů tisku. Následně byly vytisknuty porovnávací modely na domácí 3D tiskárně a na profesionální tiskárně Dimension uPrint. Po vytisknutí bylo provedeno srovnání přesnosti obou 3D tiskáren. Na konci práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Recyklace plastů pro potřeby 3D tisku
Hellebrand, Martin ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Cílem této práce je rozbor základních metod technologie Rapid Prototyping s důrazem na metodu FDM. Všechny metody jsou zkoumány z hlediska možné recyklace používaných materiálů. Největší potenciál pro recyklaci vykázala metoda FDM. Byl tedy proveden rozbor základních používaných materiálů při tisku touto metodou. Následně práce popisuje princip recyklace při této metodě. V závěru byly provedeny ekonomické propočty, které měly podpořit nebo vyvrátit vhodnost recyklace při metodě FDM.
Design and Manufacturing of a Prototypical Assembly of an Inline-four Engine Using Rapid Prototyping Technology
Al-Kheir, Raduan ; Kouřil, Karel (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis focuses on the topic of prototyping and 3D model–making as a part of the product development process. The model is designed with the use of CATIA v5 parametric application and it is manufactured with the use of Additive Manufacturing technology–Fused Deposition Modeling. The theoretical part of the thesis addresses the topic of Product Development, Additive Manufacturing technology as well a number of engine design and functional characteristics. The experimental part of the work then describes the process of designing and manufacturing of the engine model. The work is concluded with a techno-economic evaluation of the designed assembly.
Výroba prototypového přípravku s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling
Sedláček, Milan ; Kouřil, Karel (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce bola výroba prípravku s využitím stále populárnejšej aditívnej technológie Rapid Prototyping. V teoretickej časti sa vysvetlila samotná technológia Rapid Prototyping, a jej využitie v rôznych odvetviach. Spomínané boli tiež rôzne použiteľné materiály pre 3D tlač, ako aj samotné metódy tlače. Praktická časť bola zameraná na vymodelovanie prototypu v CAD programe SolidWorks, a následnej výrobe prvku na 3D tlačiarni uPrint, s využitím aditívnej metódy Fused Deposition Modeling. V závere práce bola zhodnotená výroba prípravku a taktiež porovnanie nákladov pri využití alternatívnych materiálov.
Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling
Jelínek, Vít ; Dvořáček, Jan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce představuje spojení technologie 3D tisku (Rapid Prototyping) se sportovním odvětvím. Pomocí zmíněné moderní technologie byl vyroben funkční model čepele florbalové hole, jejíž konstrukční návrh vznikl ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Práce nám přiblíží historii florbalu a jednotlivé metody stále oblíbenějšího a dostupnějšího 3D tisku, pomocí kterých mohla být čepel florbalové hole vymodelována. Závěr práce obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení, kde budou odhaleny klady a zápory využití technologie Rapid Prototyping v tomto sportovním odvětví.
Výroba prototypu držadla v interiéru vozidla na 3D FDM tiskárně
Kaššák, Marek ; Dvořák, Jaromír (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Táto bakalárska práce sa venuje problematike výroby prototypu držadla v interiéri vozidla metódou Fused Deposition Modeling. Prvá časť práce sa venuje stručnému prehľadu výroby prototypu pomocou technológie Rapid prototyping 3D tlačenia, pomocou metódy FDM a materiálom používaných metódou FDM. Druhá časť práce sa venuje návrhu 3D modelu v programe Autodesk Inventor 2014, samotnou výrobou prototypu, zhodnotením technologičnosti konštrukcie a technicko-ekonomickému zhodnoteniu nákladov.
Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu
Kudláčová, Barbora ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového me-chanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn 3D tiskárnou Dimension uPrint, jež pro zhotovení využívá metodu Fused Deposition Modeling. Součástí práce je vysvětlení planetového mechanismu po stránce teoretické, praktické a rovněž konstrukční a dále popis metody Fused Deposition Modeling. Model planetového mechanismu a daná bakalářská práce bude dále sloužit jako učební pomůcka studentům FSI v Brně předmětu Kinematika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.