Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv lyofilizačních podmínek na hydrofobní interakce mezi nativním hyaluronanem a fluorescenční sondou
Říha, Karel ; Venerová, Tereza (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Biopolymer nativní hyaluronan disponuje amfifilním charakterem své molekuly. Což znamená, že v sobě obsahuje část hydrofilní i hydrofobní. Tento charakter molekuly napomáhá interakcím mezi hydrofobními ligandy a hydrofobními části řetězce, což z hyaluronanu činí jednu ze sloučenin, které jsou potenciálně vhodné jako nosičové systémy léčiv. Cílem této bakalářské práce bylo připravit nosičový systém na bázi hyaluronanu a modelové hydrofobní sloučeniny (fluorescenční sondy). Námi použitou fluorescenční sondou byl pyren. Dále byla práce zaměřena na studium lyofilizačních podmínek, které by vedly k faktickému ovlivnění hydrofobních interakcí mezi námi použitými látkami. Hlavními technikami, které nám posloužily k ověření efektivity lyofilizace (a to ve smyslu podpoření vzniku hydrofobního efektu mezi jednotlivými řetězci hyaluronanu), byly: termogravimetrická analýza, fluorescenční spektrometrie, a v neposlední řadě infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Aplikace FTIR metod pro stanovení mikroplastů v půdách
Vishneuskaya, Ulyana ; Pavlovský, Jiří (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá aplikací metod infračervené spektroskopie (ATR-FTIR) a termické analýzy (py-GC/MS) pro stanovení mikroplastů v půdě. Součástí práce je analýza současného stavu poznání v oblasti výskytu mikroplastů v terestrickém prostředí, jejich přenosu v půdě a potenciálních rizik. Experimentální část zahrnuje přípravu vzorků směsi modelové půdy a PET o různých koncentraci a jejich analýzu pomocí ATR-FTIR a následnou izolací PET ze vzorků směsí pomocí hustotní separace a analýzu metodou py-GC/MS. Na základě korelačních koeficientů, které ukazují míru korelace mezi naměřenými a skutečnými hodnotami, bylo posouzeno, že ATR-FTIR je vhodnější pro kvalitativní a kvantitativní analýzu mikroplastů v půdě, a proto tato metoda byla použita pro vyhodnocení reálných vzorků půd s obsahem PET.
Chemismus Venuše a mise satelitu EnVision
Kubíčková, Tereza ; Ferus, Martin (vedoucí práce) ; Kabáth, Petr (oponent)
Tato práce shrnuje základní poznatky o chemických procesech probíhající v atmosféře planety Venuše s akcentem na jejich teoretické modelování a související spektrální prů- zkum. Stručně shrnujeme cíle a technické detaily plánované mise ESA EnVision, která by měla rozšířit dosavadní znalosti o minulosti, současnosti a budoucnosti planety, jejího klimatu, morfologie, geofyziky a chemického prostředí. Výsledkem práce je souhrn spek- trálních měření vybraných atmosférických specií laboratorní metodou vysoce rozlišené infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (HR-FTIR), které jsou zazname- nány v NIR spektru Venuše, se zvláštním zaměřením na rozsah ešeletového spektrometru sondy EnVision. Dále popisujeme související výpočetní atmosférický model ARGO, jehož výsledky jsou pro vybrané komponenty porovnány s reálnými měřeními a jinými atmosfé- rickými modely. Cílem práce je nastínit současný stav výzkumu Venuše a jeho budoucnost v souvislosti s plány mise EnVision a ověřit funkčnost současného výpočetního modelu atmosfér. 1
Bioaktivní látky pro pleťové krémy: Stanovení stability pleťového krému s obsahem kozího mléka
Dostálová, Tereza ; Sovová, Šárka (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je studium stability krému připraveného v běžných laboratorních podmínkách s obsahem lyofilizátu kozího mléka. Kozí mléko bylo nejprve denaturováno, poté proběhla jeho charakterizace pomocí metod FTIR, elementární analýzy a termogravimetrické analýzy. Pro porovnání účinků denaturace byla stejná série měření zopakována s nativním vzorkem mléka. Dále byla připravena samotná emulze. Prvotní stabilita připravených vzorků byla stanovena na analytické odstředivce a receptura s přípravou krému byla optimalizována. Měření stability probíhalo na základě měření v daných časových intervalech staří vzorku. Sledovanými parametry byly reologické vlastnosti – zejména vyhodnocení meze toku a pevnosti struktury podle délky lineární viskoelastické oblasti a komplexního modulu – tepelná stabilita měřená pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, vizuální zhodnocení probíhalo díky optické mikroskopii a pozorování. Byla prokázána stabilita vzorku při skladování za laboratorní teploty s mírnými projevy destabilizace struktury emulze. Senzorická analýza prokázala vhodnost produktu pro osoby se sušší pokožkou, kdy kůži příjemně zvláčnil a dle hodnotitelů byl pocit na pokožce příjemný. Krém si po celou dobu experimentu uchovával svou podobu, nedošlo k jeho konečné degradaci na původní dvě fáze nebo k jeho znehodnocení, např. plísněmi.
Využití fyzikálně-chemických a spektroskopických metod při studiu extremofilních mikroorganismů
Dobešová, Kateřina ; Enev, Vojtěch (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na metody stanovení polyhydroxyalkanoátů v buňkách extremofilů, konkrétně bakterie Schlegelella thermodepolymerans DSM 15 344. Mezi metody, které byly použity, patří termogravimetrická analýza, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací a Ramanova spektroskopie. Pomocí TGA byl stanoven obsah extracelulární a intracelulární vody ve vzorcích. Metoda FTIR byla použita nejen na sledování obsahu PHA, ale také na fyzikální vlastnosti polymeru ve vzorku. Konkrétně jestli byl polymer ve vzorku biomasy amorfní nebo krystalický. Ramanova spektroskopie byla použita na potvrzení přítoomnosti PHA ve vzorcích. Výsledky jednotlivých metod byly porovnány s výsledky plynové chromatografie.
Příprava a charakterizace magnetických nanočástic povrchově modifikovaných surfaktanty
Solnička, Ondřej ; Másilko, Jiří (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace nanočástic oxdidu železnato-železitého, které byly modifikovány povrchově aktivními látkami. K modifikaci byly použity látky CTAB, TTAB a Septonex. Následně byla u vytvořených nanočástic provedena charakterizace metodami elementární analýzy, termogravimetrie, FTIR spektrometrie, dynamického rozptylu světla, a také byly tyto částice postoupeny i morfologickému zhodnocení metodou transmisní elektronové mikrospkopie (TEM). Výstupy z jednotlivých měření bylo zjištěno, že nanočástice Fe3O4 se surfaktanty dosahovaly v pořadí CTAB, TTAB a Septonex velikostí 85,9 nm, 108,3 nm a 246,6 nm. Připavené modifikované nanočástice vyjma nanočástic modifikovaných Septonexem vykazovaly velmi stabilní chování a nízkou míru agregace, Septonexem obohacené nanočástice měly větší tendenci k agregaci.
Příprava hydrogelů s přídavkem extraktu z matolin
Mojžíšek, Jan ; Veselá, Mária (oponent) ; Kovalčík, Adriána (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je příprava hydrogelů s antioxidačními vlastnostmi. Těchto vlastností je dosaženo přídavkem extraktu z matolin. Teoretická část práce stručně shrnuje základní charakteristiky gelů a popisuje základní velečiny v reologii. Dále je popsána klasifikace, příprava a využití hydrogelů. Pozornost je věnována především gelům spadajícím do kategorie takzvaných jedlých hydrogelů. Jsou také uvedeny informace o antioxidantech a matolinách. V experimentální části jsou charakterizovány extrakty z matolin z pohledu obsahu sacharidů, fenolických látek, flavonoidů a antioxidačních vlastností. Samotná extrakce byla provedena za studena do různě koncentrovaných vodných roztoků ethanolu. Pro přípravu hydrogelů byl použit extrakt s nejvyšší celkovou antioxidační aktivitou, stanovenou pomocí metody s ABTS. Pro přípravu hydrogelů byla použita agaróza. U hydrogelů byla sledována změna reologických vlastností v důsledku přidání připravených extraktů. Konkrétní skupiny v hydrogelech byly stanoveny pomocí FTIR.
Půdní gel jako vhodná matrice pro studium huminových látek v půdním ekosystému
Černý, Pavol ; Pekař, Miloslav (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá komplexnou problematikou pôdnych gélov. Jej hlavným cieľom bolo optimalizovať proces izolácie pôdneho gélu z pôdnej matrice. Izolácia je prevádzaná len za použitia vody, a preto predstavuje perspektívnu metódu pre štúdium humínových látok (HL) v prirodzenej podobe. Pre izoláciu bola použitá pôdna matrica hnedozem modálna z oblasti Veverských Kniníc. Výsledný izolovaný pôdny gél bol fyzikálne chemicky charakterizovaný pomocou termických a spektroskopických metód. Pomocou EA a TGA bol stanovený obsah biogénnych prvkov v organickej zložke a obsah anorganickej zložky pôdneho gélu. Anorganická zložka predstavuje majoritný podiel v štruktúre pôdneho gélu s hodnotami dosahujúcimi až 90 hm. %. Mineralogické zloženie anorganickej zložky bolo popísané pomocou XRD, pričom najviac bol zastúpený kremeň. Vybrané makro a mikroprvky boli stanovené pomocou ICP-OES a z výsledkov bolo badateľné zvýšenie obsahu prvkov, ktoré tvoria komplexy s HL. Organická zložka bola študovaná pomocou spektroskopických metód FTIR a XPS, ktoré jednoznačne preukázali, že primárnou zložkou organickej matrice sú HL. Z tohto dôvodu boli pomocou UV/Vis spektrofotometrie stanovené absorpčné koeficienty EET/EBZ, E2/E3 a E2/E4. Morfológia izolovaných gélov bola študovaná pomocou SEM, pričom na fotografiách sú vidieť minerálne častice pokryté zhlukmi humínovej matrice.
Aplikace FTIR metod a využití chemometrie v problematice kontaminace půd plasty a mikroplasty
Dvořáková, Alena ; Pavlovský, Jiří (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aplikací FTIR metod a využitím chemometrie pro identifikaci mikroplastů v půdách. Byly použity celkem 3 FTIR techniky, DRIFT a ATR pracující ve střední infračervené oblasti a technika TANGO pracující v blízké infračervené oblasti. Pro analýzu byly připraveny směsi modelové půdy a PET o různých koncentracích. Dále byly připraveny směsi reálných vzorků půd a PET o různých koncentracích. Získaná data byla využita pro interpretaci infračervených spekter, sestrojení kalibračních a korelačních závislostí PET a vyhodnocení validačních modelů s využitím metod DRIFT, ATR a TANGO.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.