Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 867 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace pro sledování a analýzu cévních výkonů
Drozen, Jan ; Hoksza, David (vedoucí práce)
Jedním z oborů kardiovaskulární chirurgie je implantace a následná péče o vaskulární rekonstrukce a hemodialyzační přístupy. Vaskulární rekonstrukce, tzv. bypassy, i protetické hemodialyzační přístupy, tzv. grafty, se používají u pacientů, u kterých jiná léčba selhala. Jejich efektivita je tak zásadní pro život pacienta. Cílem této práce je návrh a implementace softwarového systému umožňujícího evidenci dat získaných při vaskulárních operacích a následných kontrolách. Důležitou částí systému je dále funkcionalita umožňující základní analytické a statistické zpracování evidovaných dat. Dalším cílem je z evidovaných dat získat nové znalosti použitelné pro zvýšení efektivity vaskulárních operací.
Nautiloidea svrchnokřídových epikontinentálních moří Evropy
Frank, Jiří
Post-triasové loděnky nejsou až tak vyhledávaným předmětem výzkumu v oblasti hlavonožců, jako například amoniti. Až na některé výjimečné lokality nejsou ve fosilním záznamu výrazně hojně zastoupeny, mají poměrně konzervativní morfologii a díky častému špatnému zachování je jejich zařazení do druhové či rodové úrovně poměrně komplikované. Výjimky tvoří taxony s velmi krátkým a endemickým výskytem a výrazně odlišnými morfologickými znaky, které jsou vhodné i pro biostratigrafické interpretace. Problematický je také typový materiál, který není v některých případech morfologicky reprezentativní pro daný taxon a proto je nutné četné taxony revidovat. Není ovšem pravdou, že by loděnky nebyly jistým podílem zastoupeny v paleontologických kolekcích přírodovědných institucí díky dlouholetým sběrům. Stejně tak paleontologické publikace, které sahají již do počátků 19 století, věnují této skupině přeci jen jistý, i když ne úplně významný prostor. Cílem této doktorské studie je zmapovat situaci post-triasových loděnek zejména s ohledem na svrchnokřídové zástupce vyskytující se na území Evropy a napomoci k jejich dalšímu výzkumu. Proto se studie podrobněji zabývá morfologickými znaky těchto zástupců a posléze jejich interpretací s ohledem k zachování exemplářů. Pozornost je také věnována ontogenezi této...
Vývoj a implementace informačních systémů - autorskoprávní a související aspekty
Cholasta, Roman ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Tato rigorózní práce "Vývoj a implementace informačních systémů - autorskoprávní a související aspekty" se, jak již indikuje její název, zaměřuje na aspekty z hlediska autorského práva a práv souvisejících, které jsou relevantní při projektech vývoje a implementací informačních systémů. Po první kapitole, úvodu, následuje druhá kapitola, v níž autor vymezuje ústřední pojem této práce, a to informační systém, jakož i další pojmy, kterých se v této práci používá a nelze se spoléhat na legální definice. Největší pozornost je v této práci věnována počítačovým programům, zmíněny jsou však i ostatní části informačních systémů (zejména databáze, grafické uživatelské rozhraní a další prvky). Dále navazuje kapitola třetí, v níž jsou postupně vymezeny nejpodstatnější součásti informačních systémů a způsob jejich ochrany v právním řádu. Jedna z podkapitol je též věnována problematice forem vyjádření počítačového programu, jakožto stěžejní část informačního systému, omezením práva autora, jakož i databázím. Práce též nabízí úvahy ohledně autorskoprávních dopadů v případě využití moderní technologie strojového učení. Čtvrtá kapitola popisuje relevantní autorskoprávní aspekty týkající se vývoje informačních systémů, zejména problematiku autorských vstupů osob, ať již zaměstnanců či poddodavatelů fyzických nebo...
Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zachování kulturního dědictví v kontextu digitálních humanitních věd. Hlavním tématem této práce bude představení moderních nástrojů a technologií zaměřených na zachování kulturní paměti v Evropě. Cílem práce bude zmapování přínosu a potenciálních rizik digitálních infrastruktur CESSDA, ARIADNE PLUS a DARIAH-EU pro zachování kulturního dědictví. Práce bude rozdělena na tři části - v teoretické části bude stručně představeno téma digitálních humanitních věd a jejich studia, pojem big data, a rovněž proměny digitálních archivů v kontextu digitálních humanitních věd. Analytická část se zaměří na zmapování aktuální situace zachování kulturního dědictví v Evropě. Poslední, praktická část, nabídne analýzu výhod a nevýhod digitálních infrastruktur ARIADNE PLUS, CESSDA a DARIAH-EU jak pro zachování kulturního dědictví, tak i pro výzkum v sociálních a humanitních vědách.
Bez názvu
Sláma, Matěj ; Poliačková, Martina (oponent) ; Mazanec, Martin (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce jsou vlasy jako fenomén, image, trauma, kdy detailně zkoumám tento biologicky materiál na základě osobní zkušenosti, tak v rámci série experimentů ve vytvořené „vlasové laboratoři“. Tématicky se zaměřuji na různé pojetí a úpravu vlasů - image vs. zkoumání biologických nepřesností růstu vlasů. Soubor záznamů, kreseb, postprodukcí, objektů či nalezených materiálů jsem uspořádal do databáze, která se stala i inspirací pro samotnou instalaci projektu.
Vývoj realitního trhu v Brně a jeho okolí
Oblouková, Aneta ; Čech, Petr (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem realitního trhu ve vybraných městských částech Brna a jeho okolí. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu a oceňování nemovitostí. Je zkoumán vývoj faktorů, které ovlivňují realitní trh. V další části je provedena analýza vývoje realizovaných kupních cen bytů v Brně a také důkladná analýza vývoje průměrných nabídkových cen bytů v Brně a ve městech Rousínov, Šlapanice a Slavkov u Brna pro porovnání cenových rozdílů. Pro porovnání cen jsou stanovena tři základní kritéria, na kterých je vývoj znatelný. V poslední části práce se uvádí porovnání a vyhodnocení realizovaných kupních cen a nabídkových cen bytů dle zvolených kritérií ve vybraných městských částech Brna v letech 2018-2020.
Software pro ovládání a správu inteligentních prvků domácnosti
Michálek, Jakub ; Blažek, Petr (oponent) ; Musil, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. V první části je popsán software, který byl využit při tvorbě této aplikace. Konkrétně aplikační platforma Qt a relační databázový systém SQLite. V druhé části je popsána struktura a funkce této aplikace. Další část popisuje aplikaci sloužící k testování funkčnosti vytvořené aplikace a navržený komunikační protokol. Poslední část práce popisuje testování a zhodnocení vytvořené aplikace.
Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni dokumentace
Hrstka, Lukáš ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním celkových cen a tvorbou rozpočtových ukazatelů v jednotlivých fázích dokumentace pro objekty patřící mezi veřejné zakázky. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice týkající se této problematiky. V druhé, obsáhlejší části je popsána tvorba nové datové základny objektů, která je sestavena z dvaceti subjektů projektovaných v posledních čtyřech letech. Objekty v databázi jsou pro budoucí přesnější porovnávání a tvorbu ukazatelů indexovány přechodnými indexy. V této části nalezneme komparaci cen objektů v různých fázích dokumentace a také vypočtené dva měrné rozpočtové ukazatele, jež se váží k jednotkové ceně za metr krychlový obestavěného prostoru a k ceně za metr čtvereční podlahové plochy. Z těchto ukazatelů posléze vytvořený průměrný ukazatel orientační ceny slouží k rychlému ocenění podobného typu objektů ve fázi studie. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že při studii v porovnání s podrobnějšími fázemi dokumentace často dochází k výrazným cenovým rozdílům, které mohou negativně ovlivnit budoucnost daného projektu. Hlavním výsledkem práce jsou vytvořené průměrné orientační ceny za měrnou jednotku pro budovy občanské výstavby, budovy pro výrobu a služby a pro objekty pozemní zvláštní. V poslední části práce jsem vytvořil metodu podrobnějšího výpočtu jednotkové ceny objektu ve fázi studie.
Mobilní aplikace pro hledače pokladů
Skaličan, Robin ; Škarvada, Libor (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace má ulehčit práci se záznamem nálezů hledačům s detektorem kovu při svém hledání. Cílem je také usnadnit další komunikaci s archeology ohledně nálezů. Při zjišťování požadavků uživatelů a kontaktování archeologů vznikl požadavek na rozšíření zadání o webovou aplikaci. Její implementace umožňuje zaznamenaná data z mobilní aplikace zobrazit a zjednodušuje případnou další komunikaci s nálezcem. Tato data jsou uložena v databázi Firebase Realtime Database. V mobilní aplikaci je implementované mapové zobrazení pomocí knihovny Leaflet a funkce vycházející z požadavků uživatelů. Pro většinu implementace byly použity programovací jazyky Java a JavaScript. Výsledkem mé práce jsou dvě aplikace pracující se společnou databází.
Návrh systému pro podporu realizace akcí
Kučera, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je analyzovaný současný stav a postup při pořádání akcí, třetí část obsahuje vlastní řešení dané problematiky a navržená jednotlivá řešení. Celou práci uzavírá závěr, který obsahuje celkové shrnutí práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 867 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.