Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 673 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Katetrizační uzávěr ouška levé síně
Hozman, Marek ; Osmančík, Pavel (vedoucí práce) ; Bulava, Alan (oponent) ; Havránek, Štěpán (oponent)
Transseptální punkce při intervenčním uzávěru ouška levé síně navigovaná pomocí 3D tisku a multiplanární CT rekonstrukce Abstrakt Úvod: Předkládaná práce hodnotí využití biatriálních 3D tištěných modelů pro navigaci transseptální punkce (TSP) u katetrizačního uzávěru ouška levé síně (LAAC). Cíle této práce jsou (1) testovat proveditelnost konceptu využití 3D tisku pro navigaci TSP, (2) analyzovat distribuci optimálních lokalizací TSP a (3) definovat 2D parametr odvozený z CT využitelný v predikci optimální lokalizace TSP. Metody: Preprocedurální příprava zahrnovala multiplanární CT rekonstrukci, 3D segmentaci a 3D tisk. TSP byla simulována preprocedurálně in vitro v 6 definovaných segmentech. V závislosti na pozici zavaděče byla místa TSP klasifikována jako optimální, suboptimální nebo neoptimální. Během procedury byly pro TSP následně zacíleny doporučené optimální segmenty. Zákrok byl post hoc hodnocen operatérem. Výsledky: Z 68 pacientů, kteří prošli screeningem, bylo prospektivně analyzováno 60 nemocných (průměrný věk 74,68 ± 7,64 let, 71,66 % mužů). U 55 nemocných (91,66 %) byla TSP provedena v optimální lokalizaci dle doporučení 3D tisku. Optimální lokalizace TSP byla v 45,3 % postero-inferiorní, v 45,3 % mid-inferiorní a v 37,7 % antero-inferiorní. Průměrný počet optimálních segmentů na jednoho...
Hledání tvaru skořepinových konstrukcí
Musil, Jiří ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Vítek,, Jan (oponent) ; Stráský, Jiří (vedoucí práce)
Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají v konstrukci žádná významná ohybová namáhání, konstrukce se nachází v tzv. membránovém stavu. Inspirací pro tuto práci je činnost švýcarského inženýra Heinze Islera, který vyvíjel tvary skořepinových konstrukcí pomocí modelových zkoušek vhodně zatížených, ohybově netuhých membrán. Na základě inverze výslednicového tvaru navrhoval skořepinové konstrukce o velkých rozpětích, které svoji tíhu přenášely téměř výhradně membránovými silami. V této práci je prezentováno numerické řešení výše zmíněných modelových zkoušek pomocí programu Midas Civil. Na příkladu průvěsu lana jsou demonstrovány základní principy metody. Numericky nalezené tvary jsou porovnány s analytickým řešením průvěsové křivky lana. Na základě numericky nalezených tvarů je následně navržena skořepina a je popsáno její namáhání při zatížení vlastní tíhou, zejména ve vztahu k membránovému působení. V další části jsou získané znalosti a postupy použity pro návrh tří relativně komplikovaných skořepinových konstrukcí. Každá konstrukce je staticky analyzována a je popsáno její statické působení. Studovány jsou konstrukce s dokonale tuhými, respektive pružnými podporami, které simulují reálné chování podpor. V závěru práce jsou výsledky statické analýzy vybrané skořepiny experimentálně ověřeny na fyzikálním modelu v měřítku 1:55,56. Model je vystavěn metodou 3D tisku. V práci je popsána použitá modelová podobnost, zdokumentován proces návrhu a výroby modelu a provedení vlastního experimentu. Uskutečněné zatěžovací zkoušky potvrdily optimální návrh skořepinové konstrukce a platnost numerické metody hledání jejich tvaru. Prezentované principy a postupy je možné, při dostatečné míře odpovídajících znalostí, použít v inženýrské praxi.
Inovace výrobku s využitím CAE a aditivní výroby
Bočková, Pavla ; Videcká, Zdeňka (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci inovovaného tvaru upínacího mechanizmu jednoruční činky. Model upínacího mechanizmu i ostatní části činky jsou vymodelovány pomocí parametrického modeláře SolidWorks. Výsledný model je vytištěn na 3D tiskárně Ultimaker 2+ metodou Fused Depositionion Modeling. V práci je také zahrnuto představení vybraných CAx systémů, charakteristika Rapid Prototypingu i metody FDM a používané materiály. Práce je zakončena technicko-ekonomickým zhodnocením výroby navrženého prototypu jednoruční činky.
Návrh šachového manipulátoru
Novák, Tomáš ; Parák, Roman (oponent) ; Cejpek, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací šachového manipulátoru a jeho řízení skrz jednoduché uživatelské rozhraní. Teoretická část je rozdělena do dvou celků, a to na krátkou rešerši manipulační techniky a podrobnější charakteristiku robotických manipulátorů. V praktické části je vybrána šachová souprava a koncept robotického šachového manipulátoru. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé konstrukční uzly, motorizační a řídící jednotka a elektronické komponenty. Dále se praktická část skládá z návrhu a realizace řízení manipulátoru prostřednictvím platformy Arduina a grafického uživatelského rozhraní. Na závěr je vytvořen funkční model a navržena další možná vylepšení a rozšíření.
Konstrukce lineárních hodin
Firla, Marek ; Malý, Martin (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat návrh, konstrukci a výrobu lineárních hodin. V první části jsou popsány nynější řešení lineárních hodin. Druhá část popisuje návrh a výrobu prototypu lineárních hodin. Hodiny řídí mikrokontrolérová jednotka Arduino UNO, samotné měření času zprostředkovává modul reálného času a pohyb ukazatelů času zprostředkovává dvojice krokových motorů. Realizace je provedena pomocí 3D tisku.
Functional foams with densit ygradient
Svatík, Juraj ; Figalla, Silvestr (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Inspired by lightweight natural materials, cellular materials with gradient porosity are expected to possess mechanical properties superior to conventional polymer foams due to their specific structural architecture. These properties could allow use of the lightweight materials in structural components. In this thesis, preparation of the gradient cellular materials is investigated employing the laminating and/or 3D printing. Static and dynamic mechanical tests were performed on both quasi homogenous and gradient porosity foams providing experimental support for the hypothesis of structural architecture driven deformation response. Experimental data were interpreted using existing theoretical models. Our results led to a conclusion that the existing theoretical models derived for regularly structured foams are not valid for foams with gradient porosity exhibiting mechanical properties substantially better than the foams with homogenous porosity.
Návrh a výroba provizorní zubní náhrady
Jiroušek, Jan ; Sliwková, Petra (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výrobou provizorní zubní náhrady. Teoretická část obsahuje přehled typů zubních náhrad a jejich dělení. Dále jsou v ní uvedeny podstatné vlastnosti materiálů pro výrobu zubních náhrad a rozdělení v současnosti používaných materiálů. Dalším bodem teoretické části je rozbor v současné době používaných technologií výroby zubních náhrad. Praktická část je zaměřena na výrobu provizorní zubní náhrady za použití digitalizace intraorálním skenováním, návrhu zubní náhrady v CAD softwaru a CAD/CAM výroby. Práce je ukončena diskuzí, ve které jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky kroků z praktické části.
Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Sodovač" pro testbed Průmyslu 4.0
Dvorský, Petr ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky pro tvorbu sody do zkušebního zařízení – testbed – pro Průmysl 4.0. Nejprve je v této práci předestřen obecný přístup k problematice řešení realizace autonomní buňky. Dále je popsán samotný konstrukční návrh, hydro-pneumatický systém, elektrické zapojení a programové vybavení buňky. Konstrukční návrh byl proveden v CADu NX 12 (Siemens PLM software). Většina z konstrukčních částí, které byly vytisknuty pomocí 3D tisku, byly vytvořeny na tiskárně od firmy Tarantula. Hydro-pneumatické schéma bylo vytvořeno v programu SMC-PneuDraw 2.8 s maximálním provozním tlakem systému 8,2 Baru. Elektrická dokumentace byla vytvořena v elektrickém CADu WSCAD. Pro řízení a komunikaci je autonomní buňka osazena jedním PLC SIMATIC S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC), HMI panelem (SIMATIC HMI KPT400 BASIC) a switchem – síťovým přepínačem - Linksys SD205. Programové vybavení buňky bylo vytvořeno v prostředí TIA Portal.
Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy
Volfík, Jiří ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Náplní této diplomová práce je návrh konstrukce a volba vhodného materiálu horního dílu těhlice pro závodní automobil, vyrobeného metodou 3D FDM tisku s eventuální možností nahrazení dílu stávajícího, vyrobeného klasickou formou CNC obrábění. Varianty experimentálního dílu jsou podrobeny analýze MKP, porovnány z hlediska koeficientu bezpečnosti, a je vybrána nejvhodnější konstrukce. Zvolená varianta modelu je v závěru porovnána s již stávajícím dílem, který byl také podroben analýze MKP.
Návrh robustního kolového robotického podvozku
Jirges, Radek ; Chalupa, Jan (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na začátku praktické části popisuje výběr vhodných komponent pro daný podvozek od pohonu, až po řídící elektroniku. Konstrukční část práce nejdříve pojednává o volbě vhodného materiálu pro jednotlivé díly podvozku a následuje jejich konstrukce, včetně popisu využitých konstrukčních řešení pro dané problémy. Výsledkem práce je robustní kolový podvozek osazený poho-nem a základní elektronikou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 673 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.