Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konstrukce sloupové vrtačky
Matoušek, Kamil ; Bilík, Martin (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této závěrečné práce je provést návrh konstrukce sloupové vrtačky. V první části je uveden popis sloupové vrtačky. V druhé části je provedena rešeršev oblasti strojů dostupných na současném trhu. Na základě této rešerše jsou v závěrečné části zvoleny parametry stroje a je zde proveden konstrukční návrh sloupové vrtačky a základní konstrukční výpočty. Výsledkem této práce je výkres sestavení a 3D model sloupové vrtačky.
Řešení technologie součásti "čelist laparoskopického nástroje" na CNC stroji
Pospíchal, Oldřich ; Sedlák, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce předkládající návrh výroby součásti laparoskopického nástroje třískovým obráběním na CNC stroji. Na základě posouzení součásti z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska, je vypracován technologický postup výroby, zpracována technologická dokumentace, sestaven a následně ověřen NC program pro CNC obráběcí centrum. Práce porovnává ruční a automatizované programování, hodnotí vlastní výrobu čelistí a posuzuje možnou měsíční výrobnost jednoho stroje.
Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty
Szlaur, Vít ; Sedlák, Josef (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové součásti. Ekonomičnost procesů pro srovnatelné výsledky konečného stavu povrchu.
Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití
Stradějová, Alena ; Madaj, Martin (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru) a jejich efektivní využití. Zabývá se problematikou charakteristiky daných materiálů a jejich výrobou. Hodnotí sortiment výroby nejvýznamnějších producentů nástrojů a nástrojových mate-riálů v dané oblasti. Porovnává pracovní podmínky vybraných světových vý-robců, které souvisejí s narůstajícím využitím těchto materiálů v procesu obrá-bění. Zabývá se řezivostí nástroje a popisuje technicko-ekonomické hodnoce-ní této problematiky.
Cermety
Salcburger, Martin ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řeznými materiály na bázi cermetů, určenými k obrábění součástí. V první části práce je popsáno stručné rozdělení a charakteristika řezných materiálů používaných při obrábění. Druhá část je zaměřená na historii vývoje cermetů, jejich strukturu, výrobu, chemické a mechanické vlastnosti. Poslední část této práce se zabývá současným stavem sortimentu nejvýznamnějších producentů řezných materiálů.
Technologie opracování středicích nákružků a patek elektromotoru v systému řízení výroby
Tollrian, Zdeněk ; Slaný, Martin (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Stávající opracování středicích nákružků a patek elektromotoru se soustřeďuje na dvě hlavní výrobní varianty. Pro převod výroby z Německa byla realizována nová inovační technologie. Výpočtem byla zjištěna hodnota řezných podmínek, trvanlivost břitu pro kritéria maximální výrobnosti a minimálních nákladů, a působící síly v řezném procesu. Zpětnou vazbou výroby bylo kontrolní měření požadované koaxiality nákružku a statorového svazku.
Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití
Teplý, Radek ; Sedlák, Josef (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé materiály (polykrystalický diamant, polykrystalický nitrid boru) a uvádí jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, výrobu, efektivní použití, nové trendy vývoje. Hodnotí sortiment řezných materiálů a nástrojů jednotlivých předních světových producentů z hlediska optimálních řezných podmínek pro soustružnické operace a druhu obráběného materiálu. Dále jsou tyto řezné materiály porovnány mezi jednotlivými výrobci, aby vynikly rozdíly v řezných podmínkách.
Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem
Huňáček, František ; Mouralová, Kateřina (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, volbou řezných podmínek a volbou chladících a mazacích emulzí a olejů. V další části práce je popsán sortiment nástrojů, strojů a upínacích přípravků v dílně strojní údržby cukrovaru České Meziříčí. Následně byly stanoveny technologické podmínky pro konkrétní případ výroby přesných otvorů za pomoci kalkulátoru. Poté byla provedena jejich výroba. V závěru jsou krátce zhodnoceny výrobní možnosti dílny strojní údržby při výrobě otvorů pomocí nástrojů pro vrtání.
Návrh výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing
Torčík, Václav ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing série Dragon 5. Práce navazuje na předchozí činnosti designérského týmu a pracuje s již vytvořeným modelem součásti a stanoveným materiálem. V úvodu je rozebrán vybraný materiál Certal, jeho výroba a vlastnosti. Následuje rozbor materiálů řezných nástrojů a řezných podmínek. Dále je navržena strategie frézování sestávající z analýzy součásti a návrhu řezných podmínek. Prototyp byl vyroben na CNC obráběcím centru MCV 754 QUICK ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. V praktické části je proveden rozbor procesu výroby a kritických míst s navržením efektivnějšího procesu. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení včetně vyčíslení přibližných nákladů na realizaci provedené varianty. Zahrnuty jsou také alternativní možnosti výroby frézováním u jiné firmy nebo na VUT, ale jinými metodami jako 3D tisk a svařování. Výhody a nevýhody navrhovaných metod jsou diskutovány a porovnány z hlediska hrubých nákladů.
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie
Baklík, Lukáš ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce zahrnuje změnu stávající technologie rovinného broušení za efektivnější technologii čelní frézování pro dokončovací operaci čelisti (pro hydraulický strojní svěrák) v zušlechtěném stavu s tvrdostí 53+4 HRC. Čelist je vyrobena z nástrojové oceli dle ČSN41 9312. Pro novou technologii jsou navrženy dvě varianty. Pro frézování jsou sepsány progresivní řezné materiály. Je zvolen vhodný nástroj, predikovány celkové výrobní náklady a strojní časy pro řezné podmínky pro zvolený nástroj. V experimentální části jsou tyto řezné podmínky prakticky ověřeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.