Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady
Vyskočilová, Martina ; Sládeček, Vladimír (oponent)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady, jak jsou upraveny zákonem č. 82/1998 Sb. V této oblasti leží základní výzkumné otázky mé diplomové práce: Jak je institut zakotven pozitivním právem? Uplatňuje se institut regresní úhrady v praxi nebo jde jen o prázdné ustanovení? A jak se to přesně děje? Pokud ano, jaká je "úspěšnost"? Pokud ne, jaké k tomu jsou možné důvody? Formálně je vlastní text práce členěn do čtyř částí, které se dále člení do podčástí první a druhé úrovně. V první části vycházím z analýzy klíčových pojmů odpovědnost, škoda, veřejná moc a subjekty veřejné moci v rozlišení nositel a vykonavatel. Zabývám se hlediskem odpovědnosti za škodu jako zvláštním druhem odpovědnosti. Výklad doplňuje stručné pojednání o škodě vyvolané zákonným výkonem veřejné moci. Druhá část se věnuje pozitivnímu zakotvení odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci v ČR. Nejdříve pojednávám o pramenech právní úpravy na ústavou a mezinárodními prameny, dále se už věnují úpravě v zákonu č. 82/1998 Sb., který je těžištěm celé úpravy. V závěru části přidávám výklad k oblastem, ve kterých není zřetelná právní úprava odpovědnosti...
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady
Vyskočilová, Martina ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady, jak jsou upraveny zákonem č. 82/1998 Sb. V této oblasti leží základní výzkumné otázky mé diplomové práce: Jak je institut zakotven pozitivním právem? Uplatňuje se institut regresní úhrady v praxi nebo jde jen o prázdné ustanovení? A jak se to přesně děje? Pokud ano, jaká je "úspěšnost"? Pokud ne, jaké k tomu jsou možné důvody? Formálně je vlastní text práce členěn do čtyř částí, které se dále člení do podčástí první a druhé úrovně. V první části vycházím z analýzy klíčových pojmů odpovědnost, škoda, veřejná moc a subjekty veřejné moci v rozlišení nositel a vykonavatel. Zabývám se hlediskem odpovědnosti za škodu jako zvláštním druhem odpovědnosti. Výklad doplňuje stručné pojednání o škodě vyvolané zákonným výkonem veřejné moci. Druhá část se věnuje pozitivnímu zakotvení odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci v ČR. Nejdříve pojednávám o pramenech právní úpravy na ústavou a mezinárodními prameny, dále se už věnují úpravě v zákonu č. 82/1998 Sb., který je těžištěm celé úpravy. V závěru části přidávám výklad k oblastem, ve kterých není zřetelná právní úprava odpovědnosti...
Analýza rozpočtových příjmů ve vybrané obci
BRONCOVÁ, Denisa
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtových příjmů ve vybrané obci. Pro analýzu rozpočtových příjmů vybrané obce je použita časová řada od roku 2010 až do roku 2016. Dále jsou definovány finanční nástroje rozpočtový výhled a schválený rozpočet vybrané obce. Rozpočtový výhled vybrané obce je porovnáván se schváleným rozpočtem. V praktické části je vysvětleno, jak daná obec získává příjmy. Tyto příjmy jsou rozděleny do čtyř skupin daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Poté jsou popsány příčiny změn rozpočtových příjmů. Vybraná obec používá příjmy pro financování potřeb obyvatel a také na pořízení majetku (například na vodovod nebo klubovnu). Obec získává příjmy především z daňových příjmů a dotací. Závěr práce obsahuje možné návrhy, jak by obec mohla získat příjmy a jejich dopady na obec.
Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
Rišková, Zuzana
Diplomová práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců ve veřejné správě. Cílem práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců na Městském úřadě v Bílovci, zhodnotit současnou situaci a navrhnout vhodná doporučení v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců. První část práce vymezuje základní pojmy v oblasti vzdělávání, popisuje metody a formy využívané ve vzdělávání dospělých a také systematický přístup ke vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Dále vymezuje pojmy v oblasti veřejné správy se zaměřením na územní samosprávu, popisuje úředníky územních samosprávných celků a na závěr definuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků z hlediska platné legislativy. V úvodu praktické části diplomové práce je představen Městský úřad v Bílovci. Tato část se dále věnuje vlastnímu výzkumu v podobě dotazníkového šetření, který je zaměřen na vzdělávání úředníků na Městském úřadě v Bílovci. Následně jsou výsledky interpretovány, vyhodnoceny za jednotlivé výzkumné otázky a jsou formulována závěrečná doporučení zaměřena na další vzdělávání úředníků.
Výběr zaměstnanců územních samosprávných celků
Kopečková, Lucie ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Lidské zdroje patří k nenahraditelným a klíčovým faktorům každé organizace a je velmi důležité je neopomíjet. Práce se zabývá jednou z nejdůležitějších personálních činností, jenž je výběr zaměstnanců a jeho průběh. V tomto případě se jedná o výběr zaměstnanců z oblasti územní samosprávy, s níž je úzce spjat zákon o úřed- nících. Ve své diplomové práci s názvem Výběr zaměstnanců územních samosprávných celků (dále jen ÚSC), se zaměřím na zhodnocení procesu výběru za- městnanců ÚSC na Městském úřadě v Českém Krumlově za pomoci komparace výběrových řízení na pozice úředníka a vedoucího úředníka, metody analýzy výbě- rových řízení, řízeného rozhovoru a dotazníkového šetření.
Finanční výkaz Fin 2 -- 12 M, jeho vypovídací schopnosti a vazby na účetní výkazy ÚSC
Neužilová, Kateřina ; Zouhar, Tomáš (vedoucí práce) ; Svoboda, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce řeší problematiku výkazu Fin 2 - 12 M, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, v jehož rámci se zaměřuje na obce a druhové členění rozpočtové skladby. Jejím cílem je popsat a rozebrat zmíněný výkaz, včetně jeho principu, účelu a vazeb na jiné výkazy. Vazby jsou popsány teoreticky, zejména za použití sbírky souvztažných účtů, a potom je provedena analýza reálných výkazů se zdůrazněním vybraných vazeb a častých nesprávností. Provedená analýza zdůrazňuje dodržení vazeb, poukazuje na jejich porušení a zhodnocuje důsledky tohoto porušení. Výsledkem práce je objasnění hlavních vazeb finančního výkazu Fin 2 - 12 M na účetní výkazy. Práce také poukazuje na časté chyby, kvůli kterým výkazy ztrácí svoji správnou vypovídací schopnost.
Analýza hospodaření obce Průhonice
Tesaříková, Barbora ; Svoboda, Michal (vedoucí práce) ; Kotrba, Rudolf (oponent)
Práce se zaměřuje na analýzu pravidel, postupů a procesů souvisejících s hospodařením obcí v České republice a následně na její využití pro sledování jejich aplikace v konkrétní obci. Úvodní kapitola poskytuje rozbor právního postavení obcí a jejich organizaci, další části jsou zaměřeny na dílčí oblasti. Zejména je popsáno pořizování majetku, zřizování a zakládání subjektů a přezkoumání hospodaření. V jednotlivých částech jsou vymezeny legislativní požadavky spojené s konkrétními oblastmi, které jsou následně využity k analýze sledovaných procesů v obci Průhonice. Některé kapitoly zahrnují rovněž agregované údaje municipalit v České republice.
Účetní a daňové souvislosti hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Divadla pod Palmovkou v Praze
Bíla, Matyáš ; Svoboda, Michal (vedoucí práce) ; Poutník, Lukáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je poukázat na specifika příspěvkových organizací a to zejména v oblastech rozpočtů, účetnictví a účetních výkazů a v daních. Práce je zakončena praktickými příklady těchto témat z Divadla pod Palmovkou a mými návrhy ke zlepšení.
Decentralizace procesu územního plánování na modelovém příkladu brněnské aglomerace
Tichý, Jan ; Májek, Jan (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na určení klíčových změn v procesu územního plánování pro umožnění lepšího a efektivnějšího územního rozvoje. Aplikuje práci Rakouské ekonomické školy na územní plánování a regulace. Kriticky posuzuje současný systém územního plánování, jeho hierarchii, rozhodovací proces, roli veřejnosti a roli soukromých vlastníků a investorů v tomto systému. Cílem je navrhnout řešení pro zlepšení v různých oblastech územního rozvoje. Výsledky práce jsou aplikovány na modelový příklad brněnské aglomerace.
Vztah a právní postavení příspěvkových organizací a obcí ve školství
Šternerová, Alena ; Borská, Jana (vedoucí práce) ; Pavla, Pavla (oponent)
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá zmapováním komplexní právní úpravy problematiky školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli jsou obce, a to jak z pohledu zřizovatelů škol a školských zařízení, tak z hlediska samostatné příspěvkové organizace. Přibližuje proces zřízení škol, podává ucelený přehled o jejich majetkovém a finančním hospodaření, účetnictví, shrnuje kompetence rady a zastupitelstva obce ke zřizovaným školám. V praktické části je proveden rozbor hospodaření ve dvou školských příspěvkových organizacích, které zřídilo město Rokycany. Rozbor je prováděn za období let 2013 - 2015 a vychází z poznatků získaných v teoretické části práce. Na základě provedeného rozboru hospodaření a z analýzy počtu žáků v jednotlivých školách, a to s ohledem na demografický vývoj, je vyhodnoceno, jaký efekt by přineslo případné sloučení sledovaných škol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: