Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 199 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní v Evropě v letech 1995-2018
Opltová, Michaela ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Altová, Anna (oponent)
Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní v Evropě v letech 1995-2018 Abstrakt Zhoubný novotvar slinivky břišní patří mezi zhoubná onemocnění s nejhoršími statistikami přežití. Úmrtnost za rok je v současnosti ve světě téměř stejná jako incidence. Evropa spolu s dalšími vyspělými regiony patří mezi nejvíce zasažené oblasti. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vývoj intenzity úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní ve vybraných evropských státech v letech 1995 až 2018 a následné porovnání trendů mezi zeměmi a v rámci jednotlivých regionů. K tomuto účelu byly použity především standardizované míry úmrtnosti a věkově specifické míry úmrtnosti. Data pocházela z WHO Mortality Database a Human Mortality Database. U všech států došlo k nárůstu standardizovaných měr úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní u obou pohlaví. Vyšší hodnoty u obou pohlaví zaznamenaly státy střední a severní Evropy, a naopak nejnižší měly státy jižní Evropy. Specifické míry úmrtnosti rostly s věkem u obou pohlaví také ve všech analyzovaných státech. Klíčová slova: úmrtnost, zhoubný novotvar slinivky břišní, Evropa, standardizovaná míra úmrtnosti Počet znaků (bez mezer): 109 109
Genderově-specifické rozdíly v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v Evropě
Trčková, Tereza ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Genderově-specifické rozdíly v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v Evropě Abstrakt Tato práce si klade za cíl analýzu rozdílu v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění mezi muži a ženami v 21 vybraných evropských státech v období 2001-2019. Zkoumána je intenzita genderových rozdílu napříč zvolenými státy. S větším důrazem je zhodnocena pozice Česka v rámci Evropy. Ke zkoumání genderových rozdílů v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění jsou v práci využity standardizované míry úmrtnosti na danou příčinu a porovnání skutečné naděje dožití s hypotetickou nadějí dožití při potlačení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění pro jednotlivé státy. Pomocí shlukové analýzy je zjištěno, jak se státy na základě podobnosti determinantů zdraví shlukují do jednotlivých klastrů. Výsledky analýzy ukázaly, že rozdíly mezi muži a ženami jsou přítomny ve všech vybraných státech. Největší rozdíly se vyskytují ve státech východní a střední Evropy.
Vývoj úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu v Česku v období 1995-2021
Prystaszová, Adéla ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Lustigová, Michala (oponent)
Cévní mozková příhoda (CMP) patří v Česku mezi nejčastější příčiny úmrtí. Cílem této bakalářské práce je podrobně analyzovat vývoj úmrtnosti na tuto příčinu smrti v období mezi lety 1995 a 2021 pomocí dat z Českého statistického úřadu. K tomuto účelu byly využity zejména standardizované míry úmrtnosti, věkově specifické míry úmrtnosti, výpočty prostých podílů a metoda dvourozměrné dekompozice. V práci je popsán výrazný pokles celkové intenzity úmrtnosti na CMP a intenzity podle věkových skupin a také významný vliv CMP na nárůst naděje dožití při narození. Práce se dále věnuje změnám pozice CMP mezi ostatními příčinami smrti, včetně skupiny kardiovaskulárních onemocnění. Analyzována je také regionální diferenciace úmrtnosti na CMP, přičemž byla v Česku zjištěna výrazná vnitřní variabilita. Okrajově je popsán i vývoj úmrtnosti na dva základní typy CMP, ischemickou a hemoragickou. Celou prací prostupuje také analýza rozdílů v úmrtnosti na CMP mezi muži a ženami. Klíčová slova: úmrtnost, cévní mozková příhoda, standardizované míry úmrtnosti, dekompozice, Česko Počet znaků: 86 615 Vývoj úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu v Česku v období 1995-2021
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji
Votavová, Kateřina ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Brázová, Kateřina (oponent)
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace
Faktory ovlivňující regionální diferenciaci úmrtnosti v České republice
Pachlová, Tereza
Faktory ovlivňující regionální diferenciaci úmrtnosti v České republice Abstrakt Značné socioekonomické a sociodemografických rozdíly v úmrtnosti, nejen na individuální, ale rovněž i na agregované úrovni, byly pozorovány a popsány v mnoha zemích. Cílem předkládané práce je nalezení a zhodnocení významných vnějších faktorů, které mají vliv na současnou regionální diferenciaci úmrtnosti v Česku na úrovni okresů. Jako nástroj k tomu byly použity metody demografické i statistické analýzy. V první fázi analýzy bylo pomocí porovnání intenzity úmrtnosti v socioekonomických shlucích zjištěno, že vyšší úroveň úmrtnosti vykazují muži i ženy z okresů s nepříznivějšími vnějšími podmínkami. Na základě Poissonova log-lineárního modelu pak bylo identifikováno několik silných determinantů působících na rozdíly v intenzitě úmrtnosti mezi okresy - podíl nezaměstnaných, podíl rozvedených, podíl osob s vysokoškolským vzděláním či počet lékařů v nemocnicích na 1 000 obyvatel. Nejvýznamnějším z těchto faktorů se zdá být podíl nezaměstnaných, jehož rostoucí hodnoty jsou spojeny s růstem intenzity úmrtnosti celkem i na nejčastější příčiny úmrtí v Česku. Vliv některých faktorů na regionální diferenciaci úmrtnosti se ovšem podstatně mění s věkem. Zatímco existující vztah podílu nezaměstnaných či rozvedených s rozdíly úmrtnosti mezi...
Tuberkulóza - staronový problém evropských populací
Jírová, Jitka
Tuberkulóza - staronový problém evropských populací Abstrakt Cílem práce je shromáždit údaje a podat informace o současném stavu zatížení evropských populací tuberkulózou a zachytit nejdůležitější trendy ve vývoji šíření nákazy v evropském regionu v období 1995-2010. Součástí práce je typologie zemí evropského regionu, provedená na základě hlavních rysů nemocnosti a úmrtnosti na tuberkulózu v období 2008-2010. V jednotlivých regionech byla na základě dostupných dat provedena podrobná analýza úrovně nemocnosti a úmrtnosti na tuberkulózu. Součástí práce je také představení plánů nejvýznamnějších světových a evropských organizací pro eliminaci šíření tuberkulózy.
Demografický vývoj vybraných zemí jižní Evropy
Dundálková, Zuzana
Předkládaná bakalářská práce se zabývá demografickým vývojem vybraných zemí jižní Evropy (Itálie, Portugalsko, Řecko a Španělsko) za časové období 1995 -- 2011. Teoretická část je věnována demografii obecně a vysvětlení a popisu jednotlivých demografických ukazatelů. V praktické části jsou tyto demografické jevy přímo prezentovány a vyhodnocovány na jednotlivých státech. Konkrétními ukazateli, kterým byla věnována pozornost, jsou: porodnost, plodnost, potratovost, úmrtnost, migrace, sňatečnost a rozvodovost.
The effects of ageing on working age populations that developed and developing countries face: study case of Czech republic and the United Mexican States
Aldama Gonzalez, Hector Santiago
Stárnutí bylo vždy součástí lidského života; nyní poprvé v historii se starší lidé brzy stanou největší skupinou ve většině společností na celém světě. Tento výzkum se zaměřuje na zdůraznění výzev, kterým čelí vyspělé a rozvojové země v souvislosti se stárnutím populace. Teoretická část je zaměřena na pochopení stárnutí populace a jeho implikací ve vyspělých a rozvojových zemích. Praktická část je zaměřena na srovnání stárnutí populace v ČR a ve Spojených státech mexických. Za tímto účelem byla provedena analýza kvantitativních dat o výkonnosti pracovní síly a obecné populace v ČR a Mexiku s ukazateli získanými od vládních institucí specializovaných na sčítání lidu za posledních 20 let. Důraz této práce je kladen na pochopení účinků, které má stárnutí na společnost. Pokud nebudou přijaty mechanismy k řešení dopadů stárnutí populace, jako je vytváření nových veřejných politik, čisté migrační saldo a stabilní míra porodnosti, stárnutí populace dle výsledků výzkumu sníží populaci v produktivním věku v České republice a ve Spojených státech mexických.
Srovnání rizik osob profesně vystavených ionizujícímu záření a osob v ostatních profesích
VORÁČKOVÁ, Marcela
Diplomová práce se zabývá zkoumáním rizik osob profesně vystavených ionizujícímu záření a nebezpečím, která nesou ostatní profese. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teorie vysvětluje pojem ionizující záření a zabývá se jeho zdroji. Dále pojednává o účincích a následcích jeho expozice a o ochraně před ním. Také je uvedena krátká kapitola o pracovištích se zdroji záření. Praktická část je koncipována formou kvalitativního výzkumu. Cílem bylo srovnání rizik v profesích, při kterých jsou osoby vystaveny ionizujícímu záření, a rizik u osob v jiných profesích. Během výzkumu jsem zjišťovala dávky záření, radiační rizika u zaměstnanců, předpokládané počty úmrtí, příčinu expozice, následky a možnost opatření. Dále jsem zkoumala úmrtnost u jiných vybraných profesí. Uvedeny jsou počty úmrtí na nádorová a jiná onemocnění a úrazy. Ke konci jsou zařazeny tři rozhovory se závodními lékaři pražských nemocnic a jaderné elektrárny obsahující informace o této problematice z jejich dlouholeté praxe. V diskuzi jsou výsledky porovnány a zhodnoceny. Ukázalo se, že rizika úmrtí ozářených pracovníků, dávkami, které skutečně dostávají, jsou nízká a jejich pozice se tedy považují za bezpečné ve srovnání s ostatními profesemi. U jiných zaměstnání naopak byly zjištěny vysoké počty úmrtí během pracovní doby. V případě rizika úmrtí ozářených pracovníků "tolerabilními" dávkami jsou již hodnoty ve srovnání s ostatními profesemi vyšší. I přes přínos práce může být její výzkum negativně ovlivněn malým souborem profesí - nebyly zahrnuty všechny existující pozice, jako např. učitelé, zedníci, strojvedoucí, zaměstnanci pečující o zvěř a další. U jiných než radiačních profesí, byla zahrnuta rizika z přírodních, sociálních a profesních zdrojů a ne jen z profesních. Proto je nezbytné další zkoumání rizik a diskutování správného nastavení limitů u radiačních pracovníků.
Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997-2011
Trajer, Jiří ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997-2011 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je analyzovat a popsat vývoj regionální úmrtnosti v Česku a ve Švédsku v letech 1997-2011. Kromě vývoje celkové intenzity úmrtnosti obou jmenovaných zemí a jejich regionů se zaměříme i na regionální vývoj úmrtnosti a regionální diferenciace úmrtnosti na pět nejčastějších skupin příčin úmrtí za obě pohlaví zvlášť. Mezi tyto skupiny příčin úmrtí patří nemoci oběhové, dýchací a trávicí soustavy a novotvary s vnějšími příčinami nemocnosti a úmrtnosti. Jako základní ukazatel úmrtnosti na vybrané skupiny příčin úmrtí je použita standardizovaná míra úmrtnosti a u celkové intenzity úmrtnosti ještě navíc střední délka života. V průběhu sledovaného období došlo v obou státech k nárůstu střední délky života a naopak k poklesu standardizované míry úmrtnosti. Pokles intenzity úmrtnosti jsme sledovali v Česku i ve Švédsku u většiny skupin příčin úmrtí s jednou výjimkou, a to u úmrtnosti na onemocnění dýchací soustavy v Česku, kde došlo naopak ke zvýšení úrovně úmrtnosti. Klíčová slova: úmrtnost, regionální analýza, příčiny úmrtí, Česko, Švédsko, meziregionální rozdíly

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 199 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.