Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv forem zážitkové pedagogiky na jeho účastníky
ŠEDOVÁ, Sarah
Práce se zabývá vlivem jednotlivých forem zážitkové pedagogiky na jeho účastníky. V teoretické části jsou popsány základní pojmy zážitkové pedagogiky, její vývoj, cíle, formy a principy. Empirická část se skládá z realizovaného kvalitativního výzkumu s využitím metody pozorování a polostrukturovaného rozhovoru, jehož cílem bylo analyzovat, zda a popřípadě jakým způsobem působí zážitková pedagogika použitá v autorském projektu Saan na jeho účastníky. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit, jak působí zážitková pedagogika na účastníky a poté tyto teoretické znalosti porovnat s vlastním výzkumem.
Pošta pro tebe-reality TV a sociální motivace participantů
Ptáčková, Renáta ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Gerbery, Juraj (oponent)
_Diplomova_prace_Ptackova_Renata Diplomová práce "Pošta pro tebe - reality TV a sociální motivace participantů" se zaměřuje na sociální užití televize. Popisuje podrobně žánr reality TV, zmiňuje jeho krátkou historii vysílání a soustředí se na motivační prvky jednotlivých participantů pořadu Pošta pro tebe. Zkoumá vliv a účinek médií a vztah mediovaných obsahů ke společnosti a realitě. Za pomoci dotazníků a rozhovorů analyzuje diváckou základnu a zkoumá důvody návštěvy diváků v televizním studiu a důvody televizních diváků, proč pořad vyhledávají v televizním programu a sledují ho. Zkoumá důvěryhodnost pořadu a ptá se diváků, zda by se oni sami stali účastníky pořadu. Dále práce zachycuje diváckou sledovanost a oblíbenost v jednotlivých letech svého vysílání. V neposlední řadě popisuje tvorbu pořadu, jeho zákulisí. Práce je členěna do 4 kapitol: Teoretický úvod práce (objasňuje pojmy, které jsou pro práci klíčové z hlediska tématu), Sledovanost (analyzuje žebříčky sledovanosti prvního kanálu České televize a demografickou skladbu publika), Zákulisí pořadu (popisuje průběh natáčení, role jednotlivých zúčastněných participantů, technické zázemí pořadu), Publikum (definuje, kdo je publikum a interpretuje dotazníky a rozhovory s publikem učiněné). Samozřejmostí je Úvod a Závěr práce. Na samotný konec...
Využití metod projektového řízení ve stavební praxi
Vomočil, Filip ; Krška, Lukáš (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací dokumentaci soukromých subjektů do výběrového řízení.
Účastenství
Müllerová, Denisa ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá teoretickými základy účastenství a právní úpravou účastenství v České republice. Zároveň se věnuje též právní úpravě účastenství ve Spolkové republice Německo a Rakouské republice. Problematika účastenství je velmi komplikovaná a existuje mnoho možností, jak k její úpravě přistupovat. Správná úprava je přitom důležitá pro naplnění základních funkcí trestního práva. Cílem diplomové práce bylo pojednat o základních přístupech k právní úpravě účastenství, shrnout jejich výhody a nevýhody a zhodnotit jejich použití v právních řádech vybraných států. Tato práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá terminologií a dvěma základními modely právní úpravy účastenství - monistickým a dualistickým. Čtenáři se zde přibližují základní principy obou modelů a jejich výhody a nevýhody při praktickém užití. Ve druhé části se věnuji české právní úpravě a jejím problémům. Tato část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole pojednávám o podmínkách trestní odpovědnosti účastníků, ve druhé o jednotlivých formách účastenství a v poslední, třetí, pak o trestání účastenství. Třetí část je pak věnována stručnému představení právní úpravy účastenství ve Spolkové republice Německo a Rakouské republice a jejich srovnání s českou právní úpravou.
Pošta pro tebe-reality TV a sociální motivace participantů
Ptáčková, Renáta ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Gerbery, Juraj (oponent)
_Diplomova_prace_Ptackova_Renata Diplomová práce "Pošta pro tebe - reality TV a sociální motivace participantů" se zaměřuje na sociální užití televize. Popisuje podrobně žánr reality TV, zmiňuje jeho krátkou historii vysílání a soustředí se na motivační prvky jednotlivých participantů pořadu Pošta pro tebe. Zkoumá vliv a účinek médií a vztah mediovaných obsahů ke společnosti a realitě. Za pomoci dotazníků a rozhovorů analyzuje diváckou základnu a zkoumá důvody návštěvy diváků v televizním studiu a důvody televizních diváků, proč pořad vyhledávají v televizním programu a sledují ho. Zkoumá důvěryhodnost pořadu a ptá se diváků, zda by se oni sami stali účastníky pořadu. Dále práce zachycuje diváckou sledovanost a oblíbenost v jednotlivých letech svého vysílání. V neposlední řadě popisuje tvorbu pořadu, jeho zákulisí. Práce je členěna do 4 kapitol: Teoretický úvod práce (objasňuje pojmy, které jsou pro práci klíčové z hlediska tématu), Sledovanost (analyzuje žebříčky sledovanosti prvního kanálu České televize a demografickou skladbu publika), Zákulisí pořadu (popisuje průběh natáčení, role jednotlivých zúčastněných participantů, technické zázemí pořadu), Publikum (definuje, kdo je publikum a interpretuje dotazníky a rozhovory s publikem učiněné). Samozřejmostí je Úvod a Závěr práce. Na samotný konec...
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla ; Hájková, Ivana (vedoucí práce)
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.
Elektronické aukce ve zdravotnictví
Vyoral, Marek ; Toth, Štefan (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje především na právní úpravu elektronických aukcí z pohledu legislativy jak české, tak i zahraniční, vzhledem k tomu, že jsme členy evropské unie. Dále jsou v práci vysvětleny možné způsoby využívání elektronických aukcí, které se většinou používají jak ČR tak v zahraničí. V práci se taktéž snažím osvětlit současné využívání aukcí na příkladech aukčního portálu Aukro, které je hojně využíváno lidmi pro osobní potřebu. V neposlední řadě se v teoretické části snažím nastínit budoucí vývoj elektronických aukcí. V praktické části se zaměřuji především na své působení v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. kde jsem aukce zaváděl. V několika příkladech jsou viditelné výsledky, jež přináší nejen centralizace celého nákupu, ale taktéž využívání elektronických aukcí, jakožto nástroje pro komunikaci a licitaci s dodavateli o nejnižší nákupní ceně pro skupinu nemocnic. Práce taktéž čerpá z Ministerstva pro místní rozvoj, jež má na starosti přípravu nejdůležitějších předpisů pro elektronické aukce ve zdravotnictví, a sice Zákona o veřejných zakázkách. Elektronické aukce jsou nástrojem velmi zajímavým, protože se jedná o nejtransparentnější způsob hodnocení veřejných zakázek dle parametru nejnižší ceny. O tom, zda-li jsou elektronické aukce ve zdravotnictví i variantou nejefektivnějších nákupu bude pojednávat tato práce.
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla ; Hájková, Ivana (vedoucí práce)
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.