National Repository of Grey Literature 8,411 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.24 seconds. 


Length-weight parameters in large individuals of dace (Leuciscus leuciscus), chub (L. cephalus) and ide (L. idus) captured in the Czech Republic and Slovak Republic
Blahák, Pavel ; Prokeš, Miroslav
Dace, chub and ide are autochthonic fish species of the Czech and Slovak republics. They are significant in term of sports fishery. Ide is actually protected (VU) species. In the text of the contribution are mentioned values of length-weight relationship (TL:w) and factor of weight condition (FWC) in large individuals. Relatively high weight variability and less slope of length-weight relationship were finded. Text is supplemented with survey of largest registered individuals of mentioned species.

Comparison of legal regulation of basic institutions of a residential cooperative in Poland and the Czech Republic
Mendroková, Eva ; Oehm, Jaroslav (advisor) ; Patěk, Daniel (referee)
THE COLLATION A REGULATION OF FUNDAMENTAL INSTITUTES OF HOUSING COOPERATIVES IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC This work aims to capture qualities and shortcomings of the legislation in one of the important sectors of housing, the cooperative sector, in the context of a comparison of the two national legislations - in the Czech Republic and Poland. In both compared legislations, cooperative has its special character and long-standing tradition, which was introduced immediately in the introductory sections. The cooperative sector is the merit of this work. The issue of housing is always up to date, moreover, in practice we many time encounter with the uncertainties associated with the housing issue. Cooperative law in the area of housing is interesting in particular, with regard to incompleteness, and, in some cases, to insufficiency of Czech legislation, distinguish it from, more or less, consistent realization of housing cooperatives in Poland. Although both legislations have similar sources and traditions, and their characteristic developments, in the field of the law the willingness of legislators to adapt an important part of ensuring significantly differs from the housing requirements of the population. In the Czech legal system is a cooperative law captured only in a few provisions of the...

Theoretical considerations on the liability of a sportsman in the Czech legal system (liability of a sportsman in collective sports)
Vondráčková, Liběna ; Beran, Karel (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Závěrem lze konstatovat, že vytvořit všemi přijatelnou obecnou definici sportu, resp. sportovce, je úkol, který se zatím nikomu nepodařilo úspěšně vyřešit. Existence takové definice má svůj nesporný význam už jen proto, že chceme-li se zabývat "právní odpovědností sportovce", je třeba nejprve vymezit okruh osob, jichž především se předestřené úvahy týkají. Skrze historický vývoj jsem se v kapitole druhé pokusila naznačit rozsah sportovní činnosti, která je z hlediska požadavku jednotné obecné definice díky svému fenomenálnímu rozměru velice těžko uchopitelná. K významu této definice se pak znovu vracím v kapitole čtvrté v rámci vymezení subjektu odpovědnostních vztahů. Mnou zvolená definice je jistě jen jedna z mnoha možných a neklade si nárok na její bezvýhradné přijetí. Kapitola třetí je věnována exkurzi do historie, kde se vracím až na samotný počátek evropské civilizace, tj. do období antických Řeků a Římanů. Platí-li to pro práci jako celek, tak pro tuto kapitolu dvojnásob, totiž že s ohledem na limitovaný rozsah nemůže obsáhnout zkoumanou látku komplexně. Vedle zajímavého odkazu středověku v oblasti hodnocení sportovních úrazů je tedy věnována pozornost toliko pouze Antice. Nikoli však neprávem, neboť zde můžeme nalézt velmi inspirativní a obdivuhodně nadčasové myšlenky použitelné i ve 21. století....

Intraspecific diversity in the ichthyofauna of the Czech Republic, its knowledge and protection
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra
At present, 48 fish and 2 lamprey species occur in the waters of the Czech Republic. Of these, 22 fish species are protected by law all over the country or locally, the protection of 3 fish and 2 lamprey species is conditional. For the time being, there are no legal means to protect their intraspecific (genetic) diversity. In this point, one can only utilise certain indirect measures that follow from the limits pertaining to endangered species. The available knowledge of intraspecific diversity of the fish fauna in the Czech republic is fragmentary an incoherent. That is one of the causes of the absence of legislative means to protect the intraspecific diversity. In addition, the apprehension of this phenomenon by the piscatorial public is insufficient although this diversity is the most endangered by the very fishery management. Increased research and knowledge of the intraspecific diversity of particular species is inevitable as the basis for its conservation.

Liquidation of a company
Brandejsová, Michaela ; Miková, Tereza (advisor) ; Roubíčková, Jaroslava (referee)
The process of liquidation of corporations in the Czech Republic is the subject of the bachelor thesis. The whole course of the liquidation leading to a termination of the company is considered from the legal, financial and tax perspective. There are mentioned reasons for the liquidation of a company and description of the duties and rights of the liquidator as the central figure of the whole process at the very beginning of the theoretical part. Furthermore, the thesis deals primarily with the detailed description of the entire process of liquidation - from voluntary decision of the partners to finish the business to deletion of legal entities from the Commercial Register. In the practical part, alternatives to termination of the liquidation in a fictitious enterprise are given, primarily from accounting point of view.

Risk group of persons with disabilities on the labour market in Prague from 2005 to 2015
Hošková, Laura ; Maule, Petr (advisor) ; Lukášová, Tereza (referee)
The theoretical part of the Bachelor Thesis comprehensively illustrates the status and representation of persons with disabilities (PWD) on the current labour market in the Czech Republic. In a general manner, the Thesis looks at the employment policy as well; especially its legislative basis in the legal framework of the Czech Republic and selected EU countries. Furthermore, the legal obligations of employers of PWD and the possibilities of fulfilling the mandatory share of PWD employment are stated. Findings of two qualitative employment studies are presented showing that PWD enter the labour market equipped with specialized competencies, which they are willing to complete by retraining programmes in case of need. The employers perceive the employment of PWD mainly as a financial profit, granted to them by the state; and the legislative conditions are a sufficient incentive for them. The questionnaire survey pointed out that the weakness in the employment of PWD is the lack of part-time jobs, which are highly demanded among them. Therefore the Thesis presents a solution, which could be the creation of shared work positions.


Strukturální a cyklická nezaměstnanost: Co můžeme odvodit z funkce přizpůsobení?
Galuščák, K. ; Münich, Daniel
We explain movements in the UV space, i.e. the relationship between stocks of unemployment and vacancies known as the Beveridge curve, in the Czech Republic during 1995–2004.

Influence of social politics on fertility rate in specific regions of Czech republic
Dvořák, Josef ; Melzochová, Jitka (advisor) ; Babin, Jan (referee)
Thesis is focused on relationship between fertility rate and tools of state support. The goal is to reveal relationship between these two factors. Partial goal is to discover specific effects of tools of state support in specific regions of Czech republic. I have aimed on research at national level and also specific regions between years 1993-2014. In order to find these relationships I used method that compares differences in development of the fertility rate. After that, I set up regression model solved by method called fixed effects. For specific regions analysis was used OLS method. Model was able to explain more than 80 % of variability. This results can be used for predicting of citizens behavior, when some changes in family allowances occurs. Main finding is, that most motivating tools are parenting allowances and child benefits.