National Repository of Grey Literature 131 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Ichtyologický průzkum diverzity rybí fauny v NPR Vývěry Punkvy
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Lusková, Věra ; Lusk, Stanislav
Průzkum tzv. Jakubova jezera na toku Punkvy prokázal, že v tomto odlišném prostředí (stojatá voda) se vyskytují pouze lososovité ryby - pstruh obecný, pstruh duhový a ojediněle siven americký a plotice obecná. V jezírkách na dně propasti Macocha nebyly zjištěny žádné ryby. Tok Punkvy včetně Jakubova jezera a systém tzv. Punkevních jeskyní a propasti Macocha má rybí osídlení typu Salmo s dominancí pstruha obecného a vranky obecné. Výskyt ostatních salmonidů případně dalších druhů je pouze ojedinělý a náhodný. Byla provedena analýza a vymezená genetická charakteristika populace vranky obecné v toku Punkvy na území NPR. Tok Punkvy v délce cca 3,5 km je navrhován jako území pro C.gobio v rámci systému NATURA 2000.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Ichtyologický průzkum diverzity rybí fauny hydrologického systému CHKO Beskydy
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Halačka, Karel ; Lusk, Stanislav
Výzkum rybího osídlení části vodních toků Senice, Vsetínská Bečva Rožnovská Bečva, Ostravice a některých jejich přítoků na území CHKO Beskydy prokázal, že dominantní složkou na většině zkoumaných lokalit tvoří pstruh obecný a vranka pruhoploutvá. Pouze v hraničních úsecích Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy se vyskytují ještě druhy charakteristické pro parmové pásmo. Na všech zkoumaných tocích je uplatňován rybářský management pro pstruhové vody, což je i hlavní příčinou početného výskytu pstruha obecného. Specifickou skladbu rybího osídlení s výskytem nepstruhových prvků mají vodárenské údolí nádrže Karolina, Šance a Bystřička.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Ichtyologický průzkum diverzity rybí fauny hydrologického systému CHKO Broumovsko
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Lusk, Stanislav ; Halačka, Karel
Byl proveden ichtyologický průzkum hlavní části sítě na území CHKO Broumovsko. V tocích Stěnava a Metuje. Doporučuje se vyhlásit tok Metuje od hranic CHKO nad Hronovem až po prameny včetně všech přítoků jako zvláště chráněné území - stanoviště v rámci systému NATURA 2000 pro druhy mihule potoční a vranka obecná.
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice ; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim ; Dušek, Martin ; Hartvich, P. ; Prokeš, Miroslav ; Lojkásek, Bohumír ; Lusk, Stanislav ; Hanel, Lubomír
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Na základě analýzy ichtyologických publikací a faunistických zdrojů týkajících se ČR a všech druhů naší ichtyofauny byla zpracována nálezových dat v Excelu. Byla zpracována databáze 10 000 nálezových položek zahrnující celé území ČR. Byly vyhodnoceny historické údaje o vývoji našeho Červeného seznamu ichtyofauny a budou součástí publikace "Ochrana ryb a mihulí". Po upřesnění postupu faunistických mapovacích průzkumů byly přiděleny regiony jednotlivým řešitelům. Výsledky terénních průzkumů byly zčásti zapracovány do databáze nálezů. Kresby do Atlasu výskytu ichtyofauny budou hotové do konce roku 2004.
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice ; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim ; Dušek, Martin ; Hartvich, P. ; Prokeš, Miroslav ; Lojkásek, Bohumír ; Lusk, Stanislav ; Hanel, Lubomír
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Byla zahájena analýza ichtyologických publikací týkajících se ČR a sestaven přehled hlavních souborných faunistických publikací z historického hlediska. Byl sestaven anotovaný soupis našich mihulí a ryb, přehled jednotlivých Červených seznamů ichtyofauny ČR, upřesněn postup faunistických mapovacích průzkumů. Byly zahájeny terénní průzkumy a práce na databázi lokalit s výskytem druhů naší ichtyofauny. Připraveny byly podklady pro ilustrátora Atlasu rozšíření mihulí a ryb ČR.
Biologické a ekologické nároky ryb - určující faktory funkčnosti rybích přechodů
Ostravská univerzita v Ostravě ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno ; Lusk, Stanislav
Cílem projektu je na základě vědeckých poznatků o biologii a ekologii jednotlivých druhů ryb specifikovat jejich nároky na exteriér a interiér rybích přechodů z hlediska jejich maximální funkčnosti. V roce 2007 byly posouzeny cílové objekty, kde by mělo probíhat sledování funkčnosti zvolených rybích přechodů. Byly vybrány objekty v rámci povodí Odry, povodí Moravy a Dyje, Vltavy a Labe. Byla zpracována literární rešerše.
Genetická diverzita ohrožených druhů ryb – nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity
Ústav živočišné fysiologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno ; Lusk, Stanislav
Hlavním cílem projektu je identifikace vnitrodruhové genetické diverzity ohrožených druhů mihulí a ryb v ČR (2 druhy mihulí a 20 druhů ryb). Výsledky získané v rámci řešení projektu jednoznačně prokázaly, že dosud nerespektovaná „vnitrodruhová“ nebo "genetická" diverzita je nesmírně cenný fenomén, který má vysokou hodnotu a je nezbytné realizovat opatření, které zásadním způsobem sníží rizika jeho narušení a devastace, v krajním případě zamezí jeho zániku. Získané výsledky nastolují i některé problémy. Jednak je to problém ochrany vnitrodruhové diverzity u druhů, které nejsou posuzovány jako ohrožené, a které nejsou z hlediska legislativního předmětem ochrany. Jako příklad lze uvést situaci u hrouzka obecného. S tím souvisí další problém, tj. kdy poznatky o genetické diverzitě vedou k tomu, že místo jednoho druhu, který je předmětem ochrany, determinujeme několik druhů, jak je tomu např. u hrouzka běloploutvého. Popis výsledků řešení a prezentační výstupy výsledků řešení projektu.
Genetická diverzita ohrožených druhů ryb – nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity
Ústav živočišné fysiologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno ; Lusk, Stanislav
Hlavním cílem projektu je identifikace vnitrodruhové genetické diverzity ohrožených druhů mihulí a ryb v ČR (2 druhy mihulí a 20 druhů ryb). V roce 2005 byla provedena identifikace a ověření výskytu populací u předmětných druhů. Metodické poznámky, dosavadní výsledky a prezentační výstupy výsledků řešení projektu.
Genetická diverzita ohrožených druhů ryb – nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity
Ústav živočišné fysiologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno ; Lusk, Stanislav
Hlavním cílem projektu je identifikace vnitrodruhové genetické diverzity ohrožených druhů mihulí a ryb v ČR (2 druhy mihulí a 20 druhů ryb). V roce 2006 byly analyzovány sebrané vzorky a vyhodnoceny získané výsledky. Souběžně probíhal i sběr dosud nevzorkovaných populací. Popis výsledků řešení a prezentační výstupy výsledků řešení projektu.
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany: Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana
Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim ; Lusk, Stanislav ; Hanel, Lubomír
Publikace obsahuje ucelené a vyhodnocené údaje, které se dají využít např. při formulování a prosazování stanovisek při konkrétních zásazích do jednotlivých toků. Součástí publikace je i zpracování a vyhodnocení rozsáhlé faunistické databáze nálezů ryb a mihulí za poslední půlstoletí, obsahující přes 40 000 informací o nálezech ryb a mihulí. Publikace je rozdělena do kapitol: Metody a sběr dat, Vodstvo České republiky, Právní přepisy ve vztahu k ichtyofauně a její ochraně, Kvalita vody, Životní prostředí ryb a mihulí, Ochrana biodiverzity ichtyofauny, Přehled jednotlivých druhů a jejich výskyt, Vysvětlení odborných termínů, Český rejstřík, Latinský rejstřík, Anglický rejstřík, Německý rejstřík a Použitá literatura.

National Repository of Grey Literature : 131 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.