National Repository of Grey Literature 29 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech republic and round the world.
SUCHÁ, Jitka
This bachelor thesis is focused on the atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech Republic and round the world. For easier understanding of atmospheric deposition in the thesis there are shortly explained terms such as the source of pollution, emissions and air pollutants, which are interdependent and often interact. There are presented different types of atmospheric deposition, their detailed classification, their collection and the process of determining the size of atmospheric deposition. Furthermore, this thesis gives the current value of atmospheric deposition in European and non European countries and the values in the Czech Republic, where the trend of atmospheric deposition from the fifties to the present is shortly described. The thesis presents the station network in the Czech Republic, its functions and methods of data collection, which are still used to evaluate the air quality situation in Europe in the EMEP programme, where you can find information about other European countries. Then the values of atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the U.S., especially on the east coast and central parts of the United States of America, and China are presented. The last part of the thesis is focused on atmospheric nitrogen deposition value development in the Czech Republic selected, more or less affected areas in the Czech republic.
Projekt Odra II: Oblast 1 Poznávací, rozborový a hodnotící systém. Oblast 2 Aplikace právních předpisů EU. Oblast 3 Informační podpora projektu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
První část zprávy přináší v rámci části 1.4 Nebodové zdroje znečištění výsledky modelování plošného znečištění a v části 1.5. Hydrologická sledování a hodnocení výsledky hodnocení režimu naplavenin a výskyt minimálních průtoků. Druhá část se zabývá aplikací právních předpisů EU pro návrh charakteristik oblasti říčního subpovodí Olše. Třetí část se zabývá sběrem, zpracováním a modelování dat v informačním systému.
Projekt Odra II: Oblast 1 Poznávací, rozborový a hodnotící systém.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
Cílem projektu bylo dokončení komplexního zhodnocení stavu a ochrany vod v české části povodí řeky Odry. Zpráva obsahuje výsledky dílčích úkolů: 1.1 Hydrologická sledování a hodnocení, 1.2. Hydrobiologická sledování a hodnocení, 1.3 Bodové zdroje znečištění, 1.4 Nebodové zdroje znečištění, 1.5. Hydrologická sledování a hodnocení. Jsou uvedeny podrobné výsledky monitorování znečištění v povodí Odry a hodnocení podle legislativy EU.
Program zlepšenia kvality ovzdušia pre územie mesta Košice a územie obcí Bočiar‚ Haniska‚ Sokol´any‚ Vel´ká Ida
Krajský úrad životného prostredia, Košice
Studie přináší podklady pro návrhy a vlastní návrhy řešení, které povedenou ke snížení znečištění ovzduší v dané oblasti. Je charakterizována sledovaná oblast, uvedeny zdroje znečištění, demografická situace, dopravní zatížení. Je vyhodnocena efektivnost opatření přijatých v uplynulých letech. Mezi rozhodujícími lokálními zdroji znečištění jsou emise z dopravy včetně znečištění z oděru vozovek a pneumatik, minerální prach ze stavenišť, lokální topeniště a malé a střední průmyslové zdroje. Na tyto zdroje jsou orientována navrhovaná opatření ke snížení emisí.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Vokurková, Hana ; Petříková, Jana ; Novák, František ; Pospíchalová, Dana ; Štrancová, Jana ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy: Etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování II; Etapa E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení; Etapa E03 - Analýzy doprovodných vzorků k měření emisí těžkých kovů. Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
ENVIROTEC, Praha ; Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Obsažené zprávy: Etapa dílčího úkolu E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování III; Etapa dílčího úkolu E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území České republiky, metody jejich hodnocení; Etapa dílčího úkolu E03 - Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění ovzduší těmito látkami na území ČR
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, RECETOX - katedra chemie ŽP a ekotoxikologie, Brno ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Pech, Jan ; Kohoutek, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Holoubek, Ivan ; Mitera, Jiří ; Fara, Milan
Dílčí zprávy za jednotlivé etapy úkolu: Etapa E01 - Systémové vymezení emisních zdrojů persistentních organických látek včetně klasifikace jejich významnosti - II (zpráva není ve svazku obsažena); Etapa E02 - Realizace měření emisí látek POP, stanovení hmotnostních toků a koncentrací látek POP na určených zdrojích; Etapa E03 - Získání objektivních informací o úrovni znečištění ovzduší látkami POP na území ČR včetně provedení experimentu pro stanovení emisních faktorů -II; Etapa E04 - Emisní bilance v územním členění a aplikace matematických modelů v reálných podmínkách.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.