National Repository of Grey Literature 87 records found  beginprevious68 - 77next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Obsahem zprávy jsou výsledky dvou dílčích cílů projektu Studie nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR a Přehled teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. Jedná se o podkladové materiály pro řešení celého projektu, které vymezují jednotlivé komodity, shrnují údaje o produkci odpadů a popisují způsoby nakládání s nimi. Jsou popsány systémy třídění odpadů, zpracování separovaných odpadů. Jsou uvedeny příklady z České republiky i zahraničí. Jsou uvedeny varianty systémů třídění odpadů pro větší města a malé obce.
Studie o vývoji podnikání v oblasti výrobků a služeb sloužících k ochraně životního prostředí
Monitor ; Kejval, Miloslav
Zhoršování stavu životního prostředí vyvolalo vznik nové oblasti podnikání zaměřeného na zmírňování dopadů průmyslové výroby na přírodu a zdraví obyvatel. Studie popisuje hlavní trendy - vznik nových technologií a/nebo zdokonalování stávajících, technologie pro likvidaci starých škod, prevence vzniku odpadů a technologie na likvidaci odpadů - v jednotlivých oblastech životního prostředí (ovzduší, vodní hospodářství, horninové prostředí, ochrana přírody a krajiny, obytné prostředí, pracovní prostředí, doprava, odpady a energetika). Je připojen manuál databáze firem, které podnikají v této oblasti.
Srovnávací analýza produkčního potenciálu odpadů‚ toků odpadů a technické vybavenosti území České republiky v oblasti s hospodaření s odpady
Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst Ostrava, Ostrava ; Kříž, Michal
Analýza přináší údaje o hlavních produkčních skupinách a hlavních tocích odpadů v jednotlivých okresech ČR, popisuje vybavenost okresů pro nakládání s odpady a předkládá návrhy vedoucí k minimalizaci a recyklaci odpadů.
Ekologická likvidace a recyklace plastických hmot
Nippon EKO a.s.
Zpracování polyolefinových odpadů metodou katalytického rozkladu polymerů, při kterém se získávají tekuté uhlovodíky. Produkt získaný tímto způsobem neobsahuje síru, chlor a jiné heteroatomy, což rozhoduje o jeho využitelnosti jako vysoce kvalitního syntetického oleje. Pro výrobu lze použít polymerový odpad, který je stovky let nezničitelný např. zemědělské fólie a obaly vyrobené z polypropylenu, polyetylénu a polystyrenu.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Výsledky v etapách: Etapa 2: Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti - vydána publikace (viz příloha 2). Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování - byla vypracována metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady (viz příloha 3). Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě - byl vypracován přehled situace pilotního území (viz příloha 4, část pouze na CD-ROM). Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika nakládání s velkoobejmovým odpadem. Subprojekt 2
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Plesnivá, Jitka
Byla zjišťována produkce, složení a nakládání s objemným odpadem u vybraných firem, obcí a měst formou dotazníkové akce. Dále byly zjišťovány možnosti energetického využití nebo odstranění odpadů spalováním v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady. Na základě údajů z databází ISOH A REZZO byla určena zařízení, u kterých existuje možnost spalování odpadů. Jsou uvedeny informace o těchto zařízeních, které se týkají využitelnosti kapacit ke spalování odpadů, určení druhů spalovaných odpadů, možností spalování dalších druhů odpadů, zejména pak alternativních paliv.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 13
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kořínek, Robert
Posouzení kritérií a zásad pro udělování jednotlivých environmentálních značení a prohlášení v souvislosti s předcházením, minimalizací a využíváním odpadů a doporučení požadavků pro environmentální značení pro konkrétní komodity odpadů z hlediska minimalizace a využití odpadů v ČR.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 10
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Bartáčková, Lenka
Výzkum se zabývá mapováním a zpracováním dat, která se týkají zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů. Ověřuje technické zabezpečení skládek, zpracovává pasportizaci těchto dat a vyhodnocení v podobě databáze skládkových zařízení.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Stanovení kritérií a limitů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Zpráva obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu provedeného u zástupců obcí. Jedná se o rozsáhlou analýzu, která je podložena velikostí respondenční skupiny a relevantností získaných dat. Byly zkoumány tyto okruhy: druhy separovaného odpadu, rozšíření separovaného sběru, kapacita sběrných nádob a zařízení, informovanost o problematice separovaného sběru, systémy separovaného sběru. Je uvedena syntéza výstupů a kvantifikace ukazatelů.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Analýza a vyhodnocení BAT
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Základní charakteristiky BAT v oblasti odpadového hospodářství. Ekonomické a institucionální aspekty BAT. Obecné postupy zpracování odpadů, směšování a míchání odpadů, ostatní běžné techniky. Popis vybraných technik zpracování odpadu. Principy stanovení a výběru BAT.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   beginprevious68 - 77next  jump to record: