National Repository of Grey Literature 69 records found  beginprevious56 - 65next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
IT GOVERNANACE AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRES OF THE CZECH REPUBLIC: SYSTEMIC APPROACH AND FIELD IMPLEMENTATION
Protiva, Tomáš ; Pour, Jan (advisor) ; Pilař, Luboš (referee)
The diploma thesis reacts on the interest of the Czech foreign ministry IT department to get an overview of ITIL 2 and COBIT 4.1 world-wide acknowledged IS/IT management best practice libraries. Both libraries are put in the framework of IT Governance theory and practice. COBIT is presented as world ITG standard, meaning the alignment of organization's strategic goals and IT goals. It is focused on organizations, where the shift of IT perception towards a strategic partnership with the business is driven by top-down board initiative. On the other hand, the ITIL core texts Service Support and Service Delivery are treated as a standard of IT service management, suitable as a framework to establish processes within the foreign ministry's IT department. Three alternative implementations of the two libraries are shown, in a situation of non-existent process management and information architecture. Moreover, the IT Governance initiative has a bottom-up character. The first variant connects ITIL and COBIT process models to the goals and projects outlaid in the 2008-2010 IT Strategy draft (IT BSC was used in the strategy to set up goals). The COBIT processes are aligned to the IT BSC domains and projects; further on, more detailed ITIL tools are assigned to the COBIT processes using the toolbox [IT GOVERNANCE INSTITUTE; OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. Aligning COBIT, ITIL and ISO 17799 for Business Benefit]. As the projects formulated in the IT Strategy don't focus on the fundaments of process management, a stepwise approach to document the current processes using the ITIL: Service Support and Service Delivery framework is suggested. The second variant came into reality in mid 2008: COBIT has been used without success to estimate users' preferences. The reasons of the failure are discussed. Czech translation of COBIT 4.1 maturity models by the author intended to use as one of the tools in the opinion poll is attached as Annex 2. The last variant is not directly aligned to the problems of foreign ministry's IT/IS, but it is the most pragmatic guide to the implementation of the libraries. As an external help desk has been already launched, I suggest the establishment of ITIL Incident Management and Problem Management processes, supported with a CMDB configuration database.
Zavedení Procesního Intervalového řízení ve společnosti Sikla Bohemia, s.r.o.
Křivánková, Gabriela ; Srpová, Jitka (advisor) ; Nováček, Jan (referee)
Práce pojednává o Procesním Intervalového řízení, které je novým přístupem k řízení společnosti dle procesů obohaceným navíc o další, zcela nové nástroje řízení, jako jsou například optimalizační audit workflow či Intervalové řízení umožňující společnosti nejen reakci na vnější i vnitřní změny v jejím okolí, ale i zrychlení této reakce a tedy získání potřebné konkurenční výhody. Metodika zavedení Procesního Intervalového řízení je zcela odlišná od metodiky, kterou používá většina poradenských firem a v tom je její přidaná hodnota, neboť funguje i v případech, kdy klasické přístupy selhávají.
Identifikace a měření výkonnosti procesů ve vybraném podniku
Floriánová, Radka ; Lukšů, Vladimír (advisor) ; Lindauerová, Jana (referee)
This dissertation deals with identification, classification and efficiency assessment in general and is later on applied to Wüstenrot - Building and Loan Association, a.s. Process is the core unit of the procedural type of Organization Management. Therefore, the Building and Loan Asociation defines the key processes and proceeds to the process mapping at the selected detail level. In the first place, this concerns the corporational detail level. Secondly, processes of Customer Satisfication are elaborated. These processes make a synergic effect and cause most valuable benefits providing the fact they are controlled. This means the Corporation Management has to reflect to the outcomes of the Process Efficiency Assessment. Every single process is described from the current situation point of view. Subsequently, proposals are made to improve its efficiency assessment.
Measurement and management of Operational risk within banks
Kováříková, Šárka ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
This thesis concerns measurement and management of operational risk within banks. First the Basel II concept is described. Following part focuses on definition of operational risk, description of its subparts, methods of how to measure it and phases of the management process. Methods of how to control and mitigate the operational risk are also defined in this section. Last part focuses on analysis of principles and standards which every bank should follow to effectively identify, assess, monitor and control/mitigate the operational risk. A questionaire which can be used to identify the level of operational risk within a bank is proposed in this section.
Management služeb IT (ISO 20000) v Iterity s.r.o.
Vlček, Daniel ; Žebrák, Miroslav (advisor) ; Šafka, Jan (referee)
Předložená diplomová práce se zabývá standardizací procesů v oblasti informačních technologií. Oblast managementu služeb IT popisují normy ISO 20000 a ITIL, ze kterých je primárně čerpáno. Za hlavní cíl si klade revizi firemních procesů v konkrétní společnosti dle struktury zmíněných norem. Diplomová práce se snaží o sloučení zásad a principů obecného managementu v prostředí informačních technologií. Do velké míry by měla sloužit potřebám konkrétního IT podniku, je proto psána odborným a standardním jazykem, který se v IT odvětví používá. Výsledek analýzy konstatuje nesoulad mezi stávajícími procesy a požadavky norem ISO 20000 a ITIL. Závěr práce proto také tvoří shrnutí klíčových oblastí doporučení, které by firma měla aplikovat. Klíčová slova: standardizace procesů, ISO 20000, ITIL, ASP, management služeb IT, procesní řízení, management kvality.
Business Process Engineering
Zdražil, Ondřej ; Řepa, Václav (advisor) ; Pochobradský, David (referee)
V této diplomové práci se zabývám problematikou návrhu business architektury s důrazem na možnost její implementace v reálném tržním subjektu. Práce obsahuje teoretickou část, která poskytuje metodická východiska, a část praktickou, ve které nejprve konstruuji vlastní metodiku návrhu a podle této metodiky pak provádím návrh business architektury subjektu realitního trhu za využití nástroje ProVison. Součástí práce jsou grafické výstupy a jejich popis.
Process optimization - methods, instruments, practice
Jílek, Jaroslav ; Veber, Jaromír (advisor) ; Čtrnáctý, Josef (referee)
Práce se zabývá problematikou procesního řízení v moderním pojetí managementu. V teoretické části je procesní řízení nejprve představeno v kontextu různých přístupů managementu změny. Dále jsou popsány aspekty kvality procesu a nastíněny základy modelování a simulace procesů s využitím specializovaného softwaru. Praktická část je věnována aplikaci vybraného modelovacího nástroje v reálných podmínkách praxe, jsou analyzovány hlavní procesy ve spolupracující organizaci a rovněž proveden návrh dokumentovaných postupů pro dva procesy v této organizaci dosud podrobně nepopsané.
Procesní řízení společnosti Intertell spol. s r.o.
Laubová, Ivana ; Veber, Jaromír (advisor) ; Zámostná, Klára (referee)
Cílem této práce byl popis celkové situace v oblasti procesního řízení ve společnosti Intertell spol. s r.o. a optimalizace zvoleného procesu s využitím teorie omezení. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část obsahuje základní informace o procesním řízení a teorii omezení. Ve druhé a třetí části jsou podány informace o společnosti Intertell spol. s r.o. a o implementovaných prvcích procesního řízení, včetně popisu vybraných procesů. Následuje identifikace úzkého místa podniku a aplikace teorie omezení v procesu Lisování výrobku z plastu. Hlavním přínosem této práce jsou doporučení pro odstranění úzkého místa ve výrobě a poskytnutí vodítka k aplikaci teorie omezení.
Methodologies supporting the process manangement and their applications
Farkaš, Jaroslav ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Kudláček, Petr (referee)
V této práci se zabývám problematikou procesního řízení s ohledem na možnosti implementace v prostředí malých firem. Práce obsahuje teoretickou část, která poskytuje přehled procesních metodik a část praktickou, ve které nejprve vybírám podstatné vlastnosti procesně orientovaných metodik a na základě těchto klíčových komponent vytvářím vlastní metodiku, kterou následně aplikuji na procesy firmy Memos Software. Součástí práce je také detailní plán zavádění metodiky a rozsáhlá příloha obsahující diagramy procesů s klíčovými charakteristikami, mezi nimiž nechybí ani navržené metriky a jejich cílové hodnoty.
Reengineering of warehouse processes
Běhounová, Veronika ; Pernica, Petr (advisor) ; Jirsák, Petr (referee)
Cílem této diplomové práce je představit teoretická východiska procesního managementu a měření klíčových ukazatelů výkonnosti, která budou aplikována na postup vypracování konkrétního projektu z logistické praxe. Práce se zabývá skladovými procesy, metodami jejich mapování a měření pomocí klíčových ukazatelů. Čtenář se zde tedy seznámí jak s teoretickou stránkou řízení procesů, tak praktickým příkladem operačních procesů ve skladech dílů pro automobilový průmysl.

National Repository of Grey Literature : 69 records found   beginprevious56 - 65next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.